Nätplan

I ett projekt räcker det inte med att veta vad som ska göras. Helt avgörande för att lyckas är att man också har koll på när och i vilken ordning sakerna ska göras. Har du gjort en WBS kan du lätt göra en nätplan, vilket skapar förutsättningar för ett effektivt genomförande av projektet.

Logisk nätplan visar vägen

Enkelt uttryckt kan man säga att en logisk nätplan är en karta som visar vägen genom projektet. Den ritas ofta upp visuellt med rutor som talar om vad som ska göras och pilar som visar i vilken ordning saker ska göras och hur de hänger ihop.

När man tar fram en nätplan är det en stor fördel att utgå från en WBS, Work Breakdown Structure. WBS:en talar om VAD som ska göras.

– I nätplanen talar vi om i vilken ordning vi ska göra olika delar i projektet. Vad måste göras först, vilka uppgifter är beroende av varandra och finns det saker vi kan göra parallellt?, förklarar Terese Berglund, konsult, mentor och lärare med mer 25 års erfarenhet av projekt inom flera olika branscher.

Fördelen med att göra en WBS innan man tar fram sin nätplan är att man då har kunskap om vad som ska göras i projektet och inte riskerar att glömma bort någon viktig del. Det är en alltför vanlig orsak till att projekt försenas eller fördyras.

Om projektgruppen har haft en workshop där de tagit fram en WBS med hjälp av post it-lappar kan man med fördel skapa nätplanen utifrån dessa.

– Enklast är att kopiera lapparna så att man har kvar sin WBS och sedan använda dem för att lägga aktiviteterna i den ordning de bör utföras.

Nätplan bra grund för tidsuppskattning

I nätplanen kan projektgruppen även göra en uppskattning av hur lång tid olika uppgifter beräknas ta. Genom att se hur de olika delarna i projektet hänger ihop blir det tydligt att vissa aktiviteter måste göras innan andra kan påbörjas, medan andra kan göras parallellt. Detta blir grunden för projektets tidsaxel.

Det kan även finnas vissa datum som projektet måste ta hänsyn till i planeringen. Det kan exempelvis vara faktaunderlag som endast kan tas fram vid ett månadsbryt. Det datumet blir på så vis en tidpunkt som resten av projektet måste förhålla sig till för att projektet ska nå sitt mål i tid.

Terese Berglund konstaterar att ett vanligt misstag i projektplanering är att man försöker förstå vad som ska göras samtidigt som man sätter upp en tidplan för projektet.

– Det är alltför lätt att man rusar iväg och börjar boka in aktiviteter i kalendern på en gång. Mitt råd är att först ta fram en WBS, sedan göra en nätplan och därefter ta fram tidplanen, exempelvis ett Gantt-schema.

Vad är en logisk nätplan?

En logisk nätplan är ett grafiskt diagram som visualiserar strukturen i ett projekt; vad behöver göras, i vilken ordning och vilket beroende finns det mellan olika aktiviteter? Nätplanen innehåller även en tidsaxel som visar det logiska sambandet mellan kalendertid och aktiviteter. I nätplanen kan projektgruppen tydliggöra kritiska faktorer, både vad gäller tid och resurser.

Exempel Nätplan
Exempel Nätplan

Så lyckas du med nätplanen

  • Utgå från en WBS, Work Breakdown Structure

    Där har du en överblick över projektets olika aktiviteter.

  • Sortera de olika aktiviteterna i logisk ordningsföljd och rita upp hur de är beroende av varandra

    Visa i vilken ordning de ska göras och vilka som kan göras parallellt.

  • Uppskatta tidsåtgång för aktiviteterna och gör därefter tidplanen

    Utgå från fasta datum för leverans, om det finns. Ett tips är att utgå från slutdatum och jobba bakåt för att se var olika delar i projektet bör dra igång.

Anna Nyström

Anna Nyström

Anna är journalist och skriver för Astrakan om projektledning och verksamhetsutveckling.