Kännetecken för Agila organisationer

Hur vet vi att vi faktiskt är agila? I vår utbildning att leda agil transformation arbetar vi med 8 dimensioner av en agil organisation. Här hittar du en översikt samt en miniföreläsning med Torbjörn Dahlström om en av dessa dimensioner: förutsägbarhet.

Förutsägbarhet i agila organisationer

Miniföreläsning med Torbjörn Dahlström

8 dimensioner som kännetecknar en agil organisation

 • 1

  Kundnära

  Det finns en tät koppling mellan verksamhet och IT. Man jobbar och planerar verksamheten tillsammans snarare än att kommunicera genom beställningar och kontrakt.

 • 2

  Förutsägbara

  Agila organisationer har en jämn arbetsbelastning och en känd, mätbar, leveranshastighet.

 • 3

  Flödesorienterade

  Håller nere mängden parallellt pågående arbete (work in progress) och gör teknikval och arkitektur som skapar bra förutsättningar för flöden. Att prioritera flödesoptimering framför resursoptimering.

 • 4

  Datadrivna

  Beslutsfattande baserat på känd information. Etablerade processer och metoder ser till att både leverans och ledtid är mätbara.

 • 5

  Accepterar komplexitet

  Bryter ner större objekt i mindre delar och prioriterar utifrån vad som skapar mest värde i närtid och den ”smärta” som undviks genom att jobbet blir gjort. Planeringshorisonten är kort men frekvent uppdaterad.

 • 6

  Distribuerat mandat

  Agila organisationer präglas av korta beslutsvägar, mandat som fördelats ut i verksamheten och tillit till personalens förmåga att fatta beslut.

 • 7

  Teambaserade

  Styrs utifrån teambaserade mål och belöningar istället för individuella.

 • 8

  Kultur och värdedrivna

  Verksamheten präglas av nyfikenhet och öppenhet för omvärld och förändringar. Feedback är ett av verksamhetens viktigaste verktyg tillsammans med ständiga förbättringar.

Led agil transformation

Utbildningen som hjälper er att ta steget på riktigt

 • Undvik vanliga fallgropar
 • Formulera en målbild för ert agila införande
 • Stötta förflyttningen på bästa sätt