Bemöta trakasserier på jobbet

Metoo-rörelsen växer, debatten har slagit igenom med storm, men vid sidan av rena brott och tidningsrubriker om kultur- och medieprofiler så finns ett annat problem: att många svenska arbetsplatser är otrygga för kvinnor, att det ofta saknas processer för att ta itu med allvarliga problem och att alldeles för många människor ser saker hända utan att göra något. Det räcker inte med att konstatera att det här är ett problem. Vi behöver ta ansvar och visa civilkurage –  så vad kan vi göra direkt när vi lägger märke till oetiska beteenden eller trakasserier på jobbet?
Vi har frågat Marianne Scheja, vår lärare och expert på konstruktiva samtal i jobbiga situationer.

Vad kan vi göra för att förbättra vår arbetsmiljö?

”Alla behöver vara mer observanta på bemötande. Om vi tycker att någon beter sig opassande, behöver vi våga och veta HUR vi på ett empatiskt sätt kan ingripa. Likadant att veta HUR vi kan stötta någon som tar upp ett känsligt ämne eller känner sig kränkt.”

Hur bemöter vi negativa beteenden och kommunikation på jobbet?

”Vi stannar upp, lyssnar och upprepar vad vi hör genom öppna frågor. T.ex. ; – Vad menar du med att…..? Vi lyssnar och lyfter fram det vi hör – d.v.s. speglar – och lämnar sedan ett enkelt budskap om vad vi tänker, känner och önskar kring detta.”

Vad ska jag göra när jag observerar trakasserier?

1 Lämna öppet empatiskt budskap om vad vi uppfattat till de involverade personerna.
2 Göra klart för dem att de behöver redas ut och föreslå att de får hjälp att reda ut konflikten av objektiv person inom företaget innan det blir skvaller och skitsnack.

Varför behöver vi utveckla vår etiska kompetens?

”Det finns en normaliserad patriarkal struktur i samhället som vi kan vara lite blinda för eftersom den pågått i tusentals år, vilket från både mäns och kvinnors perspektiv kan leda till tankar om mäns rättigheter och kvinnors skyldigheter. Detta kan skapa orimliga/kränkande förväntningar som leder till hot, rädslor, övergrepp och orättvisor som följd. Kvinnor har inte verktyg för HUR vi kan stå upp för oss själva och säga nej.

Män kan ibland vara blinda för jargong och hårda ord eller handlingar som kränker och skrämmer kvinnor.

Vi behöver fokusera på lösningar!

Att ventilera frågan neutralt, avdramatiserat och får mer kunskap om konsekvenser och enkla redskap för empatiskt bemötande minimeras riskerna. Respekt och tillit i företaget ökar betydligt, vilket är en förutsättning för kreativitet och arbetsro!”

Arbetsgivarens ansvar i samband med trakasserier

do.se (diskimineringsobudsmannen) kan du läsa om arbetsgivarens ansvar och åtgärder som ska sättas in. Så här står det i Diskrimineringslagen (2008:567): ”Om en arbetsgivare får kännedom om att en arbetstagare anser sig i samband med arbetet ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier av någon som utför arbete eller fullgör praktik hos arbetsgivaren, är arbetsgivaren skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra trakasserier i framtiden.”

Lagkrav på aktiva åtgärder och förebyggande arbete

”Arbetet med aktiva åtgärder innebär att bedriva ett förebyggande och främjande arbete genom att
1. undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten,
2. analysera orsaker till upptäckta risker och hinder,
3. vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas, och
4. följa upp och utvärdera arbetet enligt 1-3. Lag (2016:828).”

Mer information, källor och åtgärder

 

Ladda hem

Mall för svåra samtal

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.