Öka engagemanget på jobbet – vägen till en effektiv organisation Effektivitet, handlingskraft och arbetstillfredställelse

Hur ökar vi engagemanget på jobbet? Vad kännetecknar en handlingskraftig organisation? Positiv företagskultur? Att få människor att arbeta effektivt tillsammans överskuggar allt annat i ledarskapet. Det är varje ledares huvuduppgift. En sådan ledare gör saker möjliga – snarare än att själv göra dem.
I en effektiv organisation minimeras friktioner och revirtänkande. Varje medarbetares förmågor får komma till uttryck. Det innebär att anställda gör sitt bästa och upplever tillfredsställelse i sin personliga utveckling istället för att bli exploaterade för sin talang.

Bered väg för engagemang på jobbet

Låt inte anställda med goda intentioner nötas ner genom att ständigt behöva möta hinder. Inte heller ska de behöva lägga ner sin tid och kraft på att fundera över vilken strategi de ska ta till för att ta sig förbi en motarbetande kraft.
Att uppmuntra en anställd att ge sig i kast med att förverkliga något där organisationens struktur och kanske andra anställda är motverkande krafter, är ingen bra väg att gå. Istället måste man se till att möjliggöra initiativ genom att bereda väg.

 • Se till att varje anställd med en uppgift att utföra också har auktoritet nog för att få den genomförd. Förväntas den anställde agera på egen hand ska denne inte behöva bromsas av mellanchefer som inte vill släppa ifrån sig kontroll.
 •  Se till att det finns klara vägar för vilka som ska informeras, grupper såväl som individer, och att det finns en prioritetsordning. Låt inte intressen stå emot varandra – skapa en tydlig prioritet.
 • Vackla inte. Se till att det finns strukturer som leder som autostrador till ett genomförande av visionen.
 • Ansvar, resurser och information ska fördelas utifrån det mål man vill nå.

Utrusta din organisation för att nå målen

Kanske saknar din organisation vissa verktyg för att bli mer handlingskraftig. Med tider ändras kraven. Kunnande, förmåga, attityd, insikt behöver förnyas.

 • Du måste se till att kartlägga din organisation. Ta reda på vad som behövs för att nå målen. Här går det inte att vara luddig eller slarvig. Finns inte det som behövs når du inte målet.
 • Kolla på andra som lyckas. Försök inte kopiera utan att du har skaffat dig grundliga kunskaper om hur de nått dit.
 • Använd dina anställda. Fråga dem vad de kan och vad de behöver utveckla och utbilda sig i för att bättre bidra.

Förnya systemen och se till att belöna rätt beteenden

Hur ser beteenden ut inom din organisation? Lönar det sig att inte vara modig? Kanske belöningar baserar sig på vad som är en föråldrad tradition inom organisationen.

 • Låt ansvar och engagemang för att nå målen följas av bättre betalt.
 • Se till att ha kriterier som belönar det resultat din organisation idag efterfrågar. Belöna inte vad som inte längre är prioriterat. Stryk: ”Men så har vi gjort tidigare”.
 • Låt misstag bli lärdomar. Dina anställda ska våga spänna bågen.
 • Se till att det finns vägar för återkoppling. Gott arbete ska få ett gensvar. Våga värdera och utvärdera.

Bromsare, hämmare och tysta sabotörer

Inget kan förändras eller förbättras eller effektiviseras eller bli handlingskraftigt där motvilja råder.
För att individen ska ta del och agera krävs en personlig övertygelse om att en framgång är möjlig.
Vill du öka handlingskraften, få fler nöjda medarbetare och göra din organisation mer effektiv så måste du också våga ta itu med ett ofta tyst motstånd. Den lågmälda trögheten.
Den största utmaningen man kan möta är då inflytelserika medarbetare motsätter sig en vision eller ett förnyat arbetssätt. Ofta kan det vara uppenbart var och runt vilka detta händer men det finns också ett antal tydliga indikatorer man får se upp med.

Hinder för en effektiv organisation – exempel på motstånd

 • Undanhållande av information för de som behöver den.
 • Undergrävande av engagerade medarbetares trovärdighet.
 • På subtila sätt undvika deltagande.
 • Med små medel styra grupper bort från det väsentliga.
 • Ett klimat av gruppintressen och vi mot dem.
 • Utmåla en engagerad medarbetares strävan som illojalitet mot gruppen.
 • Kontrollerande av beslut och åsikter om andras kommunikationsvägar.

Motgiftet – konfrontera sakligt och erbjud en lösning

För att råda bot på ovanstående starka motstånd så är det viktigt att du inte spiller tid eller är otydlig. Inte heller kan du helt förlita dig på dina goda argument; du måste vara vaken för motarbetaren kanske har egna, mer personliga, motargument.

 • Konfrontera ett motarbetande utan dröjsmål. Det är aldrig grupper som obstruerar, det är individer. Tala med var och en.
 • Se till att skapa ärliga samtal om kärnan i deras motvilja.
 • Erbjud och påvisa möjligheter att lösa problemen.
 • Var rättvis och rättfram. Uppträd sakligt.
 • Hota inte. Men undanhåll inte heller eventuella konsekvenser.
 • Behövs förändringar inom ledarstrukturen så genomför dessa klart, ärligt och snarast.

Ladda hem Astrakans förändringsguide

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
         • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

         Kännetecken för slutmålet – den handlingskraftiga och effektiva organisationen

         Då dina medarbetare utgör ett väl fungerande handlingskraftigt lag märks det.
         Punkterna nedan är kännetecken för en effektiv organisation:

         • Chefer på olika nivåer har tid och engagemang att uppmuntra initiativ och följa upp de ansträngningar som görs på individ- och gruppnivå.
         • Individer och grupper tar ansvar och har auktoritet nog att göra verklighet av en idé.
         • Att gå från tanke till handling och sedan se ett gott slutresultat tar mindre energi – men går fortare.
         • Det lönar sig för medarbetare med engagemang och driv. De får uppmuntran och möts av gensvar. De prioriteras utvecklings- och lönemässigt.
         • Organisationen straffar inte kreativitet då det går snett. Att ta en kalkylerad risk är en del av en fungerande verksamhet. Däremot tar organisationen tillvara på erfarenheten.
         • Enskilda medarbetares initiativ ska gå att följa från bas till topp. Så att det är möjligt för individen att se vilket genomslag det egna agerandet medför.
         • Medarbetare utvecklas och förkovrar sig. Är förväntansfulla inför utbildningar och nyheter.
         • Möten har inte en negativ ton. De är inriktade på nu och framtid. Man talar om hur man går vidare. Samtal fastnar inte i omöjligheter eller historia.

         Effektiv organisation – lättare läst än gjort?

         Den här texten är förenklad och rättfram men bygger på kända case om förändringsarbete och forskning om effektiva organisationer av Mihaly Csikszentmialyi, professor i psykologi. Vill du ha fördjupad läsning om flow i förhållande till ledarskap och organisation kan jag rekommendera ”Good Business: leadership, Flow and the making of meaning.”

         Varje punkt i listorna ovan kräver färdigheter och förenar egentligen allt det som Astrakan lär ut. Från kommunikationstekniker till konsekvenssystem och målstyrning utifrån Astrakanmetoden. Programmet Certifierad Förändringsledare är det mest heltäckande, men det finns även andra viktiga element under våra områden ledarskapsutbildning och verksamhetsutveckling.

         Vill också passa på att rekommendera blogginlägget Transformativt ledarskap som sammanställer de ledarbeteenden som visat sig leda till ökat engagemang och lönsamhet.

         Aaron Haglund