Lockes målsättningsteori

Här kan du lära dig mer om hur du ökar sannolikheten för att nå mål genom Lockes målsättningsteori. Teorin bygger på decennier av forskning med start från 1960-talet.

Lockes målsättningsteori

Efter decennier av forskning publicerades boken ”A Theory of Goal Setting and Task Performance” som handlar om att öka sannolikheten för att vi ska nå våra mål. Enligt forskarna Edwin Locke och Gary Latham finns det fem principer för att arbeta med mål som underlättar för att vi ska förverkliga dem.

Miniföreläsning - Lockes målsättningsteori

Kort om mål och effektfull feedback

De fem principerna

 • Clarity – Tydlighet

  Ju mer specifikt målet är desto större sannolikhet att vi lyckas. I 90% av fallen är det bättre att ge ett instruerande mål än att säga ”gör ditt bästa.”

 • Challenge - Utmaning

  Är målet utmanande nog för att vi ska behöva anstränga oss? Ett mål som inte kräver ansträngning är inte triggande.

 • Commitment - Engagemang

  För att öka sannolikheten för att mål ska vara engagerande kan vi involvera den som ska nå målet i själva målsättningen. Vad tror den är möjligt? Vilka förutsättningar krävs i så fall? Vill den ta sig an detta?

 • Feedback – Uppföljning av resultat

  Obs! Inte enbart feedback från ledare utan handlar om att målet rent generellt ska vara enkelt att följa upp genom statusrapporter eller löpande data. Eller varför inte hämta input från kund eller kollegor?

 • Task complexity - Uppgiftens komplexitet

  Målet ska inte skapa stress eller vara orealistiskt samtidigt som det fortfarande ska leva upp till kravet om att vara ansträngande. Mål som kräver ny kompetens eller en stor förflyttning från nuläge till dit ni ska bör brytas ned i delmål.

  Forskning visar att feedback från chef får mindre effekt när gapet mellan den kompetens som krävs för att kunna utföra uppgifter och där individen befinner sig just nu är för stort.

  Så även om vi som ledare försöker ge extra stöd när vi vet att någon tar sig an en ansträngning som ligger på gränsen till dennes förmåga och kräver ”learning while doing” gör det inte så stor skillnad för slutresultatet.

  Spekulation: en möjlig anledning till att positiv feedback kopplad till komplexa uppgifter inledningsvis ger liten effekt är att det är otydligt vilka beteenden som leder till förbättrat resultat.

  Gissningsvis testar vi en väldigt massa saker för att lyckas med komplexa arbetsuppgifter och innan vi standardiserar ett arbetssätt kan vi behöva testa utfall i förhållande till en rad faktorer: åtgång av resurser, tid, kvalitet, den ansträngning som krävs etc.

Vad är Lockes målsättningsteori?

Lockes målsättningsteori är en sammanställning av principer som ökar sannolikheten för att vi ska nå våra mål. Grunden till teorin lades genom en samling forskningsgenombrott under 1960-talet och i artikeln ”Toward a theory of task motivation and incentives” (1968) redogjordes samband mellan tydliga mål, feedback och ökad motivation.

En labbstudie genomförd mellan 1969-1980 visade att i 90% av fallen så leder specifika och utmanande mål till bättre prestation än instruktionen ”gör ditt bästa.”

I boken ”A Theory of Goal Setting and Task Performance” av Edwin Locke och Gary Latham publicerades fem principer för att öka sannolikheten att nå mål:

 • Tydlighet
 • Utmaning
 • Engagemang
 • Feedback
 • Uppgiftens komplexitet

Lockes målsättningsteori Locke Latham Mål exempel

Källor:

Locke, E. A., Shaw, K. N., Saari, L. M., & Latham, G. P. (1981). Goal setting and task performance: 1969–1980. Psychological Bulletin, 90(1), 125–152.

Locke, E. A. (1968). Toward a theory of task motivation and incentives. Organizational Behavior & Human Performance, 3(2), 157–189.

Locke, E. A. & Latham, G, P (2013) Goal Setting Theory: The current state

Mer feedback eller tydligare mål?

Det finns ett samband mellan att efterfråga mer feedback och avsaknaden av tydliga mål. Om en medarbetarenkät gett utslaget att ledare ger för lite feedback kan det därför vara klokt att först göra en översyn av målen och se till att de både är SMARTA och lever upp till Lockes fem principer.

Aaron Haglund

Aaron Haglund

Aaron jobbar på Astrakan, effektiviserar ledarskapsutbildning och nördar förändringsledning

Höstens stora event!