Vuxenutveckling

Det är inte bara barn och unga som går igenom olika utvecklingsfaser, det gör även vuxna. Forskning visar att de ledare som lyckas bäst med förändring har också en hög nivå av vuxenutveckling. De har med andra ord utvecklat sin förmåga att förstå sig själv och andra, men även att hantera komplexa situationer.

Vuxenutveckling – utvecklingspsykologi för vuxna

De flesta känner till barnets olika utvecklingsfaser, mentalt, socialt och språkligt. Men man kan även som vuxen gå igenom olika utvecklingsfaser, det är det som teorierna kring vuxenutveckling beskriver.
– Vuxenutveckling är utvecklingspsykologi för vuxna. I ett samhälle som är mer komplext och där utvecklingstakten är högre har vuxenutveckling betydelse för vår förmåga att hantera förändringar i omvärlden, säger Eva Norrman Brandt, fil.lic inom förändring och ledarskap och verksam som föreläsare, författare samt organisations- och ledarskapskonsult.

Vuxenutvecklingens bakgrund och centrala figurer

Forskningen kring vuxenutveckling är inte ny. Som vetenskaplig teori har den funnits sedan 1960-talet, med rötter från amerikanska universitet. En av de mer kända namnen är Robert Kegan som har beskrivit olika stadier i vuxenutvecklingen, men även forskare inom andra discipliner som sociologi och matematik har bidragit till kunskapen. Susanne Cook-Greuter och Bill Torbert är två andra kända auktoriteter på området.
– Teorierna är inte nya, men det tenderar att bli allt fler som intresserar sig för området. Det ställs allt högre krav på oss idag och många utsätts för påfrestningar på det egna jaget – man blir uppsagd, byter jobb, flyttar och skiljer sig. Detta är inte nya företeelser men sannolikheten för att ställas inför stora viktiga livsval ökar i takt med digitalisering, strukturella omvandlingar och global påverkan. Detsamma gäller för organisationer där det blir allt viktigare att utveckla förmågan att hantera nya situationer i omvärlden.

Vad är vuxenutveckling?

Vuxenutveckling är den psykologiska utveckling man går igenom när man blivit vuxen. Det handlar om förmågan till att se olika perspektiv och lösa komplexa problem. Men också att se och förstå sin egen utveckling.

Vuxenutveckling Modell exempel

Vuxenutveckling och ledarskap

Förändringsforskaren Eva Norrman Brandt om vuxenutveckling

Komplexitetsförmåga

Enkelt förklarat handlar vuxenutveckling om den mentala och känslomässiga utveckling som vi som vuxna går igenom. Denna utveckling kan beskrivas på olika sätt. Psykologen och forskaren Robert Kegan beskriver exempelvis fem olika utvecklingsstadier med successivt ökad förmåga att hantera komplexitet och förstå sig själv och andra. Långt ifrån alla kommer att ta alla stegen i en möjlig utvecklingsbana, men kriser i livet, nya insikter om sina behov och omgivningens krav kan trigga och uppmuntra utvecklingen. Terminologin skiljer sig något åt mellan de aktiva forskare som beskrivit olika steg i den vuxna människans utveckling, men det alla är överens om är att det i huvudsak handlar om två olika utvecklingsgrenar, den ena är vår förmåga att hantera komplexitet, den andra är förmågan att förstå sig själv.

Komplexitetsförmåga är förmågan att se och hantera komplexa sammanhang. Det innebär att man förstår att det finns flera perspektiv på ett problem, att man ibland behöver betrakta skeenden utanför sina egna ramar och fatta beslut där man väger olika perspektiv mot varandra.

Självinsikt

Den andra förmågan handlar om självinsikt, att förstå sig själv och sina egna reaktioner och att ta ansvar för att jobba med sin egen utveckling. Genom att utveckla sin förmåga att förstå sig själv ger man sig själv verktyg att göra aktiva val i livet och inte vara ett offer för situationen.
– På ett personligt plan innebär det att du tar ett större ansvar för ditt eget liv, du tillåter dig att vara både stark och sårbar och vågar utforska din egen situation. Varför reagerar jag som jag gör? Vilka alternativ har jag i den här situationen?

Vad triggar utveckling?

1

Intresse och nyfikenhet

Det blir allt mer accepterat att reflektera över sig själv, vad man vill och hur man reagerar och fungerar i olika situationer.

2

Existentiella vägskäl

När du kommer till en situation när du börjar ställa obekväma frågor till dig själv och ifrågasätta den situation du befinner dig i.

Vi ställs inför fler utmaningar

Eva Norrman Brandt tror att vuxenutveckling många gånger triggas av att vi idag lever i en mer föränderlig och komplex omvärld där vi ställs inför fler personliga och arbetsmässiga utmaningar än man gjorde förr. När man hamnar i existentiella vägskäl där ens gamla strategier inte längre fungerar utmanas vi att utforska och reflektera över oss själva och vårt sätt att hantera den nya verkligheten. Samtidigt är det också mer kulturellt accepterat idag att jobba med sin egen utveckling – via terapi, yoga eller retreat.

Men vuxenutveckling är inte bara till nytta för individen. Eva Norrman Brandt poängterar att dessa förmågor är viktiga för verksamheters förmåga att ställa om – det frigör kraft till förändring och innovationsvilja.

Vuxenutvecking och förmågan att hantera förändring

Forskningen visar tydligt att de som lyckas med förändring har en hög nivå av vuxenutveckling.

Eva Norrman Brandt

Eva Norrman Brandt

fil.lic inom förändring och ledarskap

Att hantera förändringsimmunitet

Vuxenutveckling hjälper oss också att hantera förändringsimmunitet. De allra flesta av oss känner nog igen sig i hur svårt det kan vara att göra en större förändring i sitt liv. Förnuftsmässigt förstår du att din läkare säger att du behöver äta nyttigare och motionera mer, men ändå är det så svårt att ändra sina dåliga vanor – vi har en inbyggd tröghet mot förändring.

När man i en organisation pratar om behovet av förändring är det därför viktigt att som ledare inse att det finns en förändringsimmunitet som ibland bottnar i en osäkerhet på var man som individ hamnar i den nya verkligheten, men att den för de allra flesta kräver en kraftansträngning.

En ledare som nått en högre nivå av vuxenutveckling har bättre förutsättningar att leda i förändring då personer med detta förhållningssätt involverar andra i beslutsfattande, lyssnar på andras perspektiv, söker och ger feedback och förmår iaktta sina egna reaktioner i olika situationer på ett sätt som medger att man kan hantera ett större mått av ovisshet och osäkerhet.

Ta ut en tydlig riktning

Enligt Eva Norrman Brand har en sådan ledare förmågan att värdera det som händer i omvärlden och peka ut en tydlig riktning; “Det här gör våra konkurrenter, så här agerar kunderna, därför måste också vi förändra”. En annan sak som utmärker dessa ledare är att de har förmågan att fatta beslut, involverar andra i beslut samt ge mandat att lösa de uppgifter som man funnit vara viktiga och värdeskapande. Det är allt annat än ett ”låt-gå” ledarskap.

Ledaren kan vara väldigt tuff i vissa beslut, men skapar en atmosfär av att alla medarbetare behövs via mandat och möjlighet att styra och påverka hur man löser ett problem eller hanterar en utmaning.

–  Ett vanligt misstag i förändring är att chefen stannar vid att det är ”röda siffror” och att en förändring därför måste till. Som ledare  måste man vara tydlig med att det inte handlar om att medarbetarna gjort ett dåligt jobb, utan om att de gamla sättet att göra saker inte längre fungerar. Det är stor skillnad jämfört med att peka på röda siffror i ett excelark. Sådan kommunikation ger ingen framtidstro, ingen motivation, förklarar hon.

Sevärt om vuxenutveckling

Robert Kegan - The Evolution of the self

Vuxenutveckling och jobbdesign

Kunskap om vuxenutveckling är också relevant för kompetensförsörjning och sättet att tänka kring organisationen. Det finns mycket att vinna på att låta medarbetare få möjlighet att utvecklas genom exempelvis jobbrotation eller genom att lära av varandra. Även i rekryteringssituationer kan det vara värdefullt att se bortom CV och formella kompetenser och se jobbkandidatens förmåga att samskapa, innovera och tänka nytt.

Dessutom kan det vara nyttigt att utmana de klassiska sättet att organisera verksamheten i avdelningar och hierarkier.
– Vi behöver vara mer öppna för att hitta nya sätt att organisera oss, en jobbdesign där vi utgår från hur vi skapar värde för kunden. Det förutsätter att medarbetarna känner att ledarna tror på dem och litar på deras kompetens, säger Eva Norrman Brandt.

Klimat för utveckling

Hur kan man då som chef skapa ett klimat där medarbetarna får utrymme att utvecklas som individer? Eva Norrman Brandt konstaterar att många av de populära managementteorierna som Lean och Agilt ledarskap har en gemensam filosofi som alla kopplar till vuxenutveckling.
– De ser medarbetarna som vuxna, ansvarstagande individer som de kan räkna med. Cheferna vet att de själva inte sitter på svaren, utan bjuder in och tar vara på medarbetarnas klokskap och kunskap. Framför allt har de insett värdet av att lyssna för att förstå. För att komma dit behöver man först jobba med sin egen utveckling och förmåga att förstå sig själv och sin omvärld, säger Eva Norrman Brandt.

Läsvärt

  • Vuxen men inte färdig: vuxenutveckling – stadier av komplexitet och mening av Kristian Stålne.
  • Livsutvecklingens psykologi av Kristina Elfhag
  • Ny chef av Eva Norrman Brandt
  • Action Inquiry av Bill Torbert
Anna Nyström

Anna Nyström

Anna är journalist som skriver för Astrakan om ledarskap och förändringsarbete.