Projektbeställare och effektivt styrgruppsarbete

Projekt är idag ett naturligt inslag i nästan alla organisationer och projekten blir fler och fler.  Allt mer av organisationernas framtid läggs i händerna på projekten där man tar fram nya arbetssätt, nya produkter och etablerar sig på nya marknader. Här hittar du vårt schemalagda utbud av projektledarutbildning.

 • Kursid A4604
 • Kursavgift Denna kurs ger för närvarande endast företagsinternt. Kontakta oss för offert
 • Omfattning 1

Efter vår utbildning för projektbeställare...

 • förstår du beställarens och styrgruppens roll i projekt
 • förstår du ett projekts förlopp och beslutspunkter och hur du övergripande styr projektet
 • kan du initiera projekt
 • förstår du innehållet i en projektplan
 • förstår du hur du kan styra projektet och stötta projektledaren under genomförandet
 • kan du leda eller bidra till effektiva styrgruppsmöten
 • vet du hur projektavslut går till
 • vet du hur du följer upp effekterna av projekt

Kompetenta beställare ger lyckade projekt

Lyckade projekt kräver kompetenta beställare. Projektbeställaren är ytterst ansvarig för projektet och utgör ”länken” mellan verksamheten och projektet. Genom att klargöra behovet, den förväntade nyttan samt vad projektet ska leverera ger beställaren projektledaren förutsättningar att planera projektet. Genom att styra projektet på en övergripande nivå och stötta projektledaren ökar möjligheten att projektet levererar överenskommet resultat i rätt tid och inom beslutat budget. Beställaren ansvarar även för att styra projektet så att den förväntade nyttan i verksamheten verkligen uppstår.

I många projekt tillsätts styrgrupper för att skapa ytterligare förutsättningar för projektet att lyckas. För att uppnå detta måste medlemmarna i styrgruppen förstå sina egna roller och projektledarens roll. Om inte styrgruppsarbetet blir effektivt kan detta istället få negativa konsekvenser för projektet.
Under den intensiva kursdagen fokuserar vi på beställarens och styrgruppens roll i projekt och hur dessa samspelar med projektledaren. Vi går igenom de olika moment som beställare och styrgrupp ansvarar för. Vi redogör även för de viktigaste momenten som projektledaren ansvarar för.

Målgrupp & Förkunskaper

Kursen riktar sig till

 • Projektbeställare och styrgruppsmedlemmar som vill stärka sin roll
 • Chefer och verksamhetsledare i organisationer som driver projekt och upplever att projektverksamheten kan bli effektivare

Kursinnehåll

 • Projekt som arbetsform

  Varför projekt?
  Projektets livscykel
  Beslutspunkter – styrning mot nyttan!
  Samspelet verksamhet – projekt
  Styrande dokument
  Projektorganisation
  – Beställare
  – Projektledare
  – Styrgrupp
  – Mottagare

 • Initiera projekt

  Från behov till projekt
  Effekt- och projektmål
  Målprioritering

 • Behöver vi göra en förstudie?

  Analysera nuläget
  Kartlägg intressenter
  Klarlägg krav
  Ta fram lösningsförslag och bedöm nyttan
  Ta fram översiktlig plan för genomförandet
  Ska vi genomföra projektet eller avbryta?

 • Att förstå en projektplan

  Omfattning, avgränsningar
  Tidplan, Milstolpar
  Kostnader
  Risker
  Kvalitet, kommunikation, organisation

 • Styra genomförandet

  Ändringshantering
  Lägesrapporter
  Styrgruppsarbete

 • Avsluta projekt

  Projektutvärdering
  Slutrapport

 • Följa upp effekterna

  Orsaker till uteblivna effekter
  Förutsättningar för att lyckas få ut effekterna
  Effektuppföljning – starten för nya projekt

Frågor? Få svar av sakkunnig

Skriv din fråga nedan eller ring oss på 08-54 54 23 00

 • Hidden
 • Hidden
  • Hidden
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.