Projektbeställare och effektivt styrgruppsarbete

Kursnummer: A4604
Antal dagar: 1
Kursavgift: Denna kurs ger för närvarande endast företagsinternt. Kontakta oss för offert
Kursinnehåll »

Utbildningen genomförs företagsinternt, kontakta oss för mer information. Här hittar du vårt schemalagda utbud av projektledarutbildning.

Efter vår kurs för projektbeställare…

  • förstår du beställarens och styrgruppens roll i projekt
  • förstår du ett projekts förlopp och beslutspunkter och hur du övergripande styr projektet
  • kan du initiera projekt
  • förstår du innehållet i en projektplan
  • förstår du hur du kan styra projektet och stötta projektledaren under genomförandet
  • kan du leda eller bidra till effektiva styrgruppsmöten
  • vet du hur projektavslut går till
  • vet du hur du följer upp effekterna av projekt

Kompetenta beställare ger lyckade projekt

Projekt är idag ett naturligt inslag i nästan alla organisationer och projekten blir fler och fler.  Allt mer av organisationernas framtid läggs i händerna på projekten där man tar fram nya arbetssätt, nya produkter och etablerar sig på nya marknader.

Lyckade projekt kräver kompetenta beställare. Projektbeställaren är ytterst ansvarig för projektet och utgör ”länken” mellan verksamheten och projektet. Genom att klargöra behovet, den förväntade nyttan samt vad projektet ska leverera ger beställaren projektledaren förutsättningar att planera projektet. Genom att styra projektet på en övergripande nivå och stötta projektledaren ökar möjligheten att projektet levererar överenskommet resultat i rätt tid och inom beslutat budget. Beställaren ansvarar även för att styra projektet så att den förväntade nyttan i verksamheten verkligen uppstår.

I många projekt tillsätts styrgrupper för att skapa ytterligare förutsättningar för projektet att lyckas. För att uppnå detta måste medlemmarna i styrgruppen förstå sina egna roller och projektledarens roll. Om inte styrgruppsarbetet blir effektivt kan detta istället få negativa konsekvenser för projektet.
Under den intensiva kursdagen fokuserar vi på beställarens och styrgruppens roll i projekt och hur dessa samspelar med projektledaren. Vi går igenom de olika moment som beställare och styrgrupp ansvarar för. Vi redogör även för de viktigaste momenten som projektledaren ansvarar för.

Målgrupp & Förkunskaper

Kursen riktar sig till

  • Projektbeställare och styrgruppsmedlemmar som vill stärka sin roll
  • Chefer och verksamhetsledare i organisationer som driver projekt och upplever att projektverksamheten kan bli effektivare

Kursinnehåll

Projekt som arbetsform
Varför projekt?
Projektets livscykel
Beslutspunkter – styrning mot nyttan!
Samspelet verksamhet – projekt
Styrande dokument
Projektorganisation
–  Beställare
–  Projektledare
–  Styrgrupp
–  Mottagare

Initiera projekt
Från behov till projekt
Effekt- och projektmål
Målprioritering

Behöver vi göra en förstudie?
Analysera nuläget
Kartlägg intressenter
Klarlägg krav
Ta fram lösningsförslag och bedöm nyttan
Ta fram översiktlig plan för genomförandet
Ska vi genomföra projektet eller avbryta?

Att förstå en projektplan
Omfattning, avgränsningar
Tidplan, Milstolpar
Kostnader
Risker
Kvalitet, kommunikation, organisation

Styra genomförandet
Ändringshantering
Lägesrapporter
Styrgruppsarbete

Avsluta projekt
Projektutvärdering
Slutrapport

Följa upp effekterna
Orsaker till uteblivna effekter
Förutsättningar för att lyckas få ut effekterna
Effektuppföljning – starten för nya projekt

Lämna ett omdöme

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *