Transformativt ledarskap

Vad är det som gör att vissa ledare har självgående och lojala team medan andra sliter med personalomsättning och skrala resultat? Transformativt Ledarskap stimulerar delaktighet och kreativitet. I grunden drivs transformativa ledare av personlig omtanke, men vågar utmana både individer och sin organisation för att bidra till utveckling.

Vad är transformativt ledarskap?

Transformativt Ledarskap är en ledarskapsmodell som bygger på att ledaren involverar medarbetare i utvecklingen av verksamheten.  Begreppet Transformativt ledarskap stiftades av James Macgregor Burns i boken Leadership 1978: ”ledare och medarbetare lyfter varandra till en högre nivå av engagemang och värderingar.”

Konceptet är välbeforskat och har befäst sin position som världens mest effektiva ledarskapsmodell. Den som varit mest tongivande i vidareutvecklingen är Bernard M. Bass som definierade de fyra huvudkomponenterna i transformativt ledarskap: Agera Förebild, Inspirerande Motivation, Intellektuell Stimulans och Individuell Omtanke.

Exempel transformativt ledarskap
Exempel på transformativt ledarskap

 

Transformativt Ledarskap

Genomgång av komponenterna i transformativt ledarskap, kommunikation, forskning och verktyg

Genomgång – de fyra huvudkomponenterna i transformativt ledarskap

Agera förebild – Idealized Influence

Den transformativa ledaren agerar som förebild – autentiskt ledarskap tar sig uttryck genom ledarens vilja att söka sig till utmaningar och efterleva sina värderingar. Ledarens övertygelse och etiska principer blir tydliga genom handling – vilket skapar förtroende hos medarbetarna.

Inspirerande motivation – Inspirational Motivation

Inspirerande motivation handlar om ledarens förmåga att ingjuta mod hos andra. Att skapa en känsla av sammanhang där det finns ett tydligt syfte och mål som lockar. För att åstadkomma detta krävs en tydlig vision, att medarbetarna engagerats i hur den ska uppnås och att ledaren med allsköns tydlighet speglar hur viktigt detta är i sina handlingar.

Intellektuell stimulans – Intellectual Stimulation

Transformativa ledare värdesätter kreativitet och självständighet i sitt team. Ledaren stöttar och involverar medarbetare i beslutsprocesser och problemlösning. Utan att döma utmanar den transformativa ledaren förutfattade meningar och inspirerar till att ta sig an problem från nya synsätt. För att på så sätt hjälpa medarbetare att hitta nya angreppssätt, lösningar och att se sin del i sammanhanget.

Individuell omtanke – Individualized Consideration

Varje individ har unika drivkrafter, behov och förmågor. Grundstenarna för all motivation är enligt självbestämmandeteorin (SDT) färdighet, autonomi och tillhörighet. Som ledare behöver vi se till att medarbetare har tillräckligt med färdigheter för att utmanas på en lagom nivå av sina uppgifter, såväl som att de känner att de får bidra till gruppen och har en hög grad av självbestämmande när det gäller hur uppgifter ska lösas.
Individuell omtanke bygger på att visa ett genuint intresse för medarbetare, vad de vill åstadkomma och vart de är på väg i sin karriär. Den individuella omtanken är starkt förenat med rollen som pedagog och coach.

Ledarskapsprogram

Certifierad Transformerande Ledare

 • Koppla den senaste ledarskapsforskningen till ditt ledarskap
 • Personligt träningsupplägg utifrån behovsanalysen Lead Forward™
 • Utveckla din omgivning för ökad motivation och effektivitet

Transformativt Ledarskap jämfört med andra ledarstilar

Transformativt Ledarskap står i särklass jämfört med andra ledarstilar. Om du vill utveckla ditt ledarskap för att bli mer transformativt är det dock viktigt att ta en sak i taget. Om du dyker upp en måndagsmorgon och beter dig som en annan person finns risken att din omgivning tror att du fått en stroke – vilket i och för sig kanske stämmer om vi talar om en ”stroke of insight” gällande ditt ledarskap. Men likväl är det klokt att skynda långsamt och framförallt att kommunicera till din omgivning att du vill utveckla ditt ledarskap. Att öppet kommunicera kring ledarskapsutvecklingen avdramatiserar den och ger omgivningen möjlighet att stötta dig.

Ett transformativt ledarskap är lättast att tillämpa med en grund av det som kallas transaktionellt ledarskap som bygger på att tydliggöra förväntningar (mål och uppgifter) och belöning av prestation – vad vi vinner på att göra vårt jobb bra. Det viktiga att få med från det transaktionella ledarskapet är framförallt riktningen – att det är tydligt vad ni ska åstadkomma. Vinsterna med att ta steget från det transaktionella till det transformativa är att det transformativa ledarskapet tilltalar de faktorer som krävs för att väcka vår inre motivation utifrån självbestämmandeteorin: kompetens, tillhörighet och autonomi. Eftersom vi utformar arbetet utifrån lust och mening ökar sannolikheten för överprestationer och att gruppen ska vilja ta sig an mer utmanande mål.

transformativt ledarskap ledarskapsmodell
Effektivt ledarskap utifrån Full Range leadership model

Vad gör en Transformativ ledare?

 • Agerar förebild

  Du ställer lika höga krav på dig själv som andra, tar ställning utifrån det som är moraliskt rätt även om det innebär att du behöver ta en smäll, står för dina misslyckanden och lyfter fram andras prestationer när de gjort något bra.

  Du kan till exempel be om feedback för att visa att du vill utveckla ditt ledarskap, erkänna egna misstag och vilka lärdomar du dragit, kommunicera varför när du ändrar ett beslut och lyfta fram andras prestationer framför din egen.

 • Lockar med varför – visionen

  Vad gör vi egentligen på jobbet? Journalför jag för att det är vad lagen säger eller för att vi ska kunna erbjuda bästa möjliga vård och rädda fler liv? Visionen är det som ger svar på varför och knyter vardagliga uppgifter till vårt uppdrag. Att det jag gör här och nu är värt ansträngningen för den goda saken.

  Om du ska inspirera som ledare är det viktigt att måla upp en lockande, positiv, bild av framtiden, att själv ta första steget till att komma igång och förverkliga målbilden och säkerställa att syftet är tydligt med de uppgifter ni utför.

 • Uppmuntrar till att undersöka nya sätt att lösa problem och utvecklas

  Bidra till ökad självständighet genom delegering av prestigefyllda arbetsuppgifter och beslutsrätt. Intellektuell stimulans är en viktig del av transformativt ledarskap och handlar om att ge oss möjligheten att lägga vår energi på sådant som faktiskt kräver tankekraft och kreativitet.

  Att ifrågasätta antaganden, se över problemdefinitioner, testa nya metoder och sätt att lösa problem, att verkligen använda sig av mångfald och se till att alla får ge inspel inför beslut och att bemöta förslag positivt även när de skiljer sig från våra egna tankar.

 • Visar intresse för sin omgivning

  Ta dig tid att faktiskt lyssna och bekräfta. Visa att du bryr dig och säkerställ att du faktiskt också förstår behov, önskningar om utveckling, förutsättningar för arbetet och vad som är viktigt för varje individ.

  Att samtala med människor om deras egen utveckling, ställa frågor om visar att vi lyssnar, kommunicera att vi tror på individens förmåga och ge bekräftelse som bygger upp en positiv självbild hos människor.

Viktiga ledaregenskaper hos transformativa ledare

Timothy Judge och Joyce Bono forskade på framstående personlighetsdrag hos transformativa ledare utifrån fem faktorer (personlighetsteorin femfaktormodellen, -teorin) och kom fram till följande:

 • De är extroverta (utåtriktade) och leder med hjälp av en hög grad av samspel. Extraversion i femfaktormodellen.
 • Känslomässig stabilitet gör att de inte duckar för ansvar och har det självförtroende som krävs för att leda. Låg grad av neuroticism i femfaktormodellen.
 • Öppna för nya erfarenheter och kreativitet – de kan sälja in visioner och kommunicera på vilket sätt var och en kommer att ha del i målbilden. Openness i femfaktormodellen.
 • Sympatiska – rättframma, har i grund och botten förtroende för andra och vill hjälpa till. Agreeableness i femfaktormodellen.
 • Samvetsgrannhet – prestationsvilja och självdisciplin. Detta karaktärsdrag är inte lika utpräglat som de ovan men fortfarande signifikant. Concentiousness i femfaktormodellen.

Källa: Five-Factor Model of Personality and Transformational Leadership, T Judge & J Bono, Journal of Applied Psychology, vol 85, 2000

Kombinationen av egenskaper viktig

I en annan studie så hittade man ett samband mellan mellan framförallt agreeableness (sympati, vänlighet) och transformativt ledarskap (The Influence of personality factors on transformational leadership: exploring the moderating role of political skill, S Phipps, L Prieto International Journal of Leadership Studies, Vol. 6 Iss. 3, 2011).  Däremot räcker det inte med en enskilt framträdande egenskap för att kunna förutsäga att ledaren är transformativ utan krävdes flera.

modell transformativt ledarskap

Komponenter i det transformativa ledarskapet

Källa: Bass, Bernard (2006). Transformational leadership. Riggio, Ronald E. (2nd ed.). Mahwah, N.J.: L. Erlbaum Associates.

Frågor? Få svar av sakkunnig

Skriv din fråga nedan eller ring oss på 08-54 54 23 00

 • Hidden
 • Hidden
  • Hidden
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

  Aaron Haglund

  Aaron Haglund

  Aaron är Astrakant, speciellt intresserad av förändringsledning och forskningsbaserat ledarskap.