Grupputveckling

Faser i grupputveckling

Susan Wheelans modell IMGD delar in gruppers utveckling i fyra stadier:

 1. Tillhörighet och trygghet
 2. Opposition och konflikt
 3. Tillit och struktur
 4. Arbete och produktivitet

Den finns också en femte så kallad ”upplösningsfas” – som egentligen är en form av övergång till tidigare faser och kontinuerligt underhåll av gruppen.

IMGD-modellen – Integrerad modell för grupputveckling
IMGD

FAS 1 i grupputvecklingen – Tillhörighet och trygghet

Kännetecken: Trevande, ytlig kommunikation inom gruppen. Medlemmarna visar behov av att bli bekräftade och accepterade. Gruppen behöver ordning, reda och förlitar sig på ledaren.

Ledarskapet under denna fas: Som ledare behöver du vara styrande; fördela uppgifter, sätta mål och ge alla en tydlig roll. Det är lätt hänt att gruppen ger sig in i långa diskussioner om ”ofarliga” konflikter – då är det viktigt att leda fokus tillbaka till det ni gör och ert uppdrag.

Mål fas 1

 • Utveckla medlemmarnas lojalitet med gruppen
 • Att som ledare sätta rutiner och skapa förutsägbara mönster som ger trygghet
 • Få till ett kommunikativt klimat som tillåtet initiativ och idéer

FAS 2 i grupputvecklingen – Opposition och konflikt

Kännetecken: Gruppens frigörelse från ledaren. Gruppen behöver gemensamt komma fram till mål och rutiner och som en del av detta uppstår konflikter kring uppgifter och värderingar. Missnöje med roller kan krypa fram och medlemmarna utmanar varandra i större grad.

Tänk på det här som ledare: Konflikter som rör arbetet och era uppgifter som grupp är nödvändiga. Stävja däremot personliga, så kallade interpersonella, konflikter. Prestigefrågor eller skitsnack leder er inte framåt utan hindrar er från att få uppgifter utförda och att komma vidare till nästa stadie i gruppens utveckling.
Vissa grupper kan bli överväldiga av stressen under denna fas och backa till att bli beroende av ledaren.

Mål fas 2

 • Att gemensamt komma fram till mål, värderingar och arbetsrutiner.

FAS 3 i grupputvecklingen – Tillit och struktur

Kännetecken: Ökad samarbetsvilja och starkare relationer. Mindre bevakning av revir; roller, makt och inflytande är inte längre lika viktigt. Medlemmarna är mer tillmötesgående när det gäller problemlösning och undersöker fler alternativ.

Tänk på det här som ledare: Du kan vara mer coachande i din roll: dela ut ansvar och facilitera problemlösning med frågor snarare än direkta lösningar. Öka delaktigheten i ledarskapsfunktionen, uppmuntra förbättringar och låt det naturligt bildas ”grupper i gruppen” när det lämpar sig för uppgifter – gruppen är på väg mot effektivitet och självstyre.

Mål fas 3:

 • Att ta tillvara på gruppens trygghet och vidareutveckla roller och ansvarsfördelning.

FAS 4 i grupputvecklingen – Arbete och produktivitet

Kännetecken: Gruppen har äntligen blivit ett team. Roller och uppgifter är tydliga och kommunikationen öppen. Energin går helt och hållet till arbetet. Alla är villiga att ta ansvar för ert resultat.

Tänk på det här som ledare: Du är lika mycket gruppmedlem som ledare och verkar främst konsultativt. En slags supportresurs. För att bibehålla effektiviteten behöver du kontinuerligt följa upp, justera och förbereda gruppen på förändringar. Se till att alla får nödvändig vila och att ni håller ett tempo som är hållbart på lång sikt.

Mål fas 4:

 • Ta tillvara på prestationsförmågan och få arbetet väl utfört.
 • Se till att rutiner håller även på lång sikt och att tempot inte blir ohållbart.

FAS 5 i grupputvecklingen – Upplösning

Kännetecken: Med tiden kommer viss tillbakagång att ske: medlemmar lämnar och ersätts av nya eller så förändras klimatet av andra anledningar. Kanske gruppens funktion förändras och ni behöver på nytt hitta gemensamma mål? Det är också vanligt att grupper pendlar mellan olika stadier.

Tänk på det här som ledare: Det är naturligt att faser upprepar sig – ni kommer alltid att behöva slipa på arbetssätt och mål i takt med att ni lyckas med det ni föresatt er eller att omvärlden förändras. Att bli högpresterande som team tar tid, räkna med minst ett ansträngande halvår innan ni når fas 3 – fas 4 är det få som lyckas nå. Konflikter är positiva så länge de handlar om uppgifter och nödvändigt för att ni ska utvecklas – försök att som ledare reda ut och förenkla kommunikationen för grupper under dessa perioder. Uppmuntra feedback och dagliga avstämningar. Korta ståmöten varje dag där ni snabbt går igenom vad var och en ska göra, mål med dagen och eventuella hinder som behöver hanteras för att ni ska nå era gemensamma mål är en bra rutin för att hålla gruppen på topp.

Mål fas 5:

 • Utvärdera och utveckla gruppens samarbete kontinuerligt. Se till att hitta effektiva sätt för gemensamma avstämningar och var vaksam på när ni går tillbaka in i olika stadier.