Effektiv Förändringsledning Metod - Grundutbildning i förändringsledning

Utbildning i förändringsledning med fokus på metodik. Åstadkom hållbar förbättring i din organisation utifrån fem framgångsfaktorer och ledarskapsprofessorn John Kotters forskning. Effektiv förändringsledning ger dig en stor mängd verktyg, mallar, modeller, forskningsbaserad teori och åtgärder för att driva förändringen framåt.

 • Kursid A2600
 • Kursavgift 26 400 kr (exkl moms)
 • Omfattning Blended: 3 dagar (Digital modul + 2 utbildningsdagar)

Förändringsledning

Vår ledarskapsutbildning i förändringsledning ger dig ett metodiskt arbetssätt för att genomföra förändringar. Utbildningen bygger på fem framgångsfaktorer för att lyckas med förändring och tillhörande verktyg. Som ytterligare stöd använder vi en iterativ modell för att driva förändring kompletterat med förändringsforskning, beteendevetenskap och ledarskapsprofessorn John Kotters åtta steg för förändring.

Utbildningen ger dig ett ramverk för att lyckas med förändring med huvudsaklig inriktning på det mänskliga perspektivet. Det ingår även element av affärs- och verksamhetsutveckling för att kunna värdera olika alternativ och vinsterna med det önskade läget ni vill ta er till.

Fem, åtta eller trettio steg till lyckad förändring?

Förändringsmodeller delas ofta upp i flera steg, inte minst John Kotters kända åttastegsmodell, men förändring är sällan linjär. Ofta behöver vi testa åtgärder, utvärdera och göra om för att lyckas bättre. Alla påverkas inte heller likadant av förändringar och som förändringsledare behöver vi ta hänsyn till var olika individer och grupper befinner sig i sin förändringsresa.
– Ibland behöver vi backa ett steg för att kunna gå framåt i högre hastighet.

Vår metodutbildning bryter ner de övergripande strategiska stegen i förändring till konkreta åtgärder i form av en agil modell där vi som förändringsledare kan analysera, planera, testa, utvärdera och förbättra för att lyckas med alla känsliga moment som ingår i ett omfattande förändringsarbete.

Det innebär allt från att analysera förutsättningar och om förändringen är mödan värd till att strukturera kommunikationen och fånga upp viktiga motivationsfaktorer för de som påverkas av förändringen. Kort sagt, en komplett metodik för att leda förändring som kombinerar beprövade verktyg med gott forskningsstöd.

Efter utbildningen Effektiv Förändringsledning...

 • Har du ett tydligt ramverk för att driva och möjliggöra förbättringar.
 • Förstår du vilka reaktioner förändring väcker hos de som påverkas och hur du kan hantera detta som förändringsledare
 • Har du insikt i vilka förutsättningar som gör verksamheter anpassningsbara och mindre känsliga för förändringar
 • Kan du ta till konkreta åtgärder för att undanröja hinder och möjliggöra förändring
 • Har du förståelse för olika roller i förändring, kraven vi behöver uppfylla och effektiva förändringsteam
 • Kan du bryta ner en övergripande strategisk plan till konkreta förändringsåtgärder
 • Kan du inta olika intressenters perspektiv för att analysera motivationsfaktorer, kommunikations- och kompetensbehov

Hållbar förbättring en fråga om kultur och vanor

Hos ledande organisationer är förbättring en vana. Genom rörlighet och öppenhet gentemot omvärlden ser man möjligheter och tar tillvara på dem.
– Detta är konkurrenskraft.

För att uppnå en förbättringskultur krävs insikt i hur du hanterar människor, vad som motiverar oss och vad som egentligen driver organisationer till resultat. Förändringsarbete handlar ofta om att man hamnat i ett kritiskt läge – för att komma ikapp behöver man springa fortare än vad man är van vid och anpassa sig efter nya förutsättningar.

Då är det viktigt att få en struktur på plats som ger människor trygghet. Planerade delsegrar som tydliggör framgången och skapar energi för fortsatt arbete. Att förändra beteendet hos människorna i en organisation kräver att man kan skapa en tydlig målbild för alla som omfattas och påvisa att man är på rätt väg.

Förtroende är ett slitet ord, men viktigt att uppnå i en organisation som ska öka sin effektivitet.
– Vi ger dig ramverket för lyckad förändring.

Miniutbildning i förändringsledning

Föreläsning med Kelly Odell

Vad är förändringsledning?

Förändringsledning är ett tillvägagångssätt för att förflytta en organisation till ett önskat läge. Att systematiskt hantera förändringen: från att kommunicera en tydlig vision till att säkerställa så att processer, resurser, styrning och konsekvenser stöttar den.
Förutsättningarna för att lyckas med förändringar är goda när vi sätter in förändringsledningsåtgärder redan från början: 76% av dessa förändringar når minst 90% måluppfyllelse. I de fall som organisationer inte arbetar strukturerat med förändringen är siffrorna dystrare – endast 46% når samma resultat. (Källa: IBM, Making Change Work 2013)

Förändringsledning handlar i första hand om människor: att var och en ska se sin del i målbilden och engageras i arbetet som krävs för att nå dit. En viktig del är att titta på vad som ska motivera olika intressenter till att ställa sig bakom förändringen. Exempel på intressenter kan vara olika grupper av anställda som påverkas av förändringen eller kunder. Bara för att en förändring är bra för verksamheten genom ökad vinst, skalbarhet eller prestationsförmåga betyder inte det automatiskt att vi som individer vill hoppa på förändringståget. Därför behöver vi som förändringsledare även kunna inta perspektivet utifrån hur varje intressent påverkas och vad de vinner på att stötta förändringen.

En viktig sak att ha med sig är att förändring alltid medför en ansträngning för personalen: det är tufft att förändra vanor samtidigt som vi behöver upprätthålla gamla arbetssätt och rutiner. Därför behöver vi hitta tidiga segrar som ger energi och belönar de insatser som görs. En annan faktor att ha med sig är att vi människor i första hand styrs av det som påverkar oss på kort sikt, alltså – kortsiktig belöning smäller högre än en belöning som ligger längre fram i tiden och som därför upplevs som abstrakt. Som förändringsledare behöver vi vara väl medvetna om utmaningen i att förändringsarbeten kan pågå över flera år samtidigt som vi vill belönas här och nu för det arbete vi utför.

Förändringshandboken

Utöver det digitala kursmaterialet ingår även boken ”Förändringshandboken” av Kelly Odell.

Ladda ner

Guide för förändringsledning

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

        Förändringsledning – Metod

        • 1

         Vision - Därför ska vi förändra

         Visionen med förändringen bygger på att man har en bild av framtiden som är bättre än nuläget. Man har med andra ord en ”vision” av framtiden som kräver förändrade beteenden hos ett antal människor och som skapar betydlig förbättring av verksamheten. Visionen ska svara på: på vilket sätt blir världen bättre om vi lyckas med förändringen?
         Uttrycket ”världen” kan innebära att det blir bättre för en enskild avdelning, en större enhet i verksamheten, verksamheten i sin helhet eller kanske samhället i stort. Men klart är att man ska kunna beskriva visionen med förändring i termer av en konkret förbättring för någon någonstans.  Kan man inte beskriva på vilket sätt förändringen skapar en förbättring ska man inte genomföra förändringen.

        • 2

         Motivation - Vi vill förändra

         Först när man har lyckats kommunicera visionen med förändringen kan medarbetarna ta ställning till om de vill vara med på förändringen. Ledare drar ibland slutsatsen att medarbetare inte är motiverade när det egentligen handlar om att medarbetarna inte har fått tillräckligt mycket insikt i ”vad och varför” för att kunna ta ställning till förändringen.
         Hemligheten bakom lyckad motivation för en viss förändring handlar om att skapa goda förutsättningar för medarbetarnas motivation, ett så kallat ”motivations-klimat”. Detta gör vi genom att hjälpa medarbetarna förstå ”Syftet” med förändringen, att de får stor möjlighet att påverka förändringen (autonomi), att de har rätt kompetens för att klara av de nya beteenden som krävs för att lyckas med förändringen, och att de känner stark tillhörighet till verksamheten.

        • 3

         Kompetens - Vi kan förändra

         Har personalen den kompetens som krävs för att lyckas möta de nya krav som förändringen ställer på dem? Det är vanligt att förändringar misslyckas, inte för att medarbetare inte har förstått eller inte vill men helt enkelt för att de inte kan. Jag har sett många exempel på förändringar som har gått i stå för att man inte har tagit höjd för den tid och kostnad som krävs för att utbilda medarbetarna i ett nytt datasystem eller ett nytt arbetssätt.

        • 4

         Resurser - Vi har möjlighet

         En vanlig anledning att verksamheter hamnar i resursbrist när det gäller förändring är att de helt enkelt driver för många förändringsinitiativ samtidigt. Förändring i verksamheten handlar om att förändra beteende hos individer i verksamheten och att förändra beteende är krävande för oss människor.  Det finns en gräns till hur många förändringar vi kan hålla på med samtidigt. Var noga med att förstå resurskraven och kom ihåg att vi människor har en tendens att underskatta förändring.  De allra flesta förändringar tar mer tid och pengar än vad vi trodde de skulle göra.

        • 5

         Plan - Vi vet hur och när

         Förändring kan vara svår att planera eftersom människors reaktioner till förändringar kan vara svåra att förutse.  Det enda man vet säkert med en plan för förändring är att den är fel. Men det är ingen ursäkt att inte planera. Det enda som är mer fel än planen är att inte planera. Om planen bara håller till 80% betyder det att 20% blir oförutsedda händelser. Har man inte planerat sin förändring blir allt oförutsett!

        Vad händer om vi missar ett steg?

        exempel förändringsledning modell framgångsfaktorerKälla: Knoster, T. (1991). ”Factors in managing complex change”, presentation på TASH Conference, Washington D.C

        Kursinnehåll - Förändringsledning

        • Förändringsledning

         Att åstadkomma förändring på riktigt
         Praktikfall från verkligheten
         Förändringsförutsättningar – att ”sälja” visionen
         Förändringsutmaningar och fallgropar
         Varför är förändring så svårt?
         Change management vs. change leadership
         Roller i förändring – förändringsteam
         Framgångsfaktorer & forskning
         Grundmodell för förändring
         Förändringsplattformen
         Kraftfältsanalysen
         Change management – Kate Nelson
         Förändring enligt John Kotter

        • Människor, ledarskap och planering

         Förändra eller förbättra? – Tio förutsättningar för förändring
         Ledarskapsattityder vid strategisk utveckling
         Beteendevetenskap
         Det är beteenden vi vill förändra
         Kommunikationsplan
         Kompetensplan
         Motivationsfaktorer och motivationsplan

        • Mission/Vision

         Krav på förändringskultur och viktiga framgångsfaktorer
         Prioritera och fokusera

        • Affärsutveckling och styrning

         Förändringens 4 faser
         Kommunikation i förändring
         Kaizen
         En sedelärande historia
         Värderingar som styrning
         Traditionella finansiella mått vs Balanced Scorecard
         Astrakanmodellen för värdeskapande i verksamheter

        Kursupplägg - 1+2 dagar

        1

        Digital modul

        Den första dagen består av teori+uppgifter som genomförs digitalt, hemma eller på din arbetsplats. Den digitala dagens uppgifter ska vara genomförda senast 10 arbetsdagar innan startdatumet för den första workshopdagen.

        I utbildningsmaterialet ingår ett antal mallar och verktyg för förändringsarbete som du får lära dig att använda under kursen. Utbildningen har en teoretisk grund som utgår ifrån John Kotters teorier om förändringsledning, forskning och verktyg från förändringshandboken.

        2

        Workshop - 2 dagar

        De andra två dagarna genomförs i workshopformat. Vi tränar på kritiska moment och tillämpningen av olika verktyg med utgångspunkt i metodiken.

        Frågor? Få svar av sakkunnig

        Skriv din fråga nedan eller ring oss på 08-54 54 23 00

        • Hidden
        • Hidden
         • Hidden
         • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

         Frågor och svar

         • Hur sent kan jag boka mig?+

          Du kan boka in dig fram till dagen innan utbildning men behöver i så fall omgående genomföra den digitala modulen. Genonomförandetid ca 8 timmar.
          Du får tillgång till utbildningsmaterialet och elearningportalen direkt i samband med bokning. Bokningsbekräftelsen innehåller all information och länkar som du behöver.

         • När ska den digitala modulen vara genomförd?+

          10 arbetsdagar innan utbildningsstart, vid bokning senare än så behöver du genomföra uppgiften omgående (tidsåtgång ca 8 timmar). Du får tillgång till uppgiften via länk med inloggningsuppgifter i bokningsbekräftelsen.

          Det är viktigt att alla som kommer till utbildningsdagarna gjort uppgiften inför och står på samma teoretiska grund. Annars står vår utbildare med ett moment 22 när det gäller att ge de som inte gjort förberedelsen den grund de behöver samtidigt som de som gjort uppgiften förväntar sig fördjupning och inte repetition.

          Vi förbehåller oss därför rätten att avboka deltagare som inte genomfört uppgiften inför kursstart, du får i så fall gå utbildningen vid senare tillfälle i mån av plats.

         • Hur lång tid har jag tillgång till den digitala modulen?+

          Du har tillgång till det digitala materialet under 12 månader från och med bokningsdatum.

         • Är utbildningen lämplig för offentlig förvaltning?+

          Ja! En stor del av deltagarna kommer från offentlig förvaltning och metodiken går att tillämpa oberoende av om du arbetar inom en vinstdriven eller skattefinansierad verksamhet. Vi använder många case både från offentlig och privat näring.