DevOps Fundamentals

Utbildning och certifiering i DevOps Fundamentals – överbrygg klyftan mellan drift och utveckling. Säkerställ bästa tänkbara kundvärde med kortare ledtider och stabil drift. Certifikatet intygar att du nått nivån ”competent” enligt DASAs 12 färdighets- och kunskapskrav.

 • Kursid A3312
 • Kursavgift 20 600 kr (exkl moms)
 • Omfattning 2 dagar

Efter Certifieringen kan du...

 • Driva arbetet med att tillämpa DevOps-principerna
 • Definiera och implementera en Delivery-pipeline
 • Förklara affärsnyttan med DevOps och ``Continuous Practices``
 • Beskriva synergierna mellan DevOps och LEAN/Agile
 • Förstå, förklara och tillämpa begreppen Test automation, Infrastructure automation och Build and deployment automation vilka alla är delar in din ”delivery pipeline”

DevOps Fundamentals – vägen till förbättrade arbetsflöden och snabbare leverans

Verksamheter som tillämpar Devops har bättre nyckeltal när det gäller tillgänglighet, ledtider, antal fel som måste åtgärdas, releasefrekvens och tid det tar att återställa en release (State of DevOps 2018). DevOps bygger på en kombination av Agil utveckling och Lean – optimera arbetsflöden i verksamheten medan du jobbar med iterativa förbättringar. Nyckeln till framgång? Teamet. Att behandla drift och utveckling som en enhet.- På så sätt kan vi hela tiden optimera arbetssätt utifrån kundernas behov.

DevOps-utbildning innebär mer än automatisering

En vanlig missuppfattning är att DevOps endast fokuserar på teknik och verktyg för automatisering. För att få grepp om vad som är lämpligt att automatisera behöver vi börja med helheten – att vi bär med oss en produkt från start hela vägen till slutmålet. Annars finns risken att vi orsakar problem för andra delar av verksamheten. I första hand handlar alltså DevOps om strävan mot “flow” eller flöde som vi säger på svenska. Från kundkrav till realiserad och löpande tjänsteleverans.

För att lyckas krävs en kultur och organisation som jobbar utifrån ett gemensamt flöde. Den stora utmaningen är att bryta ner de traditionella gränserna mellan utveckling och drift för att istället bygga team där man ser nyttan med att samarbeta.

Certifiering och kompetens utifrån DevOps principer och arbetssätt

Genom fallstudier, exempel och utmanande övningar får du lära dig att behärska DevOps och de sex principer som är vägledande i arbetet; kunden i centrum, fokus  på slutresultatet, allas ansvar för helheten, korsfunktionella och autonoma team som samarbetar, ständiga förbättringar och automatisering där det är möjligt.

Utbildningen går från koncept, principer och affärsnytta till automatisering, verktyg och nyckelfaktorer vid implementering. För att du ska kunna hjälpa din verksamhet att korta ledtider, minska fel, nå nöjdare kunder och förbättrad lönsamhet.

Examination inför DevOps-certifiering

Examinationen genomförs i samband med utbildningen och består av 40 frågor. Examinationstid 75 minuter.

Gör resan så kort som möjligt

En idé är värdelös så länge den inte är realiserad. Därför bör den resan vara så kort som möjligt. DevOps innebär ett säkert sätt att bibehålla kvaliteten i leveransen samtidigt som man ökar hastigheten. Kunden får en stabil leverans och kan snabbare realisera vinsten av den investering de gjort.

Martin Comstedt

Martin Comstedt

Lärare DevOps & expert inom Agil organisationsutveckling

DevOps "Three ways"

1

Helhetsflöde - "The First Way"

Ett helhetsflöde innebär att istället för att titta på ett flöde silo för silo, så strävar man efter att skapa ett end-to-end flöde där de som arbetar i flödet bär med sig sin produkt hela vägen till slutmålet, inte till något delmål på vägen. Vidare så innebär detta att man aldrig får arbeta på ett sådant sätt att det skapar problem för nästa instans på vägen till slutmålet.

2

Feedbackloops - "The Second Way"

Flödet ska vara uppbyggt med feedback-mekanismer som gör att vi ständigt får återkoppling från våra intressenter när det gäller åsikter om flödet och kvaliteten på leveranser. Så att vi ständigt kan identifiera och ta tillvara på förbättringsmöjligheter.

3

Träningskultur "The Third Way"

Skapa en kultur där ni ständigt förnyar arbetssätt med målet att öka flödet – samtidigt som ni bibehåller eller förbättrar kvaliteten på slutprodukten. Initiativ behöver uppmuntras och acceptera misslyckanden för vad de är – lärdomar. Vardagen är en ständig övning där vi tränar för att utveckla perfekta metoder för vårt arbete.

Kunskap och färdigheter – DevOps Fundamentals

Certifikatet intygar att du nått nivån ”competent” inom följande områden.

Färdigheter

 1. Courage: självförtroende, experimentlusta, ”fail fast”, mod att förändra, proaktivitet och reflektion.
 2. Teambuilding: att sätta sig in i andras synsätt, samverkan, ömsesidigt ansvar och gemensamt syfte.
 3. DevOps Leadership: att stötta team på vägen mot att bli högpresterande, ödmjukhet, transparens och intressenthantering.
 4. Continuous improvement: vi gör vårt jobb bättre idag än gårdagen, kaizen, problemlösning, rätt första gången, kunskaps- och kompetensöverföring, anpassningsförmåga.

Kunskap

 1. Business Value Optimization: Optimering utifrån ständig feedback (feedbackloops), att det skapar värde i vardagen, definition of done och utvärdering av affärsnytta.
 2. Business Analysis: funktionella och icke-funktionella krav, långsiktig utveckling av affärsprocesser, dataanalys och optimering.
 3. Architecture & Design: Att arkitekturen ständigt uppdateras och säkerställer att framtida utveckling och nuläget harmoniserar.
 4. Programming: Datahantering, ”everything as code”
 5. Continuous Delivery: automatiserad testning, releasehantering, versionshantering, och funktionsorienterad leverans.
 6. Test Specification: testdesign och koncept.
 7. Infrastructure Engineering: uppföljning och kvalitetssäkring, kapacitet och resurshantering.
 8. Security, Risk & Compliance: Säkerhet och förvaltning.