Produktutveckling

Den tekniska utvecklingen öppnar för nya möjligheter att skapa lösningar som vi tidigare bara kunde drömma om. Men produktutveckling handlar idag inte i första hand om teknik. De som är framgångsrika har redan insett att allt bottnar i att på riktigt förstå kundens behov.

Bra produktutveckling

Det är långt ifrån alla tekniska lösningar som blir en succé. Det många produktutvecklare drömmer om är att hitta den där unika, smarta lösningen som alla plötsligt måste ha.
– Det som gjorde Iphone unik när den kom var att produkten utvecklats med fokus på att ge användaren en produkt som är enkel att använda. Man hade utgått från användarens behov och inte från teknikens möjligheter och det är det som är kännetecknande för bra produktutveckling, säger Helena Frisk som utbildar i design thinking.

När Helena Frisk utbildar i produktutveckling gör hon det med utgångspunkt i metodiken för Design Thinking. Produktutveckling i det perspektivet innebär att man ser ett behov och söker lösningar för att tillgodose det behovet. Bra produktutveckling innebär därmed att man lägger mycket tid och arbete på att förstå kunden och vara öppen och lyhörd för hur kundens vardag ser ut. Utifrån dessa insikter tar man sedan fram en lösning som inte bara löser problemet utan även fungerar på ett enkelt och smidigt sätt för användaren. Behovet kommer först, tekniken sen.

– Bra produktutveckling innebär att du verkligen fångat upp kundinsikterna och hittat de behov som kanske inte var uppenbara från början. Du är inte ute efter att uppfinna, utan syftet är att skapa värde, säger Helena Frisk.

 

Två sätt att involvera kunderna

Samskapa genom att samla kunder till en idéworkshop där de får dela med sig av sina idéer om hur produkten kan utvecklas. Det viktiga i denna process är inte själva idéerna, utan diskussionerna bakom – vilka behov uttrycker kunderna och vad ligger bakom de idéer de föreslåt. Testa genom att ta fram en enkel prototyp, det kan vara en skiss, en prototyp av papper eller kartong eller en berättelse. Viktigt är att det är tydligt för användaren hur den är tänkt att användas och vilka behov den löser. Låt kunden testa och ge feedback, bygg om och testa igen.

Helena Frisk

Helena Frisk

Driver Creosa och utbildar i design thinking

Dålig produktutveckling?

Motsatsen, att ta fram en lösning och att därefter genom marknadsföring och påtryckningar skapa ett behov hos kunderna, är enligt henne exempel på dålig produktutveckling.
– Du har sett ett problem och har en idé till lösning, men är inte intresserad av att ta reda på om den verkligen tilltalar kundgruppen. Ofta bygger det på förutfattade meningar om hur kundernas liv eller marknaden ser ut.

Följden blir att man måste övertala och pressa ut sin produkt. I värsta fall har man lagt mycket tid, pengar och resurser på att utveckla en produkt som snart hamnar i papperskorgen.
– Det är ett väldigt dyrt och ineffektivt sätt att arbeta idag, konstaterar Helena Frisk.

Även om den typen av produktutveckling fungerat tidigare, så befinner vi oss idag i ett skifte där snabba omvärldsförändringar, kundernas krav och den tekniska utvecklingen drar upp förändringstakten. Detta innebär att vi behöver nya sätt att utveckla produkter mer i samarbete med kunderna.
– Design Thinking som förhållningssätt är egentligen inget nytt. Det nya är metodiken som kan användas som ett bra stöd i utvecklingsprocessen.

Tre vanliga misstag

  • 1
    Att för tidigt bestämma sig för en lösning innan alla antagande är ordentligt belysta.
  • 2
    Att fastna i sin egen favoritidé.
  • 3
    Att utgå från en spännande teknisk lösning istället för att utgå från det behov som produkten ska uppfylla.

Produktuvecklingsprocessen – kundinsikter, idégenerering, utveckling

Förenklat kan produktutvecklingsprocessen beskrivas i tre steg där man fångar in kundinsikter, idégenererar och utvecklar produkten. Första steget, att skapa insikt om kunden, är det viktigaste.
– Här handlar det om att empatisera med kunden, att absorbera intryck, känslor och vara nyfiken, berättar Helena Frisk.

Den stora utmaningen är att släppa sina egna förutfattade meningar, eller snarare att inse att vi alltid själva bär med oss förutfattade meningar och att träna sig i att observera och lägga märke till sina egna antaganden.

Helena Frisk brukar ta gymägaren som exempel. Han vill ha fler kunder och funderar på nya sätt att attrahera dem. Den förutfattade meningen är att människor går till gymmet för att bygga muskler och skaffa sig en snyggare kropp. Men när gymägaren börjar intressera sig för sina kunder märker han att det finns ett dolt kundbehov, att många äldre vill gå till gymmet för att undvika krämpor, orka mer och kunna fortsätta vara aktiv. Den insikten öppnar för helt nya möjligheter att skapa värde för den kundgruppen.
– Insikterna är grunden, det är där idéerna föds, konstaterar Helena Frisk.

Nästa fas handlar om att samla intrycken, placera in dem i berättelser och identifiera behov och drivkrafter. Inom Design Thinking finns en rad verktyg för att analysera och sortera intrycken, se mönster och rama in problemen.

Därefter går man in i idégenereringsfasen där man öppnar upp idéflödet för att hitta så många idéer som möjligt. Viktigt är att inte censurera varandra utan låta idéerna flöda fritt. Så småningom landar arbetet i ett beslut om att testa någon av idéerna.
– Här handlar det om att så tidigt som möjligt gå ut till kunden och testa sin idé för att se hur den tas emot, poängterar Helena Frisk.

Detta är en viktig del i produktutvecklingsprocessen för att tidigt se hur lösningen fungerar och om den verkligen löser användarnas behov. Fördelen med Design Thinking är att processen gör det möjligt att hela tiden gå tillbaka och testa nya lösningar innan man låser sig fast vid en specifik teknisk lösning. På så vis anpassas produkten i samverkan med kunden och säkerställer att lösningen blir den bästa tänkbara.

Helena Frisk poängterar att det här sättet att jobba kräver vissa färdigheter. Förutom nyfikenhet och intresse för att ta reda på hur verkligheten ser ut och en vilja att utforska kräver det också modet att vara i ovisshet lite längre än vi är vana vid. Genom att öppna upp för fler möjliga lösningar och infallsvinklar ökar nämligen förutsättningarna för att lyckas med produkten.

Men även om det handlar om en kreativ process så menar Helena Frisk att kreativitet inte är en färdighet som är avgörande.
– Du behöver egentligen inte vara kreativ och nytänkande som person. Metoden ger dig väldigt bra verktyg som hjälper dig under hela produktutvecklingsprocessen. Det handlar snarare om att ha tillit till att processen driver dig rätt.

Helena Frisk tycker att det är viktigt att se produktutvecklingsprocessen som en helhet som balanserar kundens behov, teknisk genomförbarhet och ekonomisk hållbarhet.
– Det är ett spännande process att vara i eftersom den erbjuder ett sätt att tänka som är annorlunda från det vi är vana vid. Ofta vill vi hitta snabba lösningar och vi vill gärna tro att vi har världsbilden klar för oss. Här utmanas vi att hela tiden ompröva våra egna sanningar, säger Helena Frisk.

Produktutvecklingsprocessen

1

Empatisera

Första steget handlar om att samla information och kunskap om användarna. Viktigt är att skapa empati för användarna och få insikter om behov och beteenden. Under denna fas öppnar man upp och tar in så många perspektiv som möjligt.

Obs! Även om vi här går igenom tre steg så är inte processen linjär – dvs. du kan hoppa fram och tillbaka mellan stegen beroende på nya insikter och åtekroppling från kund.

2

Idégenerering

Under denna fas bearbetas all information som samlats in. Vad innebär de, vilka mönster kan urskiljas, vad ligger till grund för beteenden? En problemformulering tas fram och därefter öppnar man upp idéflödet för att hitta så många idéer som möjligt. Viktigt är att inte censurera varandra utan låta idéerna flöda fritt.

3

Utveckling

Olika idéer viktas mot varandra och man beslutar om att testa en lösning. En enkel prototyp tas fram som kunden får testa. Det kan vara en skiss, en prototyp av papper eller kartong eller en berättelse. Användaren testar och ger feedback på prototypen som ändras och byggs om tills den fungerar.

Boktips

Change by design. How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation av Tim Brown. Boken ger grunderna i Design Thinking och hur det appliceras på den amerikanska design- och konsultbyrån IDEO.

Wired to care. How companies prosper when they create widespread empathy av Dev Patnaik. Boken handlar om varför empati är viktig för företag, den ger exempel på företag som arbetar strukturerat med empati och om hur man går tillväga för att jobba med empati som värdegrund.

Anna Nyström

Anna Nyström

Anna är journliast och skriver för Astrakan om design thinking, DevOps och ledarskap.