Astrakan förklarar Begreppsmodell  

Begreppsmodellen är en förutsättning för entydig tolkning av alla andra verksamhets­modeller, policydokument, regelverk med mera. Den är dessutom viktig för att överbrygga det så kallade ”glappet mellan verksamhet och IT”.

Vad är begrepp?

För att kunna förklara begreppsmodell måste vi först förklara vad vi menar med begrepp.

Förklaringsmodell mänsklig kommunikation

Lastbil – trivialt?

Men ändå har till exempel Scania ägnat mycket möda åt att definiera detta begrepp. När uppstår en lastbil? Var på löpande bandet blir muttrar och skruvar en lastbil? Eller sker det ännu tidigare, kanske redan när avtalet med kunden upprättas?

 

 

 

Begrepp avser vår mentala föreställning om företeelser i verkligheten. Begreppen finns alltså bara i våra hjärnor. För att kunna kommunicera om våra begrepp använder vi ord och uttryck för att referera till de företeelser i verkligheten som gett upphov till våra begrepp, eftersom vi (hittills) inte fått telepati att funka.

Det kan tyckas trivialt då det handlar om konkreta företeelser som *lastbil, men då begreppen blir abstraktare som kund, lönsamhet eller kärlek, är det inte längre lika enkelt.

Synonymer (olika ord med samma betydelse) och homonymer (ord som har olika betydelser) är en av flera källor till missförstånd.

Homonymer
Synonymer- olika ord kan ha samma betydelse. Homonymer samma ord kan ha olika betydelse.

 

 

 

 

 

Vad är verksamhetens begrepp?

Med verksamhetens begrepp avses alla konkreta och abstrakta företeelser som är relevanta för verksamheten och som verksamheten därför behöver hantera information om.

Ladda hem - Astrakan förklarar verksamhetsmodeller

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

        Vad är en begreppsmodell?

        En begreppsmodell är en uppsättning strukturerade definitioner uttryckta grafiskt och i text, här nedan exemplifierat med en förenklad begreppsmodell för kurstillfälle, omfattande begreppen kurs (stödbegrepp), kurstillfälle, kursbokning och kursdeltagare.

        Förenklad begreppsmodell
        Förenklad begreppsmodell för kursbokning

        I grafen ser man enkelt hur varje begrepp får sin betydelse genom samband (pilarna i figuren) med andra begrepp. Piltexterna förklarar sambandens art, först i pilens riktning och inom parentes i motsatt riktning. Från grafen bildar man enkelt de textuella definitionerna

        Varför använder vi begreppsmodeller?

        Syftet med begreppsmodellen är kommunikation mellan människor, att definiera verksamhetens språk så att vi säger och menar samma sak och undviker missförstånd.

        Vem använder begreppsmodeller?

        Alla som tar fram olika typer av verksamhetsmodeller måste ha en enhetlig terminologi att utgå ifrån. Det måste även de som tar fram olika typer av policydokument, avtal, etc. Listan kan göras lång av alla olika roller som skulle vara betjänta av ett gemensamt språk för verksamheten.
        Här finns en pedagogisk utmaning i att många av de som skulle ha nytta av en begreppsmodell inte vet vad en begreppsmodell är, hur man använder den, vilka problem den löser och vilken nytta den kan ge.

        När används begreppsmodeller?

        Begreppsmodeller är användbara i alla situationer där olika aspekter av verksamheten ska dokumenteras i något syfte. Till exempel då man tar fram andra modeller som informations- mål-, process-, intressent- eller regelmodeller, då man ska analysera verksamheten för att effektivisera den, eller då man ska bygga upp ett kvalitetsledningssystem.

        Hur gör man en begreppsmodell?

        Astrakans metod för att göra begreppsmodeller, begreppsmodellering, har växt fram genom många års tillämpad forskning och vilar på en stabil teoretisk grund. Metoden är tids- och kostnadseffektiv och har dessutom inbyggd kvalitetssäkring, förutsatt att arbetsformen följs.
        Arbetsformen är workshop och en förutsättning för att resultatet ska bli kvalitetssäkrat och användbart är att det bland deltagarna finns representanter med god kunskap om alla berörda delar av verksamheten, samt en eller två workshop-/modelleringsledare med god kunskap om och erfarenhet från begreppsanalys och workshopledning.

        Underlättar samarbete och hindrar konflikter

        Med en gemensam begreppsuppfattning, att de termer (ord och uttryck) vi använder betyder samma sak, slipper vi spilla tid på missförstånd och onödiga trätor om ordens betydelse. Vi undviker därmed onödiga kostnader och får dessutom högre kvalitet i det vi gör.

        Ett gott råd

        Ska ni göra en begreppsmodell för första gången, ta då hjälp av proffs inom området. Antingen som workshopledare eller gå vår utbildning informationsmodellering och begreppsanalys. Det är en låg kostnad jämfört med de vinster man gör i tid och kvalitet. Här gäller också det gamla uttrycket ”if you pay peanuts, you get monkeys”.

        Søren jammar på S:ta Clara. Bloggar om Projektledning, kravarbete och verksamhetsutveckling.
        Søren jammar på S:ta Clara. Bloggar om Projektledning  och verksamhetsutveckling.