Vad krävs för att certifiera sig som ScrumMaster?

Många kunder frågar vad som krävs för att Certifiera sig som ScumMaster. De officiella kraven finns på Scrum-alliance hemsida. Det här är en inofficiell översättning av dessa till svenska vi gjort (utifrån kraven november 2015) – då många efterfrågat en svensk version.

Tänk på att:

 • Scrum Alliance än sålänge bara erbjuder sitt test på engelska.
 • Scrumcertifieringen består av en praktisk del i form av utbildning, själva kompetenstestet görs i form av ett webbtest som tar cirka en timme. Du väljer mellan olika svarsalternativ och sant/falsktpåståenden.  Testet kräver 24 av 35 korrekta svar.
 • Syftet med testet är att du ska demonstrera förståelse för: grunderna i Scrum, Scrumroller, Scrummöten och Scrums artefakter.

Certifieringen i Scrum ställer krav på följande kompetenser

Generell kunskap om Scrum

 • Förståelse för det agila manifestet

Empiriska processer – förklara värdet av:

 • Transparens mot intressenter
 • Regelbunden granskning av resultat för att möjliggöra justeringar
 • Att kunna göra anpassningar för att leverera förväntat resultat.

Sprintar – förklara:

 • Hur Scrum använder iterativ och inkrementell utveckling och vilka fördelarna är med det.
 • Varför vi skyddar sprintar.
 • Värdet av tidsboxar – sprintarnas längd och fördelen med långa/korta sprintar.

Hur definierar vi att en uppgift är utförd?

 • Definiera betydelsen av att något är utfört och vikten av att varje sprint levererar en bedömningsbar produkt för att optimera värde, mildra risker och maximera transparens.

De fem värderingarna i Scrum

 • Ge exempel på vad Scrums värderingar innebär i praktiken.

Tillämpning av Scrum

 • Identifiera i vilka miljöer Scrum ger bra resultat.

Scrum-Roller

Översikt av roller i Scrum

 • Identifiera de tre rollerna i Scrum och beskriv hur dessa formar ett Scrum-team.

ScrumMaster

Beskriv hur ScrumMastern ska kunna…

 • Ta ansvar för arbetsprocesser, implementera ramverket i Scrum, utbilda och coacha teammedlemmarna till att prestera i sina respektive roller.
 • Driva förändring: att pusha för förändringar i organisationen som innebär mer stöd för scrum-teamet.
 • Serva produktägare och team. Att facilitera kreativitet och öka egenmakten hos produktägare och team.
 • Undanröja hinder för arbetet.
 • Bidra till ökad produktivitet genom att coacha produktägare och team till att förbättra arbetssätt och använda effektiva verktyg.
 • Skydda teamet från störningsmoment under sprintarna.
 • Guida teamet utifrån agila principer och värderingar.
 • Uppmuntra teammedlemmarna att utmana sig själva samtidigt som de förhåller sig till att arbeta i enlighet med Scrum.

Befogenhet som ScrumMaster – Visa…

 • Förståelse för att ScrumMastern har ett indirekt ledarskap byggt på fördjupad kunskap om Scrums principer och arbetssätt. Scrummastern kan varken fatta beslut åt teamet eller styra tidpunkt för leverans. ScrumMasterns ansvar är att se till så att teamet arbetar på rätt sätt.

Produktägare

Ansvar – beskriv hur produktägaren ska kunna…

 • Uppdatera Scrumteamet när det gäller användares behov och efterfrågan på marknaden. Ansvarar för product backlog dvs. beskrivningar av prioriterade funktioner.
 • Ta ansvar för ”Product vision” att teamet har ett tydligt, gemensamt, mål grundat i det som skapar värde för kund.
 • Ta fram och förvalta ”Product backlog” genom kontinuerliga uppdateringar.
 • Samarbeta med teamet; Produktägaren tar ansvar för att teamet förstår krav och stöttar teamet i arbetet med att lösa dem.
 • Samarbeta med intressenter. Produktägaren definierar olika typer av intressenter och ser till att de samverkar.
 • Delta i sprintmöten. Produktägaren deltar i sprintplanering och utvärdering av sprintar. Kan också bidra i dagliga möten och tillbakablickar på sprintar.

Beskriv befogenhet i rollen som Produktägare/Product Owner

 • Produktägarens ansvar är att prioritera behov och uppdatera Product Backlog (beskrivningar av funktioner och behov). Ansvarar också för releaseplanering – men utan att påverka sprintarna negativt.

Begränsningar avseende Produktägare

 • Produktägaren är ensam i sin roll och har rätten att fatta beslut för att säkerställa att teamet levererar förväntat resultat. Ansvarar för kundens ROI (return on investment).

Det agila Teamet

Ansvar

 • Självorganiserande och tar ansvar för helheten. Identifiera varför team ska vara självorganiserande och varför det inte finns en utsedd, enskild, ledare i agila team.
 • Utvecklar inkrementellt: levererar prototyper/produkter som vidareutvecklas för varje steg och bygger på det som redan avverkats av funktioner/krav.
 • Ansvarar för spårbarhet av sprintar, utfört arbete och status när det gäller framsteg i nuvarande sprint.
 • Deltar i sprintmöten; är aktiva i diskussioner och arbetet med att möte varje delmål.

Samarbete

 • Beskriv på vilket sätt effektiva team formas och vad som är Scrummasterns roll i deta hela. Identifiera varför det är mer viktigt att teamet når framgång än enskilda individer.

Vad kännetecknar agila team?

 • Identifiera önskade karaktärsdrag hos teamet och förutsättningar när det gäller gruppstorlek, närhet, förmåga och tillgång till tid.

Påverkan på traditionella roller

 • Analysera varför det inte finns någon projektledare inom Scrums ramverk.
 • Beskriv hur specialistroller som affärs- och systemarkitekt förändras i och med tillämpningen av Scrum.

Scrummöten

Sprintplaneringsmöten – Beskriv:

 • Mål med möten och resultatkrav.
 • Vilka som deltar i mötet.
 • När vi genomför sprintplaneringsmöten.
 • Hur lång tid möten tillåts vara
 • Nödvändig information för mötet.
 • Mötestekniker för att nå det förväntade resultatet med mötet.
 • Målen med de två olika delarna som mötet ofta är uppdelat i.

Dagliga Scrummöten – Beskriv:

 • Mål med mötet och resultatkrav.
 • Vem som deltar i mötet.
 • När mötet äger rum.
 • Hur lång tid mötet tillåts vara.
 • Nödvändig information för mötet.
 • Mötestekniker för att nå det förväntade resultatet med mötet.

Springutvärderingsmöte – Beskriv:

 • Mål med mötet och resultatkrav.
 • Vem som deltar i mötet.
 • När mötet äger rum.
 • Hur lång tid mötet tillåts vara.
 • Nödvändig information för mötet.
 • Mötestekniker för att nå det förväntade resultatet med mötet.

Releaseplaneringsmöten – Beskriv:

 • Tillfällen när releaseplaneringsmöten är hjälpsamma.
 • Vikten av att uppdatera releaseplaner baserade på sprintars resultat och uppskattningar.
 • Mål med mötet och resultatkrav.
 • Vem som deltar i mötet.
 • När mötet äger rum.
 • Hur lång tid mötet tillåts vara.
 • Nödvändig information för mötet.
 • Mötestekniker för att nå det förväntade resultatet med mötet.

Beståndsdelar – Artefakter i Scrum

Product backlog (produktbacklogg) – Samlingsplatsen för önskemål/behov.

 • Identifiera Product Backlog som en strukturerad och växande lista av produkter/användbarbehov och det som krävs för att nå produktvisionen (product vision).
 • Beskriv kopplingen mellan hur deltaljerat produkter/behov beskrivs och deras prioritet samt hur innehållet i Product Backlog förändras över tid.
 • Beskriv hur Product Backlog innehåller funktionella och icke-funktionella element såväl som riskerna som behöver elimineras eller minskas.
 • Identifiera behovet av att Product Backlog förbättras med jämna mellanrum för att duga till nästa nivå av planering. Hela Scrumteamet kan bidra till förbättringar i Product Backlog.
 • Ansvar och deltagande; identifiera varför produktägaren är högst ansvarig för innehållet och strukturen i Product Backlog även om alla kan bidra till innehållet.
 • Beskriv hur varje dokumenterat önskemål/produkt i Product Backlog ska vara tillräckligt litet för att kunna genomföras i en sprint och att det ska finnas tydliga acceptanskriterier.
 • Beskriv hur det är teamets ansvar att göra enkla men realistiska skattningar av vad som krävs för att åstadkomma varje produkt/uppfylla behov. Scrum ställer inte krav på några särskilda tekniker för skattning.

Inkrementet (det som skapas i varje sprint) och definitionen av utfört (dod – definition of done)

 • Beskriv hur produktägaren vid slutet av varje sprint ska kunna bedöma värdet av varje investering som hittills gjorts. Samt tillgänglig funktionalitet utifrån nuvarande status (dvs. att resultatet av sprinten går att sjösätta).
 • Identifiera på vilket sätt teamet kommer att utveckla varje produkt från Product Backlog med målet att den ska gå att lansera.
 • Definitionen av utfört (definition of done – dod). Identifiera att Scrums minsta krav på att arbetet är utfört är att det är potentiellt är redo för leverans.
 • Analysera konsekvenserna av att inte nå dod ”(Definitionen av utfört) för; teamet, produkten, organisationen. Och förtydliga varför varje produkt som är ogjord måste återvända till product backlog. Analysera konsekvenserna av att ha produkter med ofärdig eller osäker status.

Sprint Backlog (den del av Product Backlog som implementeras under den kommande sprinten)

 • Identifiera Sprint backlog som teamets plan för hur de ska omvandla önskemål i Product Backlog till funktionalitet som är potentiellt redo för leverans.
 • Beskriv Sprint Backlogs två huvudsyften: som detaljplan över teamets förväntade arbetsmängd för en sprint och verktyg för att teamet ska kunna prioritera och leda sig självt under sprinten.
 • Beskriv minst en teknik för att hantera en Sprint Backlog.
 • Beskriv teamets ansvar när det gäller att skapa och upprätthålla en Sprint Backlog.
 • Identifiera på vilket sätt Sprint Backlog visar vilket arbete som utförs och av vem. Ibland ska Sprint Backlog också visa vilken ytterligare insats som krävs för att fullfölja uppgifter.
 • Uppdateringsfrekvens: beskriv behovet av att team uppdaterar Sprint Backlog minst en gång om dagen.

Burndown Charts (grafiska kartor, exempelvis över utfört arbete/återstående tid)

Beskriv när Burndown Charts/grafiska kartor är användbara.

Sprint Burndown Chart

 • Definiera sprint burndown chart som en karta som beskriver utfört och återstående arbete.
 • Beskriv syftet med användningen av Sprint Burndown Chart (hur den underlättar för teamet att styra sig självt).
 • Ansvar, beskriv på vilket sätt ScrumMastern är ansvarig för att teamet är medvetet om hur de ligger till i förhållande till sprintens slutförande och uppmuntrar användningen av Sprint Burndown Chart.
 • Uppdateringsfrekvens, beskriv när Sprint Burndown chart uppdateras och anledningen till att göra det.

Release Burndown Chart

 • Beskriv användningen av empirisk data/erfarenheter som teamet utgått ifrån när det gäller uppskattningar av datum för slutförande av release eller en viss mängd av Product Backlog.
 • Beskriv användningen av Release Burndown Chart som ett verktyg för produktägaren när det gäller att sätta en plan för release/leverans.
 • Beskriv Produktägarens ansvar när det gäller att använda empirisk data (erfarenhet) i varje sprint för att uppdatera Release Burndown Chart.
 • Uppdateringsfrekvens, beskriv när Release Burndown Chart uppdateras och anledningen till att göra det.

Uppskalning av Scrum  (obs! Lärmål som ligger på en nivå som är högre än Certifieringsprogrammet)

Arbeta med flera Scrumteam

 • Definiera minst ett tillvägagångssätt för att få flera team att arbeta med samma produkt samt fördelarna med detta.
 • Beskriv olika sätt att skala upp flera team gradvis och vad fördelarna med varje enskilt sätt.
 • Beskriv på vilka olika sätt som Produktägare kan samarbeta för att jobba med samma produkt.
 • Beskriv utmaningarna med att hantera en stor Product Backlog och vilka tekniker som kan underlätta hanteringen av den.
 • Beskriv hur man håller sprintplaneringar med flera team samtidigt
 • Beskriv hur man håller sprintutvärderingar med flera team samtidigt
 • Beskriv hur man håller sprinttillbakablickar (sprint retrospective meeting) med flera team samtidigt
 • ”Scrum of scrums meeting” beskriv syftet med Scrum of scrums och vilka som ska delta.

Arbeta med utspridda Scrumteam

 • Beskriv vanliga utmaningar med att produktägaren arbetar på en annan plats än resten av teamet. Beskriv också strategier för att hantera dessa utmaningar.
 • Beskriv vanliga utmaningar när stora delar av teamet arbetar på olika platser och hur man kan gå tillväga för att hantera dessa.
 • Beskriv påverkan infrastruktur/resurser och verktyg när vi arbetar i utspridda Scrumteam.