Teamarbete

Teamarbete kräver tid för reflektion.  Se till att det finns tid där ni som grupp regelbundet stannar upp och reflekterar över ert arbete. Då har du tagit ett stort och viktigt steg för att bygga ett väl fungerande team.

Tre viktiga förutsättningar för teamarbete

De flesta av oss har nog upplevt det, grupper där samarbetet flyter smidigt, alla bidrar med sin kompetens och hjälps åt för att lösa ett gemensamt uppdrag. Men kanske även motsatsen – grupper där det mest av allt bara gnisslar.

Hur väl en grupp lyckas med sitt uppdrag beror dock inte på tur. Den arbetspsykologiska forskningen om team visar att det finns tre viktiga förutsättningar för ett bra teamarbete; att gruppen har samsyn kring uppdrag och mål, att de känner varandra och vet vilka roller de har, och att det finns tid för reflektion – något som de allra flesta slarvar med. När det är mycket att göra och tiden knapp så prioriteras ofta reflektionstiden bort.

Glapp mellan forskning och tillämpning

Det finns ett stort glapp mellan vad forskningen säger om teamarbete och den praktiska tillämpningen i företag och organisationer. Stefan Söderfjäll har bland annat skrivit boken To team or not to team samt har utvecklat konceptet Team Pro. Idén är att överbrygga glappet genom utbildning, föreläsningar, utvecklingsstöd och konkreta verktyg för teamarbete. Tanken är att tillhandahålla enkla och praktiska verktyg som alla kan använda.

Stefan Söderfjäll

Stefan Söderfjäll

Filosofie doktor i psykologi och organisationskonsult

Så bygger du teamet från grunden

 • Lär känna varandra

  Lägg tid på att låta gruppens medlemmar lära känna varandra så att ni får en bild av varandras erfarenheter, kompetens och personliga egenskaper. Detta lägger grunden för tryggheten i gruppen.

 • Tydliggör uppdraget och sätt mål

  Vilka arbetsuppgifter finns inom ramen för gruppens arbete?

 • Klargör rollerna

  Vilka är med i gruppen, på vilket sätt ska var och en bidra och hur samarbetar vi för att nå det gemensamma målet?

Förbättrat teamarbete utan konsultstöd

– Många tror att det är mer avancerat än det är. Vår intention är det ska vara enkelt att komma igång och att man kan jobba med grupputveckling utan konsultstöd, säger Stefan Söderfjäll.

Stefan Söderfjäll poängterar att det är viktigt att vara noga med definitionen. En grupp som beskriver sig som ett team, men där man inte har ett gemensamt ansvar för målet och där gruppen arbetar och utvärderas individuellt kan få problem i längden.
– De blir ofta mindre produktiva och producerar med lägre kvalitet. Dessutom upplever de ofta att jobbet är mindre tillfredsställande, berättar Stefan Söderfjäll.

Problemet är att man går in med förväntningar om ett arbetssätt som krockar med verkligheten. Därför är det bättre att inte kalla grupper för team om uppdraget inte handlar om att samarbeta. Men om man däremot vill skapa ett team så gäller det att vara tydlig med det gemensamma uppdraget och skapa förutsättningar för gruppen att samspela.

Stefan Söderfjäll tar ledningsgrupper som ett exempel.
– Jag har varit med i många ledningsgrupper där deltagarna kommer till mötet enbart för att rapportera från sin del av verksamheten. De flesta upplever detta som bortkastad tid och man får inte ut effekten av att jobba som en grupp.

Testa - är ni ett team?

Teamtest

Team, pseudoteam eller icketeam?

1
2
3
4
 • Är ni ett team?

  Det finns tre centrala frågor för att reda ut om ni är ett team. Själva grunden är ett gemensamt mål med tillräckligt komplexa uppgifter för att det ska krävas samarbete för att lösa dem. Om vi inte uppfyller dessa krav så uppstår så kallade "pseudo team" eller falska team. Genom att ingå i ett pseudo-team så minskar vår prestationsförmåga och arbetstillfredställelse – inom vården har det till och med visat sig att risken ökar för allvarliga misstag och påverkar patientdödligheten negativt. (Forskning inom National Health Services, Lyubnikova m.fl. 2015)

3 kännetecken för team

 • Teamet har ett gemensamt ansvar för att fullgöra ett uppdrag med ett specifikt mål
 • Uppdraget kräver eller vinner på att gruppmedlemmarna samarbetar. Det finns med andra ord en hög grad av ömsesidigt beroende i teamet
 • Teamets insatser utvärderas kollektivt som grupp

Öka ditt teams effektivitet med 25%

Tips från Caroline Lornudd

Högpresterande team

För att dra nytta av den kraft som finns i teamarbete måste man börja med att identifiera ett gemensamt uppdrag och mål med sitt arbete. Vilka arbetsuppgifter vinner på samarbete? Hur drar vi nytta av varandras kompetens? Övriga uppgifter, de som främst handlar om att rapportera eller beta av, kanske inte ska utföras som ett teamarbete.

Team där arbetet fungerar smidigt och gruppen som helhet levererar tjänster eller produkter som konsekvent eller över tid överträffar intressenternas förväntningar kallas för högpresterande team. I den här typen av team jobbar gruppen som helhet kontinuerligt med sin utveckling och blir därmed successivt bättre på att samarbeta för att nå gruppens mål. Och gruppens medlemmar mår ofta bra och önskar vara kvar i gruppen.
– Det finns en stark vi-känsla och en trygghet i gruppen. Man vågar vara sig själv och litar på varandras förmåga, berättar Stefan Söderfjäll.

Högpresterande team har:

1

Känslomässig tillhörighet

Det finns en stark sammanhållning i gruppen. Deltagarna litar på varandras förmåga, kompetens och intentioner.

2

Tankebaserad tillhörighet

Gruppen har en hög grad av samsyn när det gäller teamets arbete. Alla har god kännedom om gruppens uppdrag, mål, prioriteringar och roller samt hur de ska jobba för att lösa uppgiften.

3

Stödjande beteenden

Det finns vissa beteenden som är utmärkande för ett högpresterande team, till exempel hur man tar sig tid att prata om mål, ansvar och uppgifter, hur man lyssnar på varandra, samtalar om sitt samspel och utvärderar sitt arbete som team.

Bättre teamarbete med Team Pro

Stefan Söderfjäll berättar om den metodik som Team Pro tagit fram för att stödja verksamheter att utveckla teamarbetet. Metodiken utgår från en kartläggning som ger en nulägesbild av gruppmedlemmarnas upplevelser av hur väl det egna teamet fungerar. Medarbetarna får göra en självskattning av hur väl de stämmer in på de beteenden som kännetecknar en väl fungerande grupp. Därefter får gruppen själv välja ut de fem viktigaste som de vill jobba vidare med.

Den punkt som de allra flesta ser behov av att utveckla är reflektion. Enligt Stefan Söderfjäll brukar omkring 60 procent svara nej på påståendet Vi avsätter tid för att regelbundet reflektera kring vårt arbete och våra prestationer.
– Här finns ett inbyggt dilemma. Vi tycker ofta att vi är mer produktiva om vi bockar av uppgifter. Därför väljer vi ofta att göra det som pockar på vår uppmärksamhet just nu. Men ibland behöver man låta det brinna ett tag och ta sig tid för reflektion för att bli mer effektiv på sikt, säger Stefan Söderfjäll.

Fördelen med kartläggningen är att gruppen får en gemensam bild av sina utmaningar och kan börja diskutera vad de behöver göra för att exempelvis skapa mer tid för reflektion eller bli bättre på att lyssna aktivt på varandra.

Genom att börja prata om beteenden och aktiviteter som de som grupp behöver utveckla har gruppen tagit ett första viktigt steg för att bygga teamet. Avsätt tid och skapa rutiner för att få in samtal och reflektion som en naturlig del i det pågående arbetet, samtala om vad ni som grupp ska göra tillsammans, hur samarbetet ska se ut och skapa struktur för att reflektera över resultatet, är Stefan Söderfjälls generella tips.
– Team klarar ofta av detta på egen hand, men det kan vara en god idé att ta stöd av ett strukturerat arbetssätt för att slippa uppfinna hjulet själv.

Ladda hem demorapport

Team Pro TPI

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

        Så skapar du utrymme för reflektion

        • Kom överens om strukturen

         Hur ofta, när och på vilket sätt ska ni reflektera över era arbetssätt? Vem håller i samtalen, vem ser till att dokumentera det som sägs?

        • Prata om spelreglerna

         Hur ger ni varandra feedback? Hur ser ni till att utvärdera ert arbete som grupp och inte som individer? Hur ser ni till att alla får komma till tals? Hur ska reflektionstid prioriteras?

        • Avsätt tid

         Boka in reflektionstid regelbundet och var noga med att tiden används för detta. Påminn varandra om varför detta är viktigt.

          

        Anna Nyström

        Anna Nyström

        Anna är journalist och skriver för Astrakan om grupputveckling och ledarskap.