Coachande samtal

Effektiva ledare lyssnar och skapar möjligheter för personlig utveckling. Ett sätt att komma igång med detta är att jobba med coachande samtal. Här hittar du tips för att komma igång med grunderna i coachning samt en omfattande föreläsning och exempel på coachande samtal.

Coachande samtal

De effektivaste transformativa ledarna visar omtanke och skapar utvecklingsmöjligheter. Ett sätt att fånga upp den dimensionen i sitt ledarskap är coachande samtal. Grunderna är enkla: att ställa öppna frågor, låta motparten styra innehållet i samtalet och på egen hand hitta fram till lösningsförslag.

Vanliga missförstånd gällande coachning är att det behöver ta lång tid. Men vi kan använda oss av coachning även i vardagliga samtal på 5-10 minuter.

Det är inte heller fel att som ledare att ibland vara mer rådgivande än coachande. Om någon är ny på jobbet behöver den tydliga instruktioner snarare än öppna frågor.
Så i rollen som ledare går vi ofta mellan rollerna coach och rådgivare beroende på individ och situation. För dig som vill komma igång och coacha är grunderna enkla även om det kan ta flera år att bli en coachande mästare.

Tips och exempel på coachande samtal

Med Charlotte Fogel ICF-certifierad coach

Kännetecken för en bra lyssnare

Jack Zenger och Joseph Folkman analyserade beteenden hos 3492 ledare som genomgick ett ledarskapsprogram med fokus på coachning. De tittade på de 5% av ledarna som fått bäst resultat när det gäller att vara en ”effektiv lyssnare” i en 360-gradersanalys och tittade på de 20 datapunkter som särskilde sig mest hos dessa ledare gentemot övriga.

Ledare som upplevs som goda lyssnare:

 • ställer frågor och uppmuntrar människor att utveckla sina resonemang
 • skapar ett positivt samtalsklimat som får människor att öppna upp
 • Ger respons på det som sagts och kan komma med förslag mot slutet av samtalet efter att den lyssnat

Ledare som upplevs som dåliga lyssnare:

 • Letar fel i resonemang
 • Kritiserar motparten
 • Ger liten eller ingen respons

Coachande samtalsmetodik

 • Rikta uppmärksamheten

  Vända kroppen mot den som talar och fäst blicken på personen

 • Recensera inte

  Om du blir dömande – styr bort från de tankarna genom att fokusera på innehållet i det motparten säger. Du behöver inte avbryta eller delge din åsikt.

 • Ge utrymme för tystnad

  Det ger tid för den som talar att formulera sina tankar.

 • Sammanfatta

  När motparten talat klart – sammanfatta vad den sagt. Vi är aldrig neutrala i vårt sätt att uppfatta och filtrera information men genom att återge vad vi uppfattat ger vi motparten möjlighet att korrigera och se till att vi får ett kvitto på att vi fångat upp det som är viktigt.

 • Ställ öppna frågor:

  Ställ frågor som inte kan besvaras med ja/nej. Börjar ofta med: Hur, vad, varför, när, vilken?

 • Skapa ett positivt samtalsklimat

  Uppmuntra att berätta mer och bekräfta motparten.

Det vi uppmärksammar blir gjort

Det bästa sättet att som ledare visa att något är viktigt är att uppmärksamma och följa upp. Nedan är ett litet frågebatteri för uppföljande samtal efter en coachningssession. Fungerar även utmärkt som uppföljning när du delegerat.

Uppföljningsfrågor till coachande samtal

 • Vad/hur gick du tillväga?
 • Vad gjorde att du valde det sättet?
 • Hur tänkte du?
 • Hur blev det?
 • Vad ville du uppnå?
 • Uppnådde du det du ville?
 • Vad fungerade bra? Vad bidrog till det?
 • Vad fungerade mindre bra? Vad bidrog till det?
 • Finns andra/fler sätt att hantera det hela på?
 • Kan vi tänka på något annat sätt?
 • Vilka slutsatser/lärdomar kan vi dra av detta?
 • Vad kan du/vi göra för att utveckla och hantera detta framöver?
Aaron Haglund

Aaron Haglund

Aaron skriver om ledarskap och förändringsarbete.