Formulera en effektiv vision

Det är lätt hänt att vi fuskar med vår vision. Att den reduceras till en slide i företagspresentationen eller en snygg formulering på hemsidan. Samtidigt är det visionen som ska vägleda beslut och förbättringar i verksamheten. Det är visionen som ska svara på varför vi ska bidra med blod, svett och tårar när en förändring måste till.

En bra vision vägleder

Hur vill vi att vår nya organisation ska se ut? Hur vet vi att vi nått dit? Vad måste ovillkorligen förändras? Vad ska INTE ändras på? Finns det sätt att gå till väga som är mindre riskabla?
En vettig vision ska vara lätt att beskriva. Innehåller mål som vi kan nå. Är tydlig nog att underlätta beslutsfattande. Den målar upp en framtid som tilltalar våra långsiktiga intressen.
– Visionen ska vara värd att ta en smäll för.

6 kriterier för en effektiv förändringsvision

Kelly Odell berättar om hur du lyckas med visionen

Istället för vision – förvirring

Utan vision blir vår energi lätt missriktad. Utnötande diskussioner som inte för oss framåt – för åt vilket håll är egentligen framåt när vi inte har målbilden klar? Istället för ett sammansvetsat team som tacklar förändring får vi konflikter, moralförlust och upprördhet. I värsta fall uppgivenhet.

I andra fall leder visionslösheten till ett administrativt och väldokumenterat helvete. Beskrivningar av metoder, deadlines, policies men ingenting om den viktigaste frågan:
– Varför?

Eller som Bibeln säger: ”Där profetia icke finnes där bliver folket tygellöst.” Ordspr:29:18. Ett citat som varje förändringsledare bör ha i minnet.

Formulera en bra vision - sex punkter från Kelly Odell

 • 1

  Den målar upp en bild av framtiden

  Om visionen beskriver vad ni gör och till vilken nytta så är det inte en vision utan en iakttagelse. En vision ska ge en bild av det önskade läget, dit ni vill – inte där ni är.

 • 2

  Talar till människors intressen

  En bra vision är säljande. Visioner är långsiktiga av naturen, men det kan vara bra att tänka till både när det gäller människors lång- och kortsiktiga intressen i förhållande till visionen.

 • 3

  Innehåller realistiska mål

  En omöjlig vision är inte lockande. Kanske att det kan fungera i välgörenhetsorganisationer eller i andra fall det är viktigare att vi gör något än att vi lyckas helt och hållet. Men annars gör vi bäst i att hålla oss till visioner som är uppnåeliga och allra helst mätbara: så att vi kan se att vi är på rätt väg.

 • 4

  Hjälper oss att prioritera

  En bra vision är tydlig nog för att stötta oss i samband med beslut. Om vi är osäkra ska vi kunna utgå från vision och prioritera det som bidrar till att vi uppfyller den – istället för att fastna i diskussioner.

 • 5

  Ger utrymme för enskilda initiativ

  Vi behöver frihet och ansvar som låter oss agera i enlighet med visionen.

 • 6

  Lätt att förmedla

  Samtidigt som visionen ska uppfylla kriterierna 1-5 så får den inte vara för lång. Den måste vara lätt att återge. En vision som är så invecklad att den är svårt att komma ihåg blir inte till en tydlig målbild eller rättesnöre. Så håll visionen kort och konkret men granska den utifrån punkt 1-5.

Stötta visionen genom handling

När vi fått visionen på plats så måste ledningen stötta den och visa det i alla sina handlingar. Som ledare kan vi inte säga en sak och göra en annan om vi vill behålla vår trovärdighet. Ingenting underminerar ett förändringsarbete på ett sådant sätt som en inkonsekvent ledare.

Se till att era vanor och beslut ligger i linje med visionen. Om ni av någon anledning tvingas bryta mot det: sopa det inte under mattan utan förklara varför.

Aaron Haglund

Aaron Haglund

Aaron är Astrakant och change junkie sedan flera år med ett särskilt intresse för kopplingarna mellan utbildning och beteendeförändring.