Kvalitetsgaranti och -policy

Astrakans kvalitetsgaranti och -policy är framtagen och förankrad med styrelsen och Astrakans VD, Pia Andersson, som ansvarar för att samtliga berörda är införstådda med de bärande principer och värderingar som presenteras och exemplifieras här och som ligger till grund för det vi gör och hur vi vill uppfattas på marknaden. Sedan 1996 hjälper vi alla som vill åstadkomma hållbar förbättring, såväl genom små och smarta åtgärder i vardagen, som vid omfattande förändringsarbeten. Här kan du läsa om de krav vi ställer på oss själva och vilka garantier vi lämnar till dig som kund.

Att göra rätt från början

Vi arbetar långsiktigt med vår verksamhet och vill ha långa och utvecklande relationer med våra kunder och lärare. Går alltid den extra biten för att skapa värde för våra kunder och deltagare som i sin tur bidrar till att utveckla och förbättra vårt samhälle. De har redan drivkraften att åstadkomma detta, vi skapar en mötesplats och möjliggör lärande och kunskapsöverföring mellan deltagarna.

Det är viktigt för oss att arbeta resultatorienterat, det vi levererar ska alltid generera nytta och uppnå önskad effekt för kund och deltagare. Då måste vi också göra en analys som är tillräckligt bra för att välja rätt lösning. Förmågan att göra rätt analys skiljer agnarna från vetet. Utmana oss gärna, så lovar vi riktigt bra svar.

Vi arbetar inte bara med hjärna utan mycket med hjärta, att komma till oss på utbildning innebär inte bara kompetensutveckling utan också omhändertagande och service av yttersta kvalitet, att komma till Astrakan ska vara som att ”komma hem till Astrakan” för kunder såväl som lärare.

Pia Andersson

Pia Andersson

VD

Astrakans kvalitetspolicy är framtagen och förankrad med VD och styrelse. Astrakans VD, Pia Andersson, ansvarar för att samtliga berörda är införstådda med de bärande principer och värderingar som presenteras och exemplifieras här och som ligger till grund för det vi gör och hur vi hela tiden blir lite bättre.

Kvalitetssäkring av öppna program och schemalagda kurser

Vi utvärderar kundnöjdhet och lärdomar i samband med utbildningsdagarnas avslut. Våra utbildningsmål kan vi följa upp genom observation och övningar under utbildningsdagarna samt granskning av faktiskt utfört arbete såväl som kunskapstest – kan deltagarna det vi sagt att vi ska lära dem?

Astrakans Certifieringar består av tre delar: praktisk examination i grupp, projektrapport och slutligen genom opponering av projektrapporten.

Astrakangaranti

Blir du mot förmodan inte nöjd med en öppen kurs du deltar i erbjuds du, efter överenskommelse, att delta i en motsvarande kurs utan extra kostnad, så att du får med dig de färdigheter du behöver för att, till exempel få önskad effekt i din yrkesroll.
Kontakta Pia Andersson, pia.andersson@astrakan.se eller 08-54 54 23 02.

Kvalitetssäkring företagsinterna utbildningar

Vi väger samman vår expertis med bästa tillgängliga kunskap inom området. Det innebär att vi utgår från aktuell forskning och förespråkar validerade tester. Därtill sätter vi oss in i sammanhanget och skaffar oss en helhetssyn när det gäller kundens verksamhet och behov: Rådande situation? Effektmål? Deltagarnas förutsättningar?

Efter utbildningens genomförande görs avstämning med beställaren, med avseende på om lärmålen uppfyllts. Vid längre utbildningar och program kan avstämningar göras under programmets gång.

För att utbildningen ska komma till nytta fullt ut behöver den omsättas i form av beteendeförändring. För att nå dit krävs ett gemensamt ansvar från Astrakan och uppdragsgivarens sida. Deltagarna behöver få tid avsatt till övningar, uppföljning och rapportering inför, mellan och efter utbildningstillfällen.

Att formulera och följa upp långsiktiga effektmål måste ske i beställarens verksamhet. Även här stöttar vi gärna. Ett smart arbetssätt är att anpassa utbildningens beprövade praktiska gruppövningar till de effekter beställaren önskar i sin egen verksamhet. Beställaren vinner bland annat följande…

  • En del av övningstiden blir projekttid
  • Efter utbildningen finns faktiskt projektresultat, som dessutom kvalitetssäkrats genom lärarens granskning
  • Läraren kan med sin erhållna insikt agera projektmentor, men minimal uppstartskostnad.

Stöd för lärtransfer

Vi använder och utvecklar nya stödverktyg för lärande och beteendeförändring. Digitala teoriavsnitt byggs utifrån Blooms taxonomi: från att ta till sig fakta, analysera och se samband till att skapa nytt och ta med sig kunskapen ut i sin verksamhet. Vi använder även mjukvaran MakeitAppen för att kunna stötta ledarskapsträning som en gemensam aktivitet på jobbet. Appen är utvecklad för att stötta flera viktiga faktorer för lärtransfer: behovsanalys, uppdelade tillfällen, lärtransferklimat, support,  användningstillfällen och nära verklighet.

Kvalitetssäkring av Astrakans lärare

Astrakans kursdeltagare är yrkesverksamma eller mellan anställningar, vanligen välutbildade med lång erfarenhet.
Det ställer krav på vår lärarkår…

  • Astrakans lärare är inte anställda av Astrakan utan hyrs in per uppdrag. Däremot är Astrakan ofta deras längsta yrkesrelation. Pensionering är den dominerande orsaken då de slutar undervisa.
  • Lärare granskas med avseende på pedagogisk förmåga av kvalitetsansvarig hos Astrakan och av områdesansvarig lärare.
  • Lärare skall antingen vara kursförfattare, eller ha deltagit i kursen som lärarkandidat och därefter ha gått igenom kursmaterialet ur ett lärarperspektiv med områdesansvarig lärare. Först då kurs är levererad med väl godkänt resultat/utvärdering kan lärare bli medlem av lärarkåren.
  • Samtliga lärare har lång erfarenhet, såväl av undervisning som av att praktiskt arbeta med det de undervisar i, så att de kan ge riktigt bra svar på deltagarnas frågor i termer av frågeställarens vardag och verklighet.
  • En typisk lärare har en eller flera akademiska examina och har deltagit på ett antal av Astrakans kurser, utöver den de undervisar i.
  • Vi kräver normalt att nya lärare ska kunna referera till tidigare undervisningserfarenhet där de blivit utvärderade av deltagarna.
  • Provföreläsning inför publik med kompetens inom pedagogik samt ämnet i fråga är ytterligare ett instrument för kvalitetssäkring av nya lärare.

Kvalitetssäkring av pedagogisk metod

Den pedagogiska metoden är klassrumsbaserad undervisning, ibland kompletterad med blandat lärande (blended learning), där teori varvas med omfattande praktiska övningar. Alla deltagare är aktiva och kunskapsutbytet dem emellan är ett viktigt inslag i lärprocessen. Då de flesta deltagare redan har lång yrkeserfarenhet, ställs höga krav på våra lärare.

Pedagogiken återspeglar våra kärnvärden – vetenskap, erfarenhet och sunt förnuft
Vetenskapligt förankrad teori illustreras med exempel från verkligheten.
Förståelsen säkras genom dialog och debatt.
Inlärningen säkras genom praktiska övningar där deltagarna lär av varandras erfarenhet och inspireras att tänka själva.

Ständiga förbättringar

All kommunikation med befintliga och potentiella kursdeltagare, utbildningsinköpare, lärare, leverantörer, myndigheter och andra intressenter ska vara dubbelriktad, som en förutsättning för ett systematiskt kvalitetsarbete, det vill säga ständiga förbättringar.
Astrakan är en liten, agil, organisation vilket gör att prioritering av små och medelstora förbättringspunkter är en del av den löpande verksamheten.

Läs mer om Astrakans kvalitetspolicy

Ladda ner kvalitetspolicyn här.

 

Astrakan är auktoriserade enligt Almega Utbildningsföretagen

Läs om fördelarna med att anlita ett auktoriserat utbildningsföretag på www.utbildningsforetagen.se

Auktorisationsintyg

Astrakan Strategisk Utbildning AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som godkänts i enlighet med Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation.