Ny som Chef

Ledarskapsutbildning för dig som är ny som chef. Träna ditt ledarskap med hjälp av Sveriges ledande experter. Från tips om hur du undviker vanliga fallgropar och blir trygg i ditt personliga ledarskap till att utveckla team och hantera förändring.

 • Kursid A1206
 • Antal dagar 2
 • Kursavgift 12 100 kr (exkl moms)

Ny som chef-utbildning som ger en trygg väg in i ledarrollen

Chefsrollen är väldigt belönande. Ledarskapet är den enskilt viktigaste faktorn för hur vi mår på en arbetsplats. Som ledare hjälper du människor att ta nästa steg i sin utveckling och karriär, förbättrar samarbetet och sammanhållningen i ditt team. Du bidrar med full kraft till verksamhetens utveckling.
– Som chef kan du göra verklig skillnad för många.

Med ledar- och chefskapet kommer många förväntningar från omgivningen och inte minst dig själv. Det är lätt att ramla i fallgropar som att försöka leva upp till en idealbild av ledaren, att själv ta på dig en stor mängd arbetsuppgifter eller att ha svårt att öppna upp och själv be om hjälp för att lösa problem eller utveckla ditt ledarskap.
– Vår ny som chef-utbildning hjälper dig att balansera omgivningens och dina egna förväntningar. Du får forma ett hållbart ledarskap som hjälper dig att hantera utmaningar, skapa engagemang och en arbetsmiljö där både du och dina medarbetare kan må bra.

Ny som chef - fallgropar, tips, dilemman och modell för agilt ledarskap

Föreläsning för nya chefer med Eva Norrman Brandt - författare till Ny chef och Astrakanlärare

Efter vår utbildning Ny som Chef och Ledare kan du

 • Sätta tydliga mål
 • Genomföra olika typer av samtal såsom; konflikthantering, svåra samtal, uppsägningar, feedback, utvecklingssamtal, lönesamtal, motiverande- och coachande samtal
 • Leda utifrån fyra agila färdigheter och stötta förändring
 • Använda verktyg för att öka delaktigheten, ansvarstagandet och engagemanget i ditt team
 • Ta klivet in i ledarrollen med förståelse för: fallgropar som popularitets- och prestationsfällan och förflyttningen från att vara en i laget till att leda laget
 • Coacha och stötta andra till problemlösning och utveckling

Träning för vardagen och förändring

Å ena sidan ska du balansera kraven och vara ödmjuk inför din roll som ledare. Å andra sidan är ledarskapet det viktigaste för hur människorna runt omkring dig mår. Varannan svensk chef känner sig förståeligt nog stressad (undersökning av Novus 2019 för Unionen) – så hur hittar vi balans?

Genom träning i kommunikation och grupputveckling får du verktyg för att skapa en hållbar vardag. Att skapa en arbetsplats där människor trivs, känner laganda och utvecklas samtidigt som ni tacklar olika utmaningar.

Utöver det vardagliga ledarskapet behöver vi som ledare förändringskompetens. Att kunna hantera digitalisering, nya krav på hållbarhet, stora informationsflöden eller krishantering. Det kanske inte är det första en nybliven chef tänker på men kollektiv problemlösningsförmåga och anpassningsbarhet är avgörande för hur verksamheter klarar av förändringar.
– Detta är förmågor som byggs upp genom ledarskapet i organisationen. Därför få du även träning i en agil ledarskapsmodell som går från att hantera omvärldsfaktorer och intressenter till ditt personliga ledarskap.

Ny som chef – Fallgropar vi hjälper dig att undvika

1

Att hamstra uppgifter

I sin iver att vara en bra chef börjar många curla och fastnar i det operativa: ”själv är bäste dräng” stämmer dock inte när det gäller rollen som ledare. Vi behöver självklart se till att problem och uppgifter blir lösta men det betyder inte att just du är den som ska göra jobbet.

I en ny grupp behövs tydliga mål, uppgifter och instruktioner för att alla snabbt ska komma igång med arbetet. Med tiden kan vi öka både motivation och effektiviteten genom att inte bara delegera uppgifter utan även ansvar och beslutsrätt.

Framgångsrika ledare låter gruppen göra jobbet genom gemensam problemlösning.

2

Fokus på fel sak

Särskilt i nya grupper uppstår det ofta efter en tid konflikter. Arbetsfördelning, mål och arbetssätt kan ifrågasättas – det är i grunden bra eftersom det hjälper er att ta ut en tydligare riktning. Risken är dock att fokus hamnar fel och att det uppstår konflikter mellan personer. Som ledare behöver vi då självklart ta itu med att hantera konflikterna och medla, men också styra arbetet mot det som är viktigt: det gemensamma uppdraget. Teamforskaren Susan Wheelan sa angående konflikter att ”focus on the individual is death to groups.”

Se till att fokus ligger på det ni ska åstadkomma, inte ”hur den eller den personen är” eller vem som gjorde och sa vad.

3

Att inte våga vara ödmjuk

Särskilt som ny chef kan många situationer kännas ovana. Att ge feedback, dra gränser, leda möten, sätta lön, medla i konflikter eller hålla presentationer kan för många kännas mer eller mindre bekvämt. Men ledare är som alla människor ofullständiga, det ”professionella jaget” får inte bli ett skal som inte går att leva upp till. Som ledare behöver vi visa både för oss själva och andra att det är okej att göra misstag så länge vi lär av dem. Be dina kollegor och medarbetare om feedback – visa att det är okej med brister men att du precis som alla andra vill utvecklas i din roll.

Att själv våga visa brister, att ta lärdom och agera förebild genom ödmjukhet är en viktig del i den ledarstil som har bäst stöd enligt forskning: transformativt ledarskap.

Innehåll - Ny som chef och ledare

 • Vad är ledarskap?

  Vilka är ledarens uppgifter, ansvar och befogenheter?
  Att leda tidigare kollegor
  Omvärldsförståelse – branschen, konkurrenter, trender, möjligheter och risker
  Problemlösning – att hantera dilemman
  Intressenthantering – kontakt med omgivningen från kunder till kollegor i olika delar av verksamheten
  Personligt ledarskap – relationer, trygghet och utveckling

 • Leda medarbetare mot mål

  Vikten av tydliga mål
  Vad bör man tänka på när man sätter mål?
  Hur försäkrar man sig om att målen uppnås?
  Till vem och hur kan man delegera?
  Hur behåller man kontrollen samtidigt som man överlåter ansvar?
  Motivationsteori och forskning

 • Kommunikation & feedback

  Vad bör man tänka på när man ger korrigerande feedback?
  Vad bör man tänka på när man får kritik?
  Positiv feedback
  Förutsättningar för att feedback ska ge rätt effekt
  Utvärdera din feedback
  Konsten att lyssna och bekräfta
  Hur använder man frågor för att skapa tydlighet, ansvarstagande och insikt?

 • Konflikter och samtal om svåra saker

  Vilka effekter har en konfliktfylld situation på de inblandade?
  Orsaker, verkan och reaktioner vid problem och konflikter
  Hur vår inställning påverkar förmågan att hantera konflikter och problem
  Vilka positiva aspekter för en konflikt med sig?
  Samtalsmodeller
  Problemlösningsmodell
  Hur bör konflikthanteringsförloppet se ut?

 • Grupputveckling och team

  Vad händer när människor kommer samman i grupp?
  Modeller och teorier för att optimera gruppeffektivitet och ett bra klimat: IMGD, kollektiv förmåga, psykologisk trygghet
  Verktyg för att skapa delaktighet i en grupp och få alla med sig

 • Chefsåret

  Budgetering
  Balanserat styrkort
  Prognoser
  Mål
  Förberedelser, underlag för lönesamtal och utvecklingssamtal
  Syfte och mål med samtalen
  Bedömningsgrunder
  Samtalsstruktur och innehåll
  Dokumentation, efterarbete
  Uppföljning
  Svåra lägen, och hur du hanterar dem
  Lön, rättvisa och motivation

Ladda hem

Tips för nya chefer

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

        Agil ledarskapsmodell för att hantera förändring

        Det finns mycket forskning om förändring och forskare och praktiker är överens om att vi behöver stärka en del organisatoriska färdigheter kopplade till förändring och förändringsledarskap. Detta gäller såväl chefer/ledare som medarbetare som också behöver ta en aktiv del i dagens förändringsarbete. Och sådant är det ”nya normala” i alla organisationer.

        Bill Joiner och Stephen Josephs skrev 2007 boken ”Leadership Agility – Five Levels of mastery for anticipating and initiating change”. I boken identifierar författarna fyra färdighetsområden som sammantaget bidrar till en ökad förändringsförmåga i en organisation. Genom att koppla verktyg/metoder till dessa färdighetsområden kan en organisation, grupper och individer i denna stärka sin förändringskompetens.

        Det här är kompetens som alla ledare behöver idag, inte minst på grund utav en kris som Covid-19 utan även pga. digitalisering, anpassningar som krävs för att leva upp till krav på hållbarhet, nya affärsmodeller eller andra omvärldshändelser som leder till krav på anpassningar av arbetssätt och nytänkande.

        Vår ny som chef-utbildning hjälper dig med det vardagliga ledarskapet, men även med viktiga komponenter för att vara redo för förändring och som ledare kunna påverka verksamheten i rätt riktning.

        Frågor? Få svar av sakkunnig

        Skriv din fråga nedan eller ring oss på 08-54 54 23 00

        • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

        Upplägg för kursen ny som chef

        Du kan boka kursen i onlineformat eller som genomförande på plats hos oss i Stockholm. Båda alternativen ger träning tillsammans med andra, tillgång till vår lärportal för repetition, extra övning och vi hjälper er igång med nätverkande och stöd genom lärpartners.

        Utöver stöd från utbildaren får deltagarna hjälpa varandra att över tid utveckla, följa upp och reflektera kring sitt ledarskap.

        Frågor och svar

        • Riktar sig utbildningen enbart till chefer?+

         Utbildningen riktar sig i huvudsak till dig som är ny som chef eller ledare. Med det sagt så ger utbildningen utöver en grund i ledarskap även verktyg för mer avancerade aspekter som att hantera förändring, osäkerhet och dilemman på arbetsplatsen.

         Tanken är att utbildningen ska hjälpa dig både med din vardag som ledare men även förbereda dig på de tuffare utmaningar som omvärldsförändringar kan innebära. Oavsett om det handlar om digitalisering, hållbarhet eller krishantering pga virus.

         Utbildningen innehåller chefsspecifika moment, exempelvis löne- och utvecklingssamtal, budget, styrkort och exitsamtal men en stor del av det innehållet har vi förpackat digitalt för att den som behöver ska få repetition och övning när det är dags. Det är ju trots allt inte varje dag vi håller lönesamtal eller budgeterar.

        • Pedagogiskt upplägg för kursen+

         Mycket träning och liten grupp. Tempot är intensivt då denna kurs ska ge en bred kompetens samtidigt som vi vill säkerställa att du får mycket övning och kan tillämpa kommunikationstekniker och modeller i praktiken. För att underlätta detta arbetar vi i mindre grupper och har ett begränsat deltagarantal på kursen.

        • Skillnader online eller på plats?+

         Onlineutbildningen genomförs med samma övningar men uppdelat på fler tillfällen. Mängden effektiv utbildningstid är densamma, utbildningen som genomförs på plats kombineras även med digitalt lärande för att skapa bättre effekt och förutsättningar för lärtransfer.

         Till utbildningen får du även en lärpartner och nätverksträffar för att stötta och utveckla varandra över tid – oavsett format.