Certifierad Transformerande Ledare

Astrakans ledarskapsprogram kopplar den senaste ledarskapsforskningen till ditt personliga ledarskap. Programmet är utformat för att ge dig effektiv träning och stöd för att komma igång och tillämpa dina nya färdigheter i ledarrollen.

 • Kursid A1226
 • Antal dagar 3 dagar + nätverk, terminsuppstarter, digital träning
 • Kursavgift 29 950:- (exkl moms)

Ledarskapsprogram – en bra sak i taget

Det finns mängder av forskning om ledarskap, motivation och team. Vad framgångsrika ledare gör är väldefinierat. Samtidigt är vardagen som chef och ledare ofta en annan med tids- och resursbrist. Det behövs knappast fler orimliga krav på ledare. Vi vill istället ge dig segrar. Att hjälpa dig tillämpa ett effektivt ledarskap genom att göra en bra sak i taget.

Genom en feedbackkartläggning utifrån Full Range Leadership Model identifierar vi de små förändringarna som ger störst effekt. Med stöd av träning, nätverk och en personlig utvecklingsplan hjälper vi dig att lyckas.

Vi tränar dig i

 • Effektivt ledarskap utifrån forskning

  Programmet kopplar forskning om effektivt ledarskap och team till ditt personliga ledarskap. Vi ger träning och stöd som gör det lätt att komma igång för att boosta motivation och effektivitet.

 • Att stimulera kreativitet och utveckling - Transformerande Ledarskap

  Ledarskap som ökar delaktigheten, ger utrymme för människors inre motivation och som utmanar både individer och verksamheten till utveckling. Transformerande ledarskap står i särklass när gäller att skapa goda effekter i verksamheten: frisknärvaro, produktivitet och arbetstillfredsställelse.

 • Tydlighet, mål och problemlösning - Transaktionellt Ledarskap

  Vi tränar dig i de positiva delarna av transaktionellt ledarskap. Att sätta mål som lockar till prestation, tydliga ramar för arbetet, rutiner för delegering och att ta itu med problemsituationer.

Det här ingår i ledarskapsprogrammet:

Programmet bygger inte bara på ledarskapsforskning utan är dessutom utformat utifrån forskning om effektiv ledarskapsträning och lärtransfer.

Lead Forward

Behovsanalys och personlig handlingsplan utifrån Full Range Leadership Model. Utveckla ditt ledarskap stegvis och i ditt eget tempo.

3 Träningsdagar – träna effektiva ledarskapsbeteenden utifrån:

 • Tydlighet, mål och förväntningar
 • Bekräftande och utvecklande kommunikation
 • Pedagogisk grupp- & teamutveckling med fokus på delaktighet, problemlösning och kreativitet

6 Nätverksträffar (4 Sthlm, 2 GBG)

Deltagande är frivilligt, fokus för träffarna kommer framförallt att ligga på erfarenhetsutbyte och stöd mellan deltagare. Med det sagt finns även möjlighet att inkomma med frågeställningar. Nätverket har även korta inslag av repetition/övningar samt uppdateringar gällande nya verktyg och forskning. Du får inbjudan i god tid inför varje träff.

Två terminsuppstarter

Korta inspirations- och utbildningsdagar i starten av terminen med fokus på uppstartsaktiviteter du lätt kan använda i ditt ledarskap och tillsammans med din grupp.

Digital träning & teori

Miniföreläsningar, repetition, verktyg stöd och övningar både för dig själv och den grupp du leder. Under chefsåret dyker det upp många situationer utanför de vardagliga: utvecklingssamtal, förhandling, förändringar, prestationer, storskaliga arbetsmöten. Genom en stor bank som innehåller både instruktioner och övningar ser vi till att du får repetition och användbara verktyg när behovet uppstår.

Uppföljning – utvecklande samtal & certifiering

Programmet avslutas med en reflektion utifrån ditt arbete med Lead Forward, din tillämpning av transformerande ledarskap, hur du vill utveckla ditt ledarskap ytterligare och certifiering. Certifikatet intygar att du på djupet förstår vad transformerande ledarskap innebär och att du har förmågan att aktivt utveckla ditt ledarskap. Certifieringen är en fortbildning och intygar inte din grundkompetens gällande organisationsutveckling eller yrkesroll.
Samtalet bokas i samband med utbildningens avslut. Vi förbehåller oss rätten att inte utfärda certifikatet om du inte deltagit på programmets alla moment, saknar förståelse för ledarskapsmodellen eller inte uppvisar förmåga att utveckla ditt ledarskap.
Om du vill göra ett nytt försök att ta certifikatet tillkommer en avgift om 10 800:- (exkl moms).

 

Lärtransfer
Framgångsfaktorer för effektiv ledarskapsträning

Upplägg träningsdagar

1

Träningsdag 1 -  Utveckla och uppmuntra effektiva vanor

Vad gör en bra ledare? Vi tar avstamp i ledarskapsforskning och full range leadership model för att reda ut vad bra ledare faktiskt gör. Från grunderna när det gäller tydliga mål och förväntningar till det transformerande ledarskapet som uppmuntrar frivilligprestationer, skapar delaktighet och utvecklar omgivningen.

För att använda detta i ditt personliga ledarskap får du feedbackrapporten Lead Forward. Rapporten ger dig svar på hur ditt ledarskap förhåller sig till full range leadership model och hjälper dig att sätta en utvecklingsplan med fokus på snabba segrar.
– Att utveckla ditt ledarskap utifrån det som ger effekt här och nu.

Efter dagen kan du…

 • Utvärdera hur ditt ledarskap påverkar resultatet, medarbetarna och organisationen
 • Använda en personlig utvecklingsplan för att stegvis, och i ditt eget tempo, utveckla ditt ledarskap
 • Ge tydlig, konstruktiv feedback för att förstärka goda vanor

Har du förståelse för…

 • Vad forskningen säger om effektivt ledarskap utifrån full range leadership model
 • Hur du som ledare kan uppmuntra till att ni gör mer av det som är bra
 • Vad du gör bra som ledare idag
 • Ledarskapsbeteenden du kan utveckla för ett ännu mer effektfullt ledarskap
 • Hur du tillämpar ett ledarskap utifrån människors motivationsfaktorer och behov
2

Träningsdag 2 - Kommunikation med fokus på utveckling

Intensivträning i samtalsteknik. Korta introduktioner av modeller följs av övning, övning och mer övning. Mellan varven ger ni varandra återkoppling för extraträning i att ge feedback.

Fokus ligger framförallt på det transformerande ledarskapet genom utvecklande samtal och kommunikation. Att som ledare skapa delaktighet och bidra till problemlösningar och kompetensöverföring genom pedagogiska frågor och ett coachande förhållningssätt.

Kommunikationsträning utifrån ett transaktionellt ledarskap ingår också: problemlösande samtal, struktur för svåra samtal och att hantera missnöje/känslor.

Efter träningsdagen kan du…

 • Leda problemlösande, motiverande och utvecklande samtal
 • Använda dig av en rutin för delegering och kompetensöverföring
 • Följa en struktur för svåra samtal
 • Lyssna aktivt och locka människor att utveckla sina tankar

Har du förståelse för…

 • Vilka uppgifter som passar för delegering
 • Vad ett utforskande, coachande förhållningssätt handlar om och hur du coachar dina medarbetare mot resultat, ansvarstagande och engagemang
 • När det är läge för problemlösande och utvecklande samtal och hur du förbereder det
 • Vad du behöver tänka på när du tar emot kritik och hanterar andras missnöje och känslor
3

Träningsdag 3 – Mål och Effektiva Team

En grundförutsättning för ett effektivt team är mål som kräver samverkan och gör det tydligt hur var och en kan bidra. Som ledare är det din uppgift att se till att ni som grupp reflekterar, inte bara kring resultat och utfall utan även kring hur ni samarbetar.
– Genom att blicka tillbaka och ta lärdom kan ni blicka framåt mot mer utmanande mål och uppgifter.

Team som inte reflekterar över sin insats och utvecklar sitt samarbete kallas inom forskningen för pseudoteam – att arbeta i pseudoteam ökar risken för stress, skador och misstag markant både jämfört med att jobba i ett riktigt team eller att inte alls jobba i team.

Träningsdagen bygger på forskning om vilka uppgifter som lämpar sig för team, faktorer som ökar effektiviteten och vad du kan göra som teamledare eller teammedlem för att förbättra prestations- och samarbetsförmågan.

Efter träningsdagen kan du…

 • Använda en enkel rutin för att öka effektiviten i team genom reflektion och förbättrat samarbete.
 • Leda problemlösnings-, utvecklings- arbets- och målmöten med hög deltagaraktivitet för att skapa samsyn, engagemang och effektivitet
 • Sätta tydliga, meningsfulla mål som uppmuntrar till samverkan, riktar arbetet samt gynnar det gemensamma resultatet

Har du förståelse för…

 • Teamkriterier och negativa följderna av att jobba i pseudoteam vs. vinsterna med att arbeta i riktiga team
 • Vad som påverkar en grupps samverkan och utveckling och hur du kan hjälpa gruppen att hantera hinder såväl som ta tillvara potential och möjligheter
 • Hur du effektivt och engagerande faciliterar din grupp genom olika frågor och områden.

Enkel rutin för att öka effektiviteten i team

Miniföreläsning med ledarskapsforskaren Caroline Lornudd

Behovsanalysen Lead forward

Analysen bygger på Full Range Leadership Model och ger dig feedback på effektiva ledarskapsbeteenden. Verktyget är inte en prestationsmätning utan ett stöd för att kunna träna dig i ett ledarskap som ger ökad arbetstillfredsställelse, effektivitet och som tilltalar människors inre motivation.

I första hand hjälper analysen dig att hitta enkla segrar. Vanor du lätt kan lägga dig till med i ditt ledarskap som inte ställer för höga krav på tidsåtgång eller andra förändringar.

Omfattning och fördelning av ledarskapsbeteenden i Lead Forward

Ladda hem verktyg

Testa något nytt idag

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

        Programinnehåll

        • Effektivt Ledarskap

         • Vad forskningen säger om effektivt ledarskap/Full Range Leadership Model
         • Vilka ledarskapsbeteenden du själv behöver utveckla och vilka vanor du ska upprätthålla
         • Utvärdera hur ditt ledarskap påverkar resultatet, medarbetarna och organisationen
         • Konkretisera vilka ledarbeteenden du ska utveckla och förstärka i din vardag med stöd av din individuella utvecklingsplan
        • Feedback

         • Verktyg och träning för effektiv feedback
         • Ge tydlig, konstruktiv feedback med målet att förstärka goda vanor och beteenden
        • Tydlig & utvecklande kommunikation

         • Vilka uppgifter som passar för delegering
         • Vad ett utforskande, coachande förhållningssätt handlar om och hur du coachar dina medarbetare mot resultat, ansvarstagande och engagemang
         • När det är läge för problemlösande och utvecklande samtal och hur du förbereder det
         • Hur du genomför ett problemlösande, motiverande och utvecklande samtal
         • Vad du behöver tänka på när du tar emot kritik och hanterar andras missnöje och känslor
         • Leda utvecklande, coachande samtal med kraftfull frågeteknik
         • Lyssna aktivt och locka till att människor utvecklar sina tankar
         • Struktur för svåra/utvecklande samtal
        • Mål & Motivation

         • Målformulering & olika typer av mål
         • Bryta ned mål till aktiviteter/beteenden
         • Visualisera och följa upp mål
         • Grundläggande psykologi kring vad som driver och motiverar människor kopplat till motivationsfaktorer och behov
         • Sätta tydliga, meningsfulla mål som uppmuntrar till samverkan, riktar arbetet samt gynnar det gemensamma resultatet
         • För- och nackdelar (faror) med incitamentsmodeller
         • Motivationsforskning – självbestämmandeteorin
        • Team och grupputveckling

         • Kriterier för teamarbete: team, icke-team och pseudoteam
         • De negativa följderna av att jobba i pseudoteam vs. vinsterna med att arbeta i riktiga team
         • Vad som påverkar en grupps samverkan och utveckling och hur du kan hjälpa gruppen att hantera hinder såväl som ta tillvara potential och möjligheter
         • Hur du effektivt och engagerande faciliterar din grupp genom olika frågor och områden
         • Följa upp mål och samarbete i team med hjälp av after action reviews – en rutin som tar i genomsnitt 18 minuter och ökar effektiviteten i team med 25%
         • Leda problemlösnings-, utvecklings- arbets- och målmöten med hög deltagaraktivitet för att skapa samsyn, engagemang och effektivitet
         • IMGD – genomgång samt styrkor/svagheter med modellen
        • Chefs- och ledarrollen

         • Chefskap kontra ledarskap
         • Chef över gamla kollegor
         • Att representera organisationen
         • Hantera krav och förväntningar
        • Förändring

         • Modell för beteendeförändring i organisationer – OBM
         • Att stötta förändring som ledare
         • Kommunikation och reaktioner i samband med förändringsarbete
        • Chefsåret

         • Utvecklingssamtal
         • Lönesamtal
         • Förhandlingsteknik
         • Aktiviteter för en bra start