Effektiva team

I effektiva team har vi en klar bild av teamets mål kombinerat med en vilja att lägga egenintressen åt sidan för ett bättre gemensamt resultat. Viktigt att tänka på: det krävs inte konsensus när det gäller att målet är det bästa möjliga, däremot behöver alla förstå innebörden av vad som är målet och på vilket sätt deras uppgifter är kopplade till resultatet.

Effektiva team

I det antika Grekland syftade ordet politik på att vara engagerad i sådant som låg utanför personliga intressen. Att dela förhoppningar och mål i en större gemenskap. Vi talar alltså inte om politiker som vill åt makt eller individer som drivs av den egna framgången, utan att verka för att hjälpa andra lika mycket som sig själv.
Att koncentrera sin psykiska och fysiska energi på ett gemensamt mål, att vara uppmärksam på feedback och se till att uppgifter ligger i nivå med ens färdigheter. Det här är det som lägger grunden för effektiva team.

Målsättningar för effektiva team

För att verkligen kunna uppslukas av en uppgift behöver vi en tydlig målsättning och omedelbar feedback på det arbete vi utför. Tänk dig en klättrare som ska ta sig upp för en klippvägg: målet är att nå toppen utan att falla ner. För varje rörelse uppåt ser klättraren målet närma sig.
I arbetslivet och som grupp är detta mer komplext, framförallt för att vi som grupp behöver mogna innan vi har utvecklat en gemensam målbild. Sedan är målen sällan så påtagliga som klippväggen – därför behöver vi bryta ned mål i delmål som ger det arbete vi utför en tydligare mening och mer direkt feedback.

Gemensamma målbilder enligt Flowteorin

Flow=När vi presterar på topp inför utmaningar som vi vet att vi klarar av. Den som ligger bakom flowteorin är forskaren Mihaly Csikszentmihalyi.

 • Mål ska vara tydliga
 • Vi ska märka hur vi närmar oss målet, helst genom så direkt feedback som möjligt
 • Målet ska vara så pass utmanande att vi inte har tid att låta oss distraheras – uppgiften ska alltså ta så stor del av vår koncentration att vi förtränger oro och bekymmer.
 • Kontroll över måluppfyllelsen, prestationen måste avgöra om vi lyckas eller inte. Vi behöver en känsla av egenmakt för att släppa oro och prestera på topp, finns det osäkerheter som vi inte kan påverka med vår egen skicklighet riskerar vi att hämma arbetsinsatsen med tvekan och rädsla.

Effektivt grupparbete - Vad behöver vi?

 • 1
  Vi behöver förstå vår egen roll och vad vilket arbete vi förväntas utföra
 • 2
  Vi behöver ha det kunnande som krävs för att utföra uppgiften.
 • 3
  Vi behöver acceptera den roll och de uppgifter vi tilldelats.
 • 4
  Vi behöver förstå på vilket sätt vi är ömsesidigt beroende av varandra för att lyckas – när vi känner till vårt eget arbetes påverkan på andras finns det större skäl för lojalitet och att få jobbet gjort i tid. Det skapar också en större benägenhet till att erbjuda och be om hjälp – misslyckas en av oss så misslyckas alla.

Ladda hem verktyg

Effektivare Teamarbete

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

        Ledarskap i effektiva team

        Effektiva team använder sig av ett delat ledarskap. Ledarfunktionen är fördelad bland teammedlemmarna beroende på uppgift och expertområde. Som formell ledare (chef) i effektiva team handlar det om att omfördela ledarskapet och ansvarsområden bland teammedlemmarna beroende på behov och situation.

        Så blir du en effektiv teammedlem

        Engagera dig i tydliggörandet av mål, roller och uppgifter. Ställ frågor när det är något du inte förstår – chansen är stor för att fler än du känner sig osäkra – rikta inte alltid dessa frågor till ledaren utan till gruppen som helhet för att få igång bättre diskussioner. I nya grupper kommuniceras det ofta för lite vilket ligger till hinder för gruppens utveckling. Att släppa på prestigen och ställa frågor är den enklaste vägen till fungerande kommunikation. Tänk också på att stötta andra när det ställer frågor eller kommer med förslag – då blir det mer belönande att diskutera mål och uppgifter.

        Verka för problemlösning: ibland kan vi som grupper bli blockerade inför svårigheter. Då gäller det att hitta ett tillvägagångssätt för att ni strukturerat ska kunna ta itu med problemet. Socialpsykologen Shaw har definierat problemlösningens fyra steg:

        • Identifiera problemet
        • Diagnosticera problemet
        • Fatta beslut
        • Acceptera och implementera beslutet

        Bidra till normer som främjar effektivitet och styr gruppen bort från ovidkommande normer: det händer att man i vissa grupper vill etablera normer om sådant som gemensam lunch – detta inskränker bara på den personliga friheten och bidrar inte till ett bättre resultat. Lägg istället fokus på sådant som höjer kvaliteten, förbättrar servicen ut mot kund och belöna uppfinningsrikedom – den typen av normer gör skillnad för det gemensamma resultatet.

        Stötta gruppens ledare och ge råd. Bidra till att ni agerar koordinerat som grupp och ta ansvar för resultatet. I ett effektivt team så delar man på ansvaret som ledare och väntar inte på att bli styrd. Uppgifter fördelas mellan individer och subgrupper (mindre grupper i gruppen) för att utföras med maximal effektivitet utan långa beslutsprocesser.

        Susan A Wheelans 17 kännetecken för effektiva team

        1. Medlemmarna är eniga om teamets mål.
        2. Uppgifter är anpassade för team/samarbetslösningar framför individuella lösningar.
        3. Medlemmarna förstår innebörden av sina roller och accepterar dem.
        4. Uppgifter ligger i nivå med medlemmarnas förmågor.
        5. Ledarskapet är anpassat efter teamets behov.
        6. Kommunikationen i teamet är öppen och låter alla bidra.
        7. Teamet får, ger och använder feedback gällande effektivitet och produktivitet.
        8. Teamet arbetar aktivt med att definiera problem och på vilka grunder beslut ska fattas.
        9. Teamet ägnar tid åt att planera hur de ska lösa problemen och fatta beslut.
        10. Teamet utvärderar sina lösningar och beslut.
        11. Uppgiftsrelaterade konflikter/meningsskiljaktigheter är utvecklande och tolererade.
        12. Teamets normer främjar prestationer, kvalitet och uppfinningsrikedom.
        13. Inom teamet formas mindre enheter för att lösa vissa uppgifter.
        14. Teamet innehåller det minsta möjliga antal medlemmar som krävs för att nå målen.
        15. Teammedlemmarna har tillräcklig tid tillsammans för att utveckla en mogen arbetsenhet och nå teamets mål.
        16. Inom teamet finns en samarbetsvilja och ett gemensamt ansvarstagande.
        17. Perioder av konflikter är kortvariga och teamet har strategier för att hantera dem.

        Bygga Team

        Utveckla ditt ledarskap på tre timmar

        • Enkel rutin för att öka effektiviteten i team
        • Utveckling av grupper över tid
        • Tips för workshopledning
        • Elearning med kraftfulla verktyg och forskningsbaserade tips

        Aaron Haglund

        Aaron Haglund

        Aaron är Astrakant och skriver om grupputveckling.