Vad är viktigt för en bra arbetsmiljö?

Aktivitetsbaserade kontor, ständig uppkoppling och mobila lösningar som gör oss tillgängliga för arbete oavsett tid och plats innebär nya utmaningar för arbetsmiljöarbetet. Men hur skapar vi en arbetsmiljö som främjar hälsan och ser till att vi håller ett helt arbetsliv?

Arbetsmiljö – allt som påverkar dig och ditt arbete

Ordet arbetsmiljö förknippas ofta med de fysiska arbetsförhållandena. Ergonomi, ljud och ljus och arbetsredskap som är anpassade och utformade så att vi inte skadar oss. Men idag ser vi växande sjuktal där det framför allt är den psykosociala arbetsmiljön som påfrestar.
– Ordet arbetsmiljö har fått en tråkighetsstämpel, men det handlar ju inte bara om höj- och sänkbara bord. Arbetsmiljö är allt som påverkar dig och ditt arbete och är därmed superintressant för alla, säger Mikal Björkström, legitimerad psykolog med inriktning mot arbetslivets psykologi som driver företaget MB Works.

Vilka faktorer som är viktigast beror mycket på i vilken tid vi lever, vilket land och i vilken bransch vi jobbar. I grunden handlar det ur ett hälsoperspektiv alltid om balansen mellan krav och resurser. Detta måste man ha koll på ur ett organisationsperspektiv.

Idag är det framför allt frågor kring digitalisering, ledarskap och tillgänglighet som påverkar denna balans. Det är också här vi behöver sätta fokus för att komma åt ohälsan.
– Vi måste bli bättre på att prata om dessa frågor på våra arbetsplatser, konstaterar Mikal Björkström.

Satsningar på arbetsmiljön är lönsamma

Att satsa på arbetsmiljö är dessutom lönsamt. Enligt internationella studier ger förebyggande arbetsmiljöinsatser minst två gånger pengarna tillbaka. Den svenska forskaren Malin Lohela Karlsson har forskat på sambanden mellan arbetsmiljö och produktivitet och har visat att ett genomsnittligt produktionsbortfall för en person som upplever arbetsmiljöproblem på jobbet ligger mellan 30 och 40 procent. Det motsvarar minst 12 timmar minskad produktion per anställd och vecka. Hennes studier visar även att medarbetare upplever att  arbetsmiljöproblem påverkar prestationen mer än hälsoproblem. Givetvis är effekten störst med en kombination av arbetsmiljö- och hälsoproblem.

Samtidigt vet vi också att kostnaderna för ohälsa kan bli mycket dyra. En medarbetare som är sjukskriven en dag kostar ungefär 10 procent av lönekostnaden. Om du har 100 medarbetare med en snittlön på 35 000 kronor som är sjukskriven fyra dagar per år innebär det 1,4 miljoner kronor i kostnader som inte ger verksamheten något tillbaka. Om företaget dessutom måste ta in vikarier så blir kostnaden ännu högre. Och då har man inte räknat med att sjukskrivningar även leder till produktionsstörningar och minskad produktivitet.

Men det är inte bara sjukskrivningar som kostar, även konflikter, missnöje och andra psykosociala eller organisatoriska problem kan innebära stora kostnader för en verksamhet.

En konflikt kostar 500 000:-

Man brukar säga att en konflikt kostar verksamheten ungefär en halv miljon kronor per år i form av produktionsbortfall, sjukskrivningar, kostnader för konsulter att lösa konflikten och så vidare. Även de som inte är direkt inblandade påverkas och det kan handla om stora summor pengar.

Mikal Björkström

Mikal Björkström

Ansvarig för Astrakans OBM-utbildning

Ledarskapet helt avgörande

I studier som tittat på verksamheter med höga hälsotal är det ett antal faktorer som verkar vara avgörande för att bygga en hälsofrämjande arbetsmiljö. Det är ledarskap, delaktighet, kompetensförsörjning och synen på hälsa.
– Om man tittar på friskfaktorer så är det dessa områden som sticker ut. Och ledarskapet är helt avgörande, konstaterar Mikal Björkström.

Det finns exempelvis ett direkt samband mellan ledarstil och risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Negativa hälsoeffekter ger ett kontrollerande ledarskap. Även kontrollspannet, hur många underställda en chef har, har betydelse. För stort kontrollspann ökar risken för ohälsa.
– Exakt hur många underställda en chef bör ha är däremot svårt att svara på, det beror väldigt mycket på verksamhet och arbetsuppgifter. Men inom offentlig sektor har detta visat sig vara ett tydligt arbetsmiljöproblem som påverkar chefens förutsättningar att jobba med ett nära ledarskap.

Gemensamt för företag som har höga hälsotal är synen på arbetsmiljö som något som genomsyrar verksamheten och att man har ett systematiskt sätt att jobba med frågorna.
– De placerar människan, hälsan och välmåendet i centrum för allt de gör. De har också mätetal och KPI:er för att fånga upp dessa frågor, poängterar Mikal Björklund.

Fyra friskfaktorer för arbetsmiljön

 • 1

  Ledarskap

  Ett stöttande, tydlig, lyhört och kommunikativt ledarskap ger goda hälsoeffekter.

 • 2

  Delaktighet

  Alla är med och bidrar till den gemensamma arbetsmiljön. Hur vi är mot varandra, hur vi kommunicerar och löser konflikter har betydelse.

   

 • 3

  Kompetensförsörjning

  Att som individ eller arbetsgrupp ha rätt kompetens och tillgång till kompetensutveckling är viktigt för utveckling och stimulans

 • 4

  Synen på hälsa

  Människans hälsa och välmående står i centrum för ledning, styrning och uppföljning av verksamheten och det finns ett systematiskt sätt att arbeta med arbetsmiljöfrågorna.

Krävs ett systematiskt angreppssätt

För att nå framgång med arbetsmiljöfrågorna räcker det alltså inte med fruktkorgar och fika på fredagar. Det krävs ett systematiskt angreppssätt där man regelbundet för en diskussion kring risk- och friskfaktorer och pratar om hur man som individ, grupp och arbetsgivare kan förbättra arbetsmiljön. Idag kan det handla om allt från att vi läser jobbmejl på kvällar, strulande it-system eller ofokuserade möten där mobiltelefoner stjäl tid och uppmärksamhet.
– Aktivitetsbaserade kontor, medarbetarskap och digitalisering är i högsta grad relevant för hur människor mår och presterar. Jag skulle önska att arbetsmiljöfrågorna fick ta mer plats och fick bli en mycket coolare och krispigare fråga än den är idag, säger Mikal Björkström.

Så sätter du arbetsmiljön på agendan:

 • Se arbetsmiljö som en självklar och naturlig del av vardagen

  Prata om risk- och friskfaktorer i ledningsgrupper, arbetsplatsträffar och teammöten.

 • Håll diskussionerna levande

  Se till att ta fram nyckelfrågor som är relevanta för verksamhetens aktiviteter. Det kan exempelvis vara balans mellan krav och resurser, arbetsglädje, motivation eller tillgänglighet utanför arbetstid.

 • Ta fram KPI:er som mäter både prestation och avvikelser och koppla dem till verksamhetens resultat

  Hur påverkas exempelvis elevernas resultat av lärarnas sjukfrånvaro? Hur påverkas kundernas upplevelse av produkten?

 • Jobba systematiskt med arbetsmiljöfrågorna

  Lyft upp förbättringsmöjligheter – vad kan jag som individ göra, vad kan vi som grupp göra? Vidta åtgärder och följ upp.

Anna Nyström

Anna Nyström

Anna är journalist och skriver för Astrakan om ledarskap, grupputveckling och HR