Definitionen av team

Ordet team har en positiv klang och i många verksamheter är teamen otaliga. Kundteam, elevvårdsteam, hållbarhetsteam, säljteam och så vidare. Konsekvenserna av att inrätta så kallade pseudoteam är dock allvarliga. Med pseudoteam menas ”team” där samverkan egentligen inte krävs. Resultatet blir förvirring, stress och misstag istället för struktur. Det här är artikeln för dig som vill kunna besvara frågan: ”Är vi inte ett team?” med ett rungande nej!

Vad är ett team?

Definitionen av team är att de har ett gemensamt mål som medlemmarna är beroende av varandra för att nå. I ett riktigt team är samarbete nödvändigt – team som inte uppfyller detta kallas inom forskning för pseudo-team och har negativ inverkan på upplevd stress, begångna fel och ökade skador. Utöver delade mål och ömsesidigt beroende så sätter riktiga team av tid för reflektion gällande prestation och samarbete.

Kriterier för team enligt Michael West

 • Uttalat gemensamt mål
 • Det krävs samarbete inom teamet för att nå målen
 • Teamet träffas regelbundet för att utvärdera både prestation och samarbete
 • Medlemmarna har olika roller med definition av ansvar och befogenheter
 • Man identifierar sig själva som ett team
 • Teamet identifieras av utomstående som ett team
 • Lagom många medlemmar – tillräckligt många personer för att kunna nå målen men inte fler

Undersökning av teamarbete i vården

I en studie inom vården jämfördes riktiga team, personal som arbetade individuellt och pseudoteam. Riktiga team gav en liten förbättring när det gällde begångna fel, upplevd stress och skador på arbetsplatsen jämfört med de som arbetade individuellt. För pseudoteamen var resultaten däremot katastrofala med dubbel mängd upplevd stress såväl som en kraftig ökning av fel och skador på jobbet. Även patientdödligheten ökade. (Forskning inom National Health Services, Lyubnikova m.fl. 2015)

Vad är ett team jämförelser konsekvenser av team

Varför ger pseudoteam fler fel och ökad stress?

Eftersom det i pseudoteam saknas rutiner för uppföljning och inte finns något forum för att dela med sig av viktig information och erfarenhetsutbyte så begår flera människor samma misstag. I riktiga team kan vi också stötta varandra och kompensera för dagsform – i ett pseudoteam saknas ofta den formen av stöd eftersom det saknas fokus på samarbete.
– Samtidigt så har pseudoteam förutsättningarna för att kunna vara riktiga team genom förändrade mål och arbetssätt med fokus på samarbete och uppföljning. (Lyubovnikova, J., West, M. A., Dawson, J. F., & Carter, M. (2015). 24-Karat or fool’s gold? Consequences of authentic and pseudo team membership in healthcare organizations. European Journal of Work and Organizational Psychology, 24, 929-950)

Hur kan jag som ledare lösa det här?

För att komma igång med samarbetet kring mål och uppföljning av samarbete så finns det en väldigt enkel åtgärd du kan göra som ledare: kom igång med after action reviews. Korta reflektioner efter insatser gör att nå får fart på lärande, erfarenhetsutbyte och kan hitta konkreta förbättringspunkter.

After Action Review

Genomgång med Caroline Lornudd

Fördelar med välfungerande team

 • För individen:

  • Ökad arbetstillfredsställelse
  • Förbättrad Prestationsförmåga
  • Ökat Engagemang
  • Bättre psykisk och fysisk hälsa. Särskilt i vårdteam som arbetar i ett sammanhang av mycket smärta och lidande bland patienter.
 • För teamet/verksamheten:

  • Minskad sannolikhet för att personal ska söka sig till en annan arbetsplats
  • Förbättrat samarbete mellan olika team och avdelningar
  • Minskad patientdödlighet
  • Ökad patientnöjdhet
  • Ökat fokus på innovation/utveckling av verksamheten
  • Vidareutveckling av rutiner och aktiv implementering av förbättringar
  • Förbättrad säkerhet
  • Minskade kostnader
   (Borrill, Carol & West, Michael & Shapiro, David & Rees, Anne. (2000). Team working and effectiveness in health care. British Journal of Health Care Management. 364-371. 10.12968/bjhc.2000.6.8.19300.)

Wheelans modell för utveckling av grupper

Snabbgenomgång med Aaron Haglund

Fördelar med effektiva team enligt forskning av Susan Wheelan

 • Vårdpersonal på enheter med lägre patientdödlighet uppfattade sig själva ha kommit längre i sin utveckling och samarbete som grupp. Jämfört med enheter som hade högre patientdödlighet upplevdes teammedlemmarna vara mer självgående, tillitsfulla och strukturerade. Studien indikerar en koppling mellan teamwork och utfallet för intensivvårdspatienter. (Wheelan, Susan & Burchill, Christian & Tilin, Felice. (2003). The Link between Teamwork and Patients’ Outcomes in Intensive Care. American journal of critical care : an official publication, American Association of Critical-Care Nurses. 527-34. 10.4037/ajcc2003.12.6.527.)
 • Förbättrat samarbete inom fakulteter ledde till bättre prestation bland elever (Wheelan, Susan & Kesselring, Jan. (2005). Link Between Faculty Group: Development and Elementary Student Performance on Standardized Tests. Journal of Educational Research – J EDUC RES. 98. 323-330. 10.3200/JOER.98.6.323-330)

Ledarskapsprogram

Certifierad Transformerande Ledare

 • Koppla den senaste ledarskapsforskningen till ditt ledarskap
 • Personligt träningsupplägg utifrån behovsanalysen Lead Forward™
 • Utveckla din omgivning för ökad motivation och effektivitet

Teamtest i miniformat

Teamtest

Team, pseudoteam eller icketeam?

1
2
3
4
 • Är ni ett team?

  Det finns tre centrala frågor för att reda ut om ni är ett team. Själva grunden är ett gemensamt mål med tillräckligt komplexa uppgifter för att det ska krävas samarbete för att lösa dem. Om vi inte uppfyller dessa krav så uppstår så kallade "pseudo team" eller falska team. Genom att ingå i ett pseudo-team så minskar vår prestationsförmåga och arbetstillfredställelse – inom vården har det till och med visat sig att risken ökar för allvarliga misstag och påverkar patientdödligheten negativt. (Forskning inom National Health Services, Lyubnikova m.fl. 2015)

Aaron Haglund

Aaron Haglund