Ledarskapsutveckling ger gruppen framgång

I ett väl fungerande team är alla med och tar ansvar för de gemensamma målen, bidrar med sitt kunnande och koordinerar sina aktiviteter. Ett sådant team kan uppfattas som ett självspelande piano, utan behov av ledning. Men faktum är att ledarskap troligtvis pågår – i ständiga interaktioner mellan gruppmedlemmarna själva. Därför kan ledarskapsutveckling vara väl värt att satsa på.

Ledarskapsutveckling eller ledarutveckling?

Till skillnad från ledarutveckling, som handlar om att öka den individuella kapaciteten hos en person att vara effektiv i sin ledarroll, så handlar ledarskapsutveckling om att utveckla den kollektiva kapaciteten till ledarskap. Ett delat ansvarstagande, en mer samstämmig syn på syfte och en större förmåga att ta vara på de enskilda individernas kompetens är några av möjligheterna.

För stort fokus på den individuella ledaren

Det är synd att vi så ofta enbart fokuserar på den individuella ledaren när vi pratar ledarskap. Det finns en enorm ledarpotential som kan komma till uttryck om man medvetet jobbar med att utveckla och ge fler möjligheten att ta rodret.

Caroline Lornudd

Caroline Lornudd

Ledarskapsforskare vid LIME, Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik vid Karolinska Institutet.

Ledarskapet växlar

Enkelt uttryckt handlar ledarskapsutveckling om att öka teamets gemensamma kompetens i ledarskapsfunktioner. En sådan gemensam kompetens tar sig i uttryck att ledarskapet växlar beroende på vem som är bäst lämpad i en situation, till exempel utifrån sin expertis eller erfarenhet.

Det handlar med andra ord både om att kunna ta ledarrollen, men också om att ta följarrollen och möjliggöra ett bra ledarskap oavsett vem som tagit taktpinnen.

I en ledarskapsutbildning kan teamet tränas i att sätta mål, rollfördelningar och att jobba med systematiska uppföljningar. Dessutom kan de tränas  i att utveckla relationerna i gruppen. Hur gör vi när vi inte är överens? Hur skapar vi en trygghet i gruppen så att alla vågar tycka olika? Hur ger vi varandra feedback?

Tre viktiga förutsättningar

En viktig förutsättning för att fler ska våga och vilja ta ledarskapet i ett team är att det finns en psykologisk trygghet i teamet. Det innebär att teamets medlemmar vågar ta personliga risker och exempelvis dela med sig av nya idéer samtidigt som de kan lita på att alltid bli bemött på ett bra och respektfullt sätt av de andra i gruppen. Vidare är det viktigt att alla känner och litar på varandras kompetens.

En tredje förutsättning är följarskapet, att alla är beredda att bli en följare när någon i gruppen kliver fram som ledare. Caroline Lornudd konstaterar att det ligger ett stort ansvar i att vara en följare på ett juste sätt, inte minst för att ge fler chansen att ta ledarrollen.
– Vissa personer tar spontant ledarskapet, men det är inte säkert att det är det ledarskapet som är mest effektivt i längden. Genom att jobba med hela teamet kan man bli bättre på att använda fler teammedlemmar i ledarskapsfunktioner.

Första steget i ledarskapsutveckling

Caroline Lornudd tror att ett bra första steg för organisationer att se möjligheterna i ledarskapsutveckling är att börja samtala om fenomenet ledarskap och hur man ser på det i sin organisation.
– Vi kan vara överens om att ledarskap ytterst handlar om en relation där en person påverkar andra att gå mot ett visst mål. Genom att rusta fler med den kompetensen ser vi till att ta vara på vår kollektiva förmåga till ledarskapsfunktioner. Lagom många hjärnor tänker oftast bättre än en och då kan också utfallet bli bättre, säger Caroline Lornudd.

Tre frågor för att komma igång

 • Var utövas ledarskap hos er, och hur?
 • Vilka förutsättningar behövs för att ledarskap ska utövas?
 • Vilka är fördelarna för organisationen om fler tar initiativ till ledarskap i vissa situationer?

Ladda hem guide

Utbildning för mätbarhet och resultat

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

        Två bra verktyg för att utveckla det kollektiva ledarskapet:

        After Action Review, AAR.

        Studier visar att de team som använder sig av metoder för reflektion och lärande förbättrar sin prestation med 25 procent. AAR innebär att teamet reflekterar över några enkla frågor:

        • Nådde vi målet?
        • Vilka hinder mötte vi?
        • Vad fungerade bra?
        • Vad kan vi lära oss?
        • Vad kan vi utveckla till nästa gång?

        Metoden kan användas både för utvärdering av det faktiska arbetet, men även för att utvärdera sitt eget samarbete.

        Organizational Behavior Management, OBM

        Varför avstår vi så ofta i utvärdering och reflektion när vi vet att det är helt avgörande för vår utveckling? OBM är ett verktyg som handlar om att förstå vad det är som styr våra beteenden och vad vi kan göra för att påverka dem. Med hjälp av det kan vi designa vår tillvaro så att vi ser till att ta vara på utvärderingstillfället innan vi springer vidare till nästa projekt.

         

        Anna Nyström

        Anna Nyström

        Journalist som skriver för Astrakan om det senaste inom ledarskapsutbildning och verksamhetsutveckling