Full Range Leadership Model (FRLM)

Full Range Leadership Model (FRLM) beskriver tre ledarstilar och deras effektivitet. Här är en genomgång av ledarskapsmodellen och länkar till mer djupgående artiklar om de ledarstilar som har god effekt.

Vad är full range leadership model?

Full Range Leadership Model är en ledarskapsmodell som innefattar tre ledarstilar definierade utifrån ledarens engagemang och beteenden gentemot sin omgivning. Modellen är välbeforskad och definierades 1991 av Bruce Avolio och Bernard Bass. Ledarstilarna i modellen är:

  • Laissez-faire (låt-gå ledarskap) frånvaron av ledarskap, engagerar sig inte.
  • Transaktionellt ledarskap tydliggör mål, belönar prestation och tar itu med problem/avvikelser.
  • Transformativt ledarskap utvecklar sin omgivning och skapar goda förutsättningar för människors inre motivation.

Genomgång av Full Range Leadership Model

Aaron Haglund går igenom ledarstilar från botten till toppen

Guide – de tre ledarstilarna i Full Range Leadership Model

Längst ner på skalan befinner sig låt-gå ledarskap. Låt gå-ledaren är egentligen bara ledare till titeln och kan orsaka stor skada inte bara för sin verksamhet utan även sin personal. Egentligen ett icke-ledarskap som innebär att ledaren skjuter problem framför sig, inte visar engagemang i förhållande till arbetet eller sin omgivning. Tillvaron under ett låt-gåledarskap är ett meningslöst vakuum i väntan på en katastrof.

Transaktionellt ledarskap, även kallat avvikelsebaserat och villkorligt förstärkande kan vara både positivt och negativt. De positiva delarna innefattar att tydliggöra mål, förväntningar, belöningar och att ta itu med problem. För att fungera behöver det upplevas som rättvist och transparent. Detta utgör en bra bas för effektivt ledarskap men bör kryddas men den tredje och mest effektiva ledarstilen: transformativt ledarskap.

Transformerande ledare skapar delaktighet och stimulerar kreativitet. Ledarskapet bygger på att agera som en förebild och efterleva sina värderingar. Att tydliggöra syftet med det vi gör och att locka med utmanande, gemensamma, mål. Transformerande ledarskap har en mycket stark koppling till självbestämmandeteorin och människors inre motivation. Att utveckla och bekräfta människors kompetens, att fördela ansvar och resurser (självbestämmande) och tillhörighet att vi bidrar till något viktigt och känner en stark gemensam identitet.

Ledarskapsprogram

Certifierad Transformerande Ledare

  • Koppla den senaste ledarskapsforskningen till ditt ledarskap
  • Personligt träningsupplägg utifrån behovsanalysen Lead Forward™
  • Utveckla din omgivning för ökad motivation och effektivitet

Aaron Haglund

Aaron Haglund

Aaron är Astrakant och skriver flitigt om ledarskap och förändringsarbete.