Visionsarbete

En vision som ger verksamheten riktning och energi är ett kraftfullt verktyg för en verksamhet. Men den kan också riskera att bli en urvattnad floskel som ingen engagerar sig i. Knepet är att göra visionen levande i det dagliga arbetet.

Visionen vägleder

En workshop för ett visionsarbete kan se ut på många olika sätt. Pia Villför Larsson är certifierad facilitator vid Facilitatorhuset och har stor erfarenhet av att arbeta med att leda verksamheter i sitt visionsarbete.

– En vision är en banbrytande mental bild av ett framtida önskvärt läge. Vitsen med en vision är att den ger energi, den ger en mening till ditt arbete och ett mål att sträva mot. Samtidigt kan du också styra med hjälp av din vision. Om du vet vart du ska med verksamheten blir det lättare att fatta beslut, både de medvetna och de omedvetna, poängterar hon.

Själva poängen med visionen är med andra ord att den ska vägleda chefer och medarbetare i det dagliga arbetet och göra det på ett utmanande sätt. För att nå dit räcker det inte med att ha formulerat några vackra ord. Bäst effekt får visionen om den formuleras på ett ärligt och genomtänkt sätt och ägs av ledningen.

– För att visionen ska bli levande måste man jobba med den i alla led. Personligen tycker jag att det är viktigt att den är hundra procent förankrad i ledningen, att de känner ägarskap för den i själva hjärteroten.

Detta är viktigt för att ledningen ska orka leda arbetet med att förklara hur det är tänkt, låta organisationen ta den till sig och fånga upp synpunkter på hur den bäst implementeras. Och, inte minst, jobba med uppföljning och kontinuerlig justering på ett synligt sätt.
– När alla vet hur det går i arbetet mot visionen, hur väl man har lyckats, hur mycket som är kvar att göra så ökar motivationen att fortsätta.

Verktyg - Gör visionen greppbar

Visualisera. Måla, teckna, klipp ut bilder eller gör ett kollage som skapar en bild av hur visionen känns och ser ut. Hur ska det framtida företaget vara, hur är vi mot varandra, hur bemöter vi kunderna och vad är vårt mål och syfte i förhållande till omvärlden?

Filma. Gör en kort film på mobilen, max två minuter, som tar tittaren till den plats där visionen blivit verklighet.

Skriv en text. Placera dig i framtiden och skriv en artikel om företaget. Beskriv hur ni gjort för att lyckas, era framgångsfaktorer och de utmaningar ni hanterat på vägen.

Metod för visionarbete

Att ta fram en vision kan delas upp i flera steg. Första steget handlar om att förstå företaget och dess plats i omvärlden. Nästa steg handlar om att locka fram allas kreativitet, att utmana tankar och måla upp bilden av det framtida önskade läget.

För att lyckas i den kreativa fasen är trygghet och utmaning avgörande komponenter. Trygghet, för att gruppmedlemmarna ska känna tillit till varandra och våga bjuda på sina tankar och idéer, utmaning för att få det motstånd som krävs för att se behovet av förändring.

Oavsett hur själva visionen formuleras, om hela företaget involveras eller bara delar, så är däremot det tredje steget, hur-fasen, något som alla bör involveras i. Det är här kraften i visionen får liv.
– Det är viktigt att medarbetarna tillsammans står för hur:et eftersom det är de som är bäst uppdaterade på vad som krävs i vardagen säger Pia Villför Larsson. Vad innebär visionen i min vardag? Hur kan den vägleda mig? Vilka blir mina mål, kopplade till visionen?

Här kan det vara bra att jobba avdelningsvis. Ett tips är att ta avstamp i visionen för det vanliga planeringsarbetet för att se till att de mål och mätetal man sätter upp styr mot visionen.
– Det gäller att få det dagliga att hänga ihop med det långsiktiga. Visionen får inte upplevas som någon extra pålaga som ska göras utöver allt annat. Då har man misslyckats.

Tre grundstenar för kreativitet

Trygghet. Var tydlig med vilka spelregler som gäller. Låt deltagarna komma överens om hur de bemöter varandras idéer och hur de visar varandra respekt.

Utmaning. Deltagarna behöver förflytta sig från ett tryggt nuläge, de behöver förstå och vilja ta sig vidare genom att få en utmaning att jobba med. Ta med intryck från kunder och omvärld, vad påverkar kunderna, hur omformas marknaden?

Lekfullhet. Använd material, uttryck och färger och former som hjälper deltagarna att släppa de mentala spärrar som hämmar dem idag. Synliggör visionen genom ett kollage, eller låt deltagarna göra en tvåminutersfilm där framtidens medarbetare är intervjuade. Med lekfullhet blir det lättare att sänka prestationskraven, man bryter invanda mönster och det blir mer okej att sticka ut med sina obearbetade tankar.

Blir tydligt vilka aktiviteter som inte pekar mot visionen

Pia Villför Larsson konstaterar att det finns mycket att vinna med en levande vision. Den hjälper medarbetarna att rikta sin energi på rätt saker och den ger alla något att sträva mot som känns meningsfullt. Visionen skapar också tydlighet i hur man ska tänka kring prioriteringar, vilket också gör det lättare att fördela resurser. Dessutom blir det snabbt tydligt om vissa aktiviteter inte leder mot visionen, eller kanske till och med drar åt helt fel håll.
– Var inte rädd om medarbetare ifrågasätter visionen, det är inte farligt att ha olika åsikter. Tvärtom är det bra att ta en sådan diskussion, det gör att visionen blir tydligare för alla. Kritik tyder ofta på ett engagemang och som ledning vinner du på att vara ärlig i ditt samarbete med dina medarbetare kring visionen.

Att utvärdera och synliggöra verksamhetens arbete för att nå visionen är ett värdefullt sätt att hålla visionen levande. Pia Villför Larsson refererar till Pontus Wadström, författare till boken ”Strategi är ett verb”. Han trycker på att det som följs upp är det som faktiskt blir gjort. Det är här vinsterna kan skördas av visionsarbetet. Det är också här som många ger upp.

Om visionen tappar sin dragningskraft, om omvärldens förändringar, nya kundkrav eller förändringar i verksamheten gjort att visionen tappat sin spänst och inte längre fungerar som en vägvisare i vardagen, då kan det vara läge att göra ett omtag i visionsarbetet.

– Det går inte att säga att man bör uppdatera sin vision efter ett eller två år. Visionen ska hållas levande varje dag. Men om den inte känns attraktiv längre då kan det vara läge att se över den utifrån en ny verklighet, säger Pia Villför Larsson.

Visionsarbete steg för steg

 • 1

  Utforska verksamheten

  Titta på företagets historia och utveckling, vad har påverkat framgångar, vad kännetecknar verksamheten? Titta också på nuläget, vad säger kunderna, vad händer i omvärlden?

 • 2

  Öppna upp för lekfullhet

  Använd olika former och uttryck för att måla upp en bild av vart ni vill att företaget ska och hur ni vill att de ska se ut när ni är där. Lyssna på varandras drömmar och visioner, utforska och släpp hämningarna för vad som är möjligt idag.

 • 3

  Formulera

  Hitta en vision som ni kan enas om som ger en wow-känsla – som ger energi samtidigt som det känns utmanande och värt att jobba för.

 • 4

  Konkretisera

  Prata om visionen och vad den innebär för team och arbetsgrupper i vardagen. Hur blir visionen levande?

 • 5

  Följ upp

  Prata om hur ni jobbar för att ta er närmare visionen, synliggör goda exempel i vardagen  och visa hur visionen vägleder er i beslut och prioriteringar.

Anna Nyström

Anna Nyström

Anna är journalist och skriver om facilitering, grupputveckling och ledarskap.