Agila metoder

Vi verkar på en marknad som styrs av kunskap, innovation och effektiv leverans. För att kunna möta krav både på effektivitet och innovation behöver vi frigöra människors kreativitet. Det gör vi genom att arbeta med agila metoder och anamma nya värderingar i ledarskap och arbetssätt.

Agila metoder – är ni redo?

Agila metoder är ingen silverkula som löser alla problem. För att lyckas fullt ut behöver människor som ska förändra sitt arbetssätt stöd och möjlighet att mogna i sin roll. På individplanet handlar det till stor del om attityd. Att vara öppen för ständiga förbättringar, att ändra sitt agerande såväl som generella arbetssätt. Att fokusera på värde för verksamhet och kund och att ge ett bemötande byggt på öppenhet, transparens och tydlighet.

Det här omfattar alla i utvecklingsprocessen, från beställare, sponsor och styrgrupp till kravställare, projektledare, arkitekter, utvecklare och testare.

Utbildning i Agila Metoder

Astrakans utbildningar i Agila Metoder handlar om metoder i just plural. Vi binder oss inte till en metod även om många övningar bygger på Scrum som är den dominerande metoden (enligt senaste ”Annual State of Agile Survey 11” tillämpas Scrum i 68% av alla agila projekt). Vårt mål är inte att ni ska följa en metod slaviskt – utan att ni ska hitta fram till de arbetssätt som fungerar bäst i er organisation.

 • Agil utveckling är utbildningen för dig som vill kvalitetssäkra tillämpningen av agila metoder i din organisation.
 • Agil Kravhantering är utbildningen för dig som ska arbeta fokuserat med krav och behöver kunna strukturera och prioritera stora mängder user stories.

Ladda hem dokument

Arbeta agilt i stora projekt

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
         • Hidden
         • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

         Frågor? Få svar av sakkunnig

         Skriv din fråga nedan eller ring oss på 08-54 54 23 00

         • Hidden
          • Hidden
          • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

          Det agila manifestet

          Vi finner bättre sätt att utveckla programvara genom att utveckla själva och hjälpa andra att utveckla.
          Genom detta arbete har vi kommit att värdesätta:

          Individer och interaktioner framför processer och verktyg
          Fungerande programvara framför omfattande dokumentation
          Kundsamarbete framför kontraktsförhandling
          Anpassning till förändring framför att följa en plan

          Det vill säga, medan det finns värde i punkterna till höger,
          värdesätter vi punkterna till vänster mer.

          Tolv bakomliggande agila principer

          • Kundtillfredsställelse genom snabba och kontinuerliga leveranser av användbar programvara.
          • Välkomna förändrade krav även sent i utvecklingen.
          • Fungerande programvara levereras ofta – veckovis istället månadsvis.
          • Tätt och dagligt samarbete mellan verksamhet och utvecklare genom hela projektet.
          • Forma projekt med motiverade individer och lita på dem.
          • Konversationer ansikte-mot-ansikte är det bästa sättet att överföra information.
          • Fungerande programvara är det primära måttet på framsteg.
          • Främja ”hållbar utveckling”. Sponsorer, utvecklare och användare ska kunna upprätthålla en konstant utvecklingstakt på obestämd tid.
          • Kontinuerligt fokus på förstklassig teknik och bra design.
          • Enkelhet – konsten att maximera mängden arbete som inte utförs är grundläggande.
          • Självorganiserande team.
          • Regelbundet reflekterade på hur arbetet kan bli mer effektivt och anpassning till det.

          Vad är agilt?

          Alla metoder som efterlever de fyra agila värderingarna och tolv principerna är per definition agila. Några bra grundregler att förhålla sig till för att inte fastna i diskussioner om vad som är agilt och inte är:

          • Agila metoder är ”lättviktiga” = få regler
          • Sällsynt att vi kan ta en metod från hyllan – vi behöver göra anpassningar för att skapa maximalt värde
          • Viktigt att välja delar och anpassa metoder för våra egna behov och förutsättningar
          • Viktigt att vi vågar prova oss fram – bättre att misslyckas snabbt och justera än att aldrig komma igång
          • Luta dig mot manifestet och principerna

          Fördelar med agila metoder

          • Möjlighet till ökat engagemang från intressenter

           Genom att involvera intressenter i fler steg i våra projekt kan vi säkerställa kundnyttan. Arbetet blir också betydligt mer meningsfullt för teammedlemmar när det är tydligt vad som ska levereras, vilket ger ett djupare engagemang, förbättrad arbetsinsats och därigenom ökad kundnytta.

          • Transparens i affären

           Att involvera kund i projektet innebär transparens och att vi får stöd när det gäller beslut om vad som ska prioriteras. Med en produktägare som ständig representant för kund kan vi undgå de kostsamma felprioriteringar som lätt kan uppstå i traditionella projekt mellan beställare/projektledare.

          • Möjligheter till justeringar

           Det agila teamet ska självklart fokusera på att leverera det överenskomna resultatet. Men det agila arbetssättet ger oss också möjlighet att förfina och prioritera om snabbt mellan sprintarna när nya möjligheter dyker upp.

          • Fokus på slutkund

           Ett agilt arbetssätt innebär acceptanskriterier som tydligt definierar funktionalitet. Alltså: på vilket sätt slutresultatet ska vara användbart. Det här innebär att vi fokuserar på värde istället för IT-komponenter. Att vi stannar upp och frågar oss själva: vilka är våra kunder och på vilket sätt levererar vi värde till dem?