Certifierad Transformerande Ledare

Ledarskapsprogrammet Certifierad Transformerande Ledare kopplar den senaste ledarskapsforskningen till ditt personliga ledarskap. Med ett unikt koncept för ledarskapsträning stöttar vi dig i din utveckling till en komplett ledare.

 • Kursid A1230
 • Kursavgift 39 900:- (ex. moms)
 • Omfattning Blended: 6 dagar (3 heldagar + veckosprintar, digital träning, samtal)

Vårt ledarskapsprogram hjälper dig...

 • Utveckla ditt ledarskap utifrån aktuell forskning

  Programmet kopplar forskning om effektivt ledarskap och team till ditt personliga ledarskap. Vi ger träning och stöd som gör det lätt att komma igång för att boosta motivation och effektivitet.

 • Skapa en ny ledarskapsvardag

  Forskning och modeller bryts ner i verktyg som du kan använda i din vardag. Vi hjälper dig ta tillvara på de enkla nycklarna för ett effektivt ledarskap och stöttar dig hela vägen från analys av ditt ledarskap till träning och tillämpning i vardagen.

 • Att stimulera kreativitet och utveckling - Transformerande Ledarskap

  Ledarskap som ökar delaktigheten, ger utrymme för människors inre motivation och som utmanar både individer och verksamheten till utveckling. Transformerande ledarskap står i särklass när gäller att skapa goda effekter i verksamheten: frisknärvaro, produktivitet och arbetstillfredsställelse.

 • Leda med tydliga mål och rutiner för problemlösning - Transaktionellt Ledarskap

  Vi tränar dig i de positiva delarna av transaktionellt ledarskap. Att sätta mål som lockar till prestation, tydliga ramar för arbetet, rutiner för delegering och att ta itu med problemsituationer.

Ledarskapsprogram – utvecklas till en komplett ledare

Det finns mängder av forskning om ledarskap, motivation och team. Vad framgångsrika ledare gör är väldefinierat. Samtidigt är vardagen som chef och ledare ofta en annan med tids- och resursbrist.  Att hjälpa dig tillämpa ett effektivt ledarskap genom att göra en bra sak i taget.

Genom en feedbackkartläggning utifrån Full Range Leadership Model identifierar vi de små förändringarna som ger störst effekt. Med stöd av träning, nätverk och en personlig utvecklingsplan hjälper vi dig att lyckas och utveckla ett ledarskap som fångar alla de viktiga aspekterna av effektivt ledarskap.

Ledarskapsprogram som ger resultat

Vårt ledarskapsprogram bygger på ett unikt koncept som fångar de viktigaste aspekterna av effektiv ledarskapsutbildning. Från behovsanalys och träning till repetition, uppföljning och stöd för att utveckla nya ledarskapsbeteenden.

Tre viktiga faktorer för att få avkastning på ledarskapsutbildning är:

 • Att den föregås av en behovsanalys
 • Att den innehåller feedback från omgivningen
 • Är distribuerad – att den genomförs över tid och flera tillfällen

Som helhet gör dom här faktorerna enligt forskning att vi med större sannolikhet får en positiv upplevelse, ökad inlärning, omsätter mer av ledarskapsutbildningen i vår vardag och skapar bättre resultat (Lacerenza, C. N., Reyes, D. L., Marlow, S. L., & Joseph, D. L. (2017) Leadership Training Design Delivery and Implementation: A Meta-Analysis. Journal of Applied Psychology, 102(12), 1686–1718).

Med hjälp av Lead Forward, en behovsanalys utifrån de positiva elementen av Full range leadership model, ser vi till att du får feedback direkt från de du leder. Med denna återkoppling kan du mappa ditt eget ledarskap och dina utvecklingsbehov mot det ledarskap som enligt forskning är mest effektivt. Därefter får du upprätta en handlingsplan som följs upp under tre olika träningstillfällen.
– På så vis säkerställer vi att du får utveckling i din roll som ledare med utgångspunkt i dina behov, feedback från medarbetare och stöttning över tid.

Som ytterligare stöd arbetar vi med nätverksträffar och veckosprintar. Varje sprintvecka ger kort intensivträning och repetition av de viktigaste momenten i effektivt ledarskap.

Startdatum för programmets delar

Vilket ledarskap är mest effektivt?

Snabbgenomgång av ledarskapsmodellen som programmet bygger på

Ladda hem

Ledarskapsguide

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

        Det här ingår i ledarskapsprogrammet:

        Programmet bygger inte bara på ledarskapsforskning utan är dessutom utformat utifrån forskning om effektiv ledarskapsträning och lärtransfer.

        Lead Forward

        Behovsanalys och personlig handlingsplan utifrån Full Range Leadership Model. Utveckla ditt ledarskap stegvis och i ditt eget tempo med hjälp av återkoppling från dina medarbetare.

        3 Träningsdagar – träna effektiva ledarskapsbeteenden utifrån:

        • Tydlighet, mål och förväntningar
        • Bekräftande och utvecklande kommunikation
        • Pedagogisk grupp- & teamutveckling med fokus på delaktighet, problemlösning och kreativitet

        4 veckosprintar med MakeitAppen™

        Ledarskapsträning direkt på jobbet med stöd av vår app. Upplägget kombinerar träning, nätverkande och är designat för att du ska lägga mer tid på ditt ledarskap.
        – Att träna ledarskap genom att faktiskt leda.

        Varje veckosprint inleds med en uppstart där vi tränar och sätter mål för veckan under 2 timmar.

        Som stöd under veckan har du vår app för ledarskapsträning MakeitAppen™. Appen innehåller över 200 ledarskapstips och 100 föreläsningar som hjälper dig att utveckla ditt ledarskap. I appen kan du ta dig an utmaningar och logga ledarskapsbeteenden som mappar mot samma ledarskapsmodell, Full Range Leadership Model, som ledarskapsprogrammet.

        På fredagen samlas vi igenom för reflektion, uppföljning av mål och nätverkande.

        Vecksprintarna som ingår är:

        Veckoupplägget är designat både utifrån forskning om effektivt ledarskap och lärande. Måndagen ger övning, trygghet och en uppstart med mål som följs upp på fredagen. Måndagspasset är något av ett spinningpass för ledarskap medan fredagen blir mer av ett gemensamt firande när vi kommit igång med att utveckla vårt ledarskap.

        Digital träning & teori

        Miniföreläsningar, repetition, verktyg stöd och övningar både för dig själv och den grupp du leder. Under chefsåret dyker det upp många situationer utanför de vardagliga: utvecklingssamtal, förhandling, förändringar, prestationer, storskaliga arbetsmöten. Genom en stor bank som innehåller både instruktioner och övningar ser vi till att du får repetition och användbara verktyg när behovet uppstår.

        Uppföljning – utvecklande samtal & certifiering

        Programmet avslutas med en reflektion utifrån ditt arbete med Lead Forward, din tillämpning av transformerande ledarskap, hur du vill utveckla ditt ledarskap ytterligare och certifiering. Certifikatet intygar att du på djupet förstår vad transformerande ledarskap innebär och att du har förmågan att aktivt utveckla ditt ledarskap. Certifieringen är en fortbildning och intygar inte din grundkompetens gällande organisationsutveckling eller yrkesroll.
        Samtalet bokas i samband med utbildningens avslut. Vi förbehåller oss rätten att inte utfärda certifikatet om du inte deltagit på programmets alla moment, saknar förståelse för ledarskapsmodellen eller inte uppvisar förmåga att utveckla ditt ledarskap.
        Om du vill göra ett nytt försök att ta certifikatet tillkommer en avgift om 11 900 kr (ex. moms).

        Lärtransfer
        Framgångsfaktorer för effektiv ledarskapsträning

        Upplägg inför och träningsdagar

        1

        Inför programmet

        Programmet inleds med att du får en feedbackrapport med återkoppling direkt från dina medarbetare på vilka utvecklingsområden du har som ledare. Feedbackrapporten utgår från de ledarskapsbeteenden som är mest effektiva utifrån forskning.

        Du får även ett arbetsmaterial och en digital modul med fördjupning inom forskningen bakom ledarskapsmodellen vi använder, de olika ledarstilarna samt mål, feedback och teamteori.

        Omfattningen av arbetet är ca 2-4 timmar och innebär att du skapar en personlig handlingsplan och sätter mål för hur du ska utveckla ditt ledarskap framöver. Vi följer sedan upp och arbetar vidare med detta under träningsdagarna.

        2

        Träningsdag 1 -  Utveckla och uppmuntra effektiva vanor

        Vad gör en bra ledare? Vi tar avstamp i ledarskapsforskning och full range leadership model för att reda ut vad bra ledare faktiskt gör. Från grunderna när det gäller tydliga mål och förväntningar till det transformerande ledarskapet som uppmuntrar frivilligprestationer, skapar delaktighet och utvecklar omgivningen.

        Efter dagen kan du…

        • Utvärdera hur ditt ledarskap påverkar resultatet, medarbetarna och organisationen
        • Använda en personlig utvecklingsplan för att stegvis, och i ditt eget tempo, utveckla ditt ledarskap
        • Ge tydlig, konstruktiv feedback för att förstärka goda vanor

        Har du förståelse för…

        • Hur du som ledare kan uppmuntra till att ni gör mer av det som är bra
        • Vad du gör bra som ledare idag
        • Ledarskapsbeteenden du kan utveckla för ett ännu mer effektfullt ledarskap
        • Hur du tillämpar ett ledarskap utifrån människors motivationsfaktorer och behov
        3

        Träningsdag 2 - Kommunikation med fokus på utveckling

        Intensivträning i samtalsteknik. Korta introduktioner av modeller följs av övning, övning och mer övning. Mellan varven ger ni varandra återkoppling för extraträning i att ge feedback.

        Fokus ligger framförallt på det transformerande ledarskapet genom utvecklande samtal och kommunikation. Att som ledare skapa delaktighet och bidra till problemlösningar och kompetensöverföring genom pedagogiska frågor och ett coachande förhållningssätt.

        Kommunikationsträning utifrån ett transaktionellt ledarskap ingår också: problemlösande samtal, struktur för svåra samtal och att hantera missnöje/känslor.

        Efter träningsdagen kan du…

        • Leda problemlösande, motiverande och utvecklande samtal
        • Använda dig av en rutin för delegering och kompetensöverföring
        • Följa en struktur för svåra samtal
        • Lyssna aktivt och locka människor att utveckla sina tankar

        Har du förståelse för…

        • Vilka uppgifter som passar för delegering
        • Vad ett utforskande, coachande förhållningssätt handlar om och hur du coachar dina medarbetare mot resultat, ansvarstagande och engagemang
        • När det är läge för problemlösande och utvecklande samtal och hur du förbereder det
        • Vad du behöver tänka på när du tar emot kritik och hanterar andras missnöje och känslor
        4

        Träningsdag 3 – Mål och Effektiva Team

        En grundförutsättning för ett effektivt team är mål som kräver samverkan och gör det tydligt hur var och en kan bidra. Som ledare är det din uppgift att se till att ni som grupp reflekterar, inte bara kring resultat och utfall utan även kring hur ni samarbetar.
        – Genom att blicka tillbaka och ta lärdom kan ni blicka framåt mot mer utmanande mål och uppgifter.

        Träningsdagen bygger på forskning om vilka uppgifter som lämpar sig för team, faktorer som ökar effektiviteten och vad du kan göra som teamledare eller teammedlem för att förbättra prestations- och samarbetsförmågan.

        Efter träningsdagen kan du…

        • Leda problemlösnings-, utvecklings- arbets- och målmöten med hög deltagaraktivitet för att skapa samsyn, engagemang och effektivitet
        • Sätta tydliga, meningsfulla mål som uppmuntrar till samverkan, riktar arbetet samt gynnar det gemensamma resultatet

        Har du förståelse för…

        • Vad som påverkar en grupps samverkan och utveckling och hur du kan hjälpa gruppen att hantera hinder såväl som ta tillvara potential och möjligheter
        • Hur du effektivt och engagerande faciliterar din grupp genom olika frågor och områden.

        Behovsanalysen Lead forward

        Analysen bygger på Full Range Leadership Model och ger dig feedback på effektiva ledarskapsbeteenden. Verktyget är inte en prestationsmätning utan ett stöd för att kunna träna dig i ett ledarskap som ger ökad arbetstillfredsställelse, effektivitet och som tilltalar människors inre motivation.

        I första hand hjälper analysen dig att hitta enkla segrar. Vanor du lätt kan lägga dig till med i ditt ledarskap som inte ställer för höga krav på tidsåtgång eller andra förändringar.

        Omfattning och fördelning av ledarskapsbeteenden i Lead Forward

        Programinnehåll

        • Effektivt Ledarskap

         • Vad forskningen säger om effektivt ledarskap/Full Range Leadership Model
         • Vilka ledarskapsbeteenden du själv behöver utveckla och vilka vanor du ska upprätthålla
         • Utvärdera hur ditt ledarskap påverkar resultatet, medarbetarna och organisationen
         • Konkretisera vilka ledarbeteenden du ska utveckla och förstärka i din vardag med stöd av din individuella utvecklingsplan
         • Vad forskningen säger om genetiska förutsättningar och transformativa ledares personlighet
        • Feedback

         • Verktyg och träning för effektiv feedback
         • Ge tydlig, konstruktiv feedback med målet att förstärka goda vanor och beteenden
         • Under vilka förutsättningar positiv och korrigerande feedback leder till förbättrad prestation
        • Tydlig & utvecklande kommunikation

         • Vilka uppgifter som passar för delegering
         • Vad ett utforskande, coachande förhållningssätt handlar om och hur du coachar dina medarbetare mot resultat, ansvarstagande och engagemang
         • När det är läge för problemlösande och utvecklande samtal och hur du förbereder det
         • Hur du genomför ett problemlösande, motiverande och utvecklande samtal
         • Vad du behöver tänka på när du tar emot kritik och hanterar andras missnöje och känslor
         • Leda utvecklande, coachande samtal med kraftfull frågeteknik
         • Lyssna aktivt och locka till att människor utvecklar sina tankar
         • Struktur för svåra/utvecklande samtal
        • Mål & Motivation

         • Målformulering & olika typer av mål
         • Bryta ned mål till aktiviteter/beteenden
         • Visualisera och följa upp mål
         • Grundläggande psykologi kring vad som driver och motiverar människor kopplat till motivationsfaktorer och behov
         • Sätta tydliga, meningsfulla mål som uppmuntrar till samverkan, riktar arbetet samt gynnar det gemensamma resultatet
         • För- och nackdelar (faror) med incitamentsmodeller
         • Motivationsforskning – självbestämmandeteorin
         • Hur du skapar commitment
         • Gemensamt formulerade mål vs. tilldelade mål
        • Team och grupputveckling

         • Kriterier för teamarbete: team, icke-team och pseudoteam
         • De negativa följderna av att jobba i pseudoteam vs. vinsterna med att arbeta i riktiga team
         • Vad som påverkar en grupps samverkan och utveckling och hur du kan hjälpa gruppen att hantera hinder såväl som ta tillvara potential och möjligheter
         • Hur du effektivt och engagerande faciliterar din grupp genom olika frågor och områden
         • Följa upp mål och samarbete i team med hjälp av after action reviews – en rutin som tar i genomsnitt 18 minuter och ökar effektiviteten i team med 25%
         • Leda problemlösnings-, utvecklings- arbets- och målmöten med hög deltagaraktivitet för att skapa samsyn, engagemang och effektivitet
         • IMGD – genomgång samt styrkor/svagheter med modellen
        • Chefs- och ledarrollen

         • Chefskap kontra ledarskap
         • Chef över gamla kollegor
         • Att representera organisationen
         • Hantera krav och förväntningar
        • Förändring

         • Modell för beteendeförändring i organisationer – OBM
         • Att stötta förändring som ledare
         • Kommunikation och reaktioner i samband med förändringsarbete
        • Chefsåret

         • Utvecklingssamtal
         • Lönesamtal
         • Förhandlingsteknik
         • Aktiviteter för en bra start
         • Orientering i arbetsrätt
         • Budget
         • Balanced Scorecard
        • Workshopledning

         • Workshopper mindset
         • Planera med diamantmodellen
         • Exempel på problemlösningsworkshop
         • Idégenereringstekniker
         • Enkel beslutsprocess
         • Isbrytare

        Frågor och svar

        • Vad behövs för att kunna ta fram feedbackrapporten?+

         Vi behöver minst fyra mejladresser till människor som du arbetsleder. Du måste inte vara lönesättande chef utan skulle till exempel kunna vara projektledare eller teamledare.

         Om du arbetsleder färre än fyra personer så kan vi fortfarande skicka ut enkäten för att skapa rapporten men behöver i så fall medgivande från de svarande eftersom deras svar inte blir anonyma på samma sätt som ifall en större grupp svarar.

        • När ska arbetet inför programstart vara klart?+

         10 arbetsdagar innan den första träningsdagen.

         Vi kan göra undantag vid senare anmälan men du behöver fortfarande ha gjort arbetsmaterialet och ha gått igenom föreläsningarna innan den första träningsdagen. Omfattningen av arbetet inför är 2-4 timmar men det kan med fördel delas upp på flera tillfällen. Observera att vi även behöver lite tid på oss för att skicka ut enkäten till feedbackrapporten samt samla in svaren.

        • När ska jag lämna in mejladresser för feedbackrapporten?+

         Så snart som! Ju längre tid vi får på oss desto större chans att vi får in fler svar. Vi skickar ut påminnelser till de som inte svarat automatiskt.

        • Kan jag gå programmet utan behovsanalysen?+

         Svar ja men du kommer att behöva göra en del anpassningar för att skapa din handlingsplan.

        • Hur går certifieringen till?+

         Examinationen bokas efter genomförande av utbildningsdagarna och minst 3 veckosprintar. Examinationen genomförs i samtalsform. För utfärdande av certifikat krävs att du kan visa din utveckling utifrån Full Range Leadership Model och förståelse för de effektivaste formerna av ledarskap.

         Examinationen ingår i priset för utbildningen, den går att omboka en gång mot en avgift (1000:-). Vid no show eller misslyckad examination tar vi ut en ny avgift för certifiering (11 900:-)

        • +