Pestel-analys – Omvärldsanalys

Här kan du lära dig mer om hur man gör en pestel-analys, bakgrund till pest-analysen, olika namn för analysen samt ta del av tips gällande omvärldsbevakning från forskaren Eva Brandt.

Pestel-analys

Pestel-analysen är till för att stötta omvärldsbevakning och hjälpa oss att fatta bättre strategiska beslut. Pestel-analysen fokuserar på omvärldsfaktorer som påverkar vår verksamhet och ser till att vi ligger steget före våra konkurrenter genom att dra nytta av ny teknologi, att vara väl förberedda på lagändringar och samhällsförändringar.

Föreläsning om Pestel-analys

Tips från förändringsforskaren Eva Brandt

Vad är en pestel-analys?

Pestel-analys är en akronym som står för politisk, ekonomisk, sociologisk, teknologisk, miljömässig och juridisk. Akronymen bygger på de engelska orden: political, economical, sociological, technological, environmental och legal.

Dessa ord ligger till grund för en omvärldsanalys där man arbetar med varje område för att identifiera de faktorer som påverkar den egna verksamheten.
Andra vanliga namn för pestel-analys är pestanalys och pestleanalys men etps, steeple, stepe har också förekommit.

Omvärldsanalysen i stort och pestel i synnerhet utvecklades av Francis Aguilar för att underlätta faktainsamling och beslutsfattande. Aguilar var verksam vid Harvard University och forskade inom strategisk planering, 1967 släppte han boken ”scanning the business environment” och gav liv till den ursprungliga akronymen etps (economical, technical, political, social) som sedan vidareutvecklats till pestel.

Pestel-Analys exempel inom olika områden

 • Politisk - political

  Exempel: Regeringsskifte, krig, handelsembargon, nya avtal, EU-bidrag, Brexit, NATO-medlemskap

  Bra frågor: Hur ser det politiska klimatet ut idag? Hur kan det komma att förändras? Hur stor är sannolikheten att det förändras? Vad kan stötta/hindra den egna verksamheten?

 • Ekonomisk - economical

  Inflation, elpriser, arbetslöshet, kompetensbrist, avtalsförhandlingar, räntor

  Hur påverkas produktionskostnaderna framöver? Hur förhåller sig våra kostnader till konkurrenternas?

 • Sociologisk - sociological

  Förändrade normer, demografi, nya forskningsrön gällande hälsa, yrkesmässig status, distansarbete, levnadsvillkor

  Vilka är våra viktigaste intressenter? Vad är viktigt för dessa intressenter? Hur ser köpkraften ut hos våra kunder? Vilka åldersgrupper riktar vi oss till?

 • Teknologisk - technological

  Automatisering, innovation, möjligheten att hämta in stora mängder data, att hantera en stor mängd data, AI, träningskällor för AI, deep fakes

  På vilket sätt kan ny teknologi stötta vår verksamhet? Hur kan tekniska lösningar ersätta annan kompetens? Hur använder sig andra av automatisering?

 • Miljömässig - environmental

  Hållbarhet, produktionskedjor, bristvaror, tillverkningsplatser, klimatpåverkan

  Vilka material ska vi använda i vår produktion framöver? Vilka krav ska vi ställa på leverantörer?

 • Juridik - legal

  GDPR, regler gällande import/export, vilka källor som en AI får/kan använda sig av, nya lagar, krav för att få leverera varor och tjänster

  Vilka lagar är på väg att ändras? Hur lever vi upp till lagkrav idag? Hur ska vi möta framtida lagkrav?

Pestel – steg för steg

1

Rikta in

Avgränsa analysen till en del av verksamheten, bransch eller specifik marknad

2

Samla intressenter

Samla en grupp med en bredd av kompetens, bakgrund och förståelse för olika delar av verksamheten

3

Informationsinsamling

Samla information utifrån varje PESTEL-kategori med hjälp av brainstorming, diskussionsövningar, kraftfältsanalyser och tillgänglig data

4

Ta in fler perspektiv

Överväg att samla information från extern part. Exempelvis respons från kunder och andra intressenter.

5

Risk- och möjlighetsanalys

Sammanställ och analysera materialet utifrån påverkan på er verksamhet och sannolikhet att det inträffar

6

Definiera åtgärder

Utgå från material och bedöm vilka åtgärder ni behöver ta till samt i vilken ordning

7

Action!

Skapa en handlingsplan och definiera hur den ska följas upp

8

Avrapportera

Sammanfatta nuläget och dela med de som påverkas

9

Uppföljning

Följ upp handlingsplanen och avrapportera till de som berörs

Certifierad Förändringsledare

Led människor och verksamheter framåt

 • Verktyg för att engagera människor i förändring: planer för motivation och kommunikation, ge stöd till andra ledare och att göra förändringen mer hanterbar
 • Hantera svåra situationer och reaktioner som kris, aktivt motstånd och omvärldsförändringar
 • Vetenskapligt förankrad metod för beteendeförändring (OBM)

Aaron Haglund

Aaron Haglund

Aaron jobbar på Astrakan och skriver om förändringsledning, grupputveckling och ledarskap.