Avtalsvillkor – Licens för Molntjänst Changemaker

Mellan Astrakan Strategisk Utbildning AB med organisationsnummer 556606-6881 och adress Sankt Eriksgatan 113, 113 43 Stockholm hädanefter under benämningen ”Licensgivare” och betalande kund hädanefter under benämningen ”Licenstagaren” och gemensamt benämnda ”Parterna” har följande avtal träffats.
I och med betalning godkänner licenstagaren detta avtal.

Definitioner

Med Avtalet avses detta huvuddokument.

1 Bakgrund

1.1 Avsikt

Detta Avtal syftar till att närmare reglera Licensgivarens upplåtelse av en licens till nyttjande av molntjänst till Licenstagaren.

1.2 Rättigheter till molntjänsten

Licensgivaren innehar rättigheterna till molntjänsten Changemaker. Licensgivaren avser att upplåta rätten att nyttja Molntjänsten till Licenstagaren för att använda som planeringsverktyg i samband med förändringsprojekt under tolv månader. Därefter förnyas avtalet med en månads uppsägningstid.

1.3 Överenskommelse

Mot bakgrund av ovanstående har Parterna träffat följande överenskommelse.

2 Rättigheterna till molntjänsten

2.1 Samtliga rättigheter

Licensgivaren äger samtliga rättigheter tillmolntjänsten, upphovsrätten till molntjänsten, rätten att använda, överlåta eller på annat sätt hantera, ändra eller vidareöverlåta upphovsrätten, samt alla andra rättigheter som kan aktualiseras kring molntjänsten.

3 Licens till molntjänsten

3.1 Icke-exklusiv licens

Licensgivaren upplåter härigenom till Licenstagaren på i detta Avtal närmare angivna villkor en icke-exklusiv licens med rätt att nyttja molntjänsten.

3.2 Rättigheter licensen medför

Licensen innebär en rätt att nyttja molntjänsten med ett administratörskonto, licenstagaren kan sedan bjuda in obegränsat antal medlemmar att samarbete i verktyget. Licensen gäller endast registreringen av ett administratörskonto.

3.3 Förbud mot att kopiera m.m.

Licenstagaren får inte, utöver vad som framgår av tvingande lag, eller villkoren i detta Avtal eller av licensvillkor avseende eventuella komponenter som baseras på öppen källkod, försöka kopiera, dekompilera, dekonstruera, disassemblera, härleda koden, avkryptera, modifiera, på andra sätt ändra, eller skapa härledda produkter helt eller delvis baserade på molntjänsten.

3.4 Rättigheter till sådant som inte uttrycks i avtalet

Alla rättigheter som inte uttryckligen ges till Licenstagaren i detta Avtal behålls av Licensgivaren. Det material som ingår i molntjänsten kan vara immaterialrättsligt skyddat och därmed tillhöra tredje part. Detta Avtal ger ingen rätt att använda sådant material.

4. Uppdatering, underhåll och begränsningar i molntjänsten

4.1 Uppdateringar under Avtalstiden

Villkoren i detta Avtal gäller även för samtliga kommande uppdateringar av molntjänsten som Licensgivaren tillhandahåller under Avtalstiden enligt punkt 6 och som ersätter och/eller utgör tillägg till molntjänsten, så länge och i den omfattning detta inte omfattas av ett separat avtal.

4.2 Licensgivarens rätt att uppdatera m.m.

Licensgivaren förbehåller sig rätten att när som helst utan ansvar eller ersättningsskyldighet uppdatera, uppgradera, ändra, tillfälligt eller permanent begränsa eller stänga ner molntjänsten eller åtkomsten till molntjänsten.

4.3Kompatibilitet

Licensgivaren ansvarar inte för molntjänstens kompabilitet med Licenstagarens IT-miljö.

5. Licensavgift

5.1 Ersättning

Som ersättning för upplåtelsen av rättigheterna att nyttja molntjänsten enligt detta Avtal ska Licenstagaren betala till Licensgivaren en ersättning om 1495 kronor (exklusive moms) för varje enhet adminstratörskonto och tolvmånadersperiod avtalet löper enligt punkt 6.1.

6 Avtalets giltighetstid

6.1 Avtalstid

Om Avtalet inte sägs upp av någon av Parterna en månad före Avtalstidens utgång förlängs Avtalstiden automatiskt varje gång med tolv månader om det inte sägs upp senast en månad före respektive tolvmånadersperiods utgång.

7. Avtalets upphörande

7.1 Åsidosättande av skyldigheter

Vardera Part kan säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande om motparten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet.

8. Garantier

8.1 Äganderätt till rättigheter

Licensgivaren garanterar att samtliga rättigheter till molntjänsten ägs av Licensgivaren, Om tredje part kan göra någon form av anspråk på någon del av molntjänsten som på något sätt påverkar Licenstagarens möjlighet att fullt ut nyttja sin förvärvade rätt enligt detta Avtal äger Licenstagaren rätt att säga upp Avtalet till upphörande och få återbetalt den licensavgift som belöper för tiden efter uppsägningen.

8.2 Tredje mans rättigheter

Licensgivaren svarar för att rättigheter som upplåts enligt detta Avtal inte kränker tredje parts immateriella rättigheter. Licensgivaren ska hålla Licenstagaren skadeslös för eventuella anspråk som riktas mot Licenstagaren med anledning av Licenstagarens nyttjande av molntjänsten enligt villkoren i detta Avtal.

9 Ansvarsbegränsning

9.1 Direkta och indirekta skador

Licensgivaren ska inte i något fall ansvara för indirekta skador såsom produktionsförlust, produktskador, följdskador, förlust av vinst, förlust av data/information eller skadestånds- eller vitesanspråk som tredje part har framställt till Licenstagaren i anledning av fel eller brister i molntjänsten. Dessa begränsningar gäller dock inte vid uppsåt eller grov oaktsamhet, vid personskador eller eventuellt tvingande produktansvarslagstiftning.

9.2 Avveckling, migrering och exit: Licenstagaren ansvarar för att flytta sin information från verktyget. All text och uppladdade filer går att hämta från verktyget. Licensgivaren erbjuder inte hjälp att flytta informationen då endast licenstagaren har tillgång till sin information.

9.3 Ansvar för information: Licenstagaren ansvarar för den information som läggs in i verktyget. Licensgivaren har inte tillgång till informationen då databasen är krypterad och informationen endast tillgänglig för licenstagarens adminstratörs- och användarkonton. Dessa konton skapas enkom av licenstagaren.

10 Ändringar av Avtalet och tillägg till Avtalet

10.1 Ändringar och tillägg

Ändringar av och tillägg till detta Avtal ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av båda Parter.

11 Vidareupplåtelse av Avtalet

11.1 Vidareupplåtelse

Licenstagaren äger inte rätt att vidareupplåta eller utse underlicenstagare till molntjänsten utan Licensgivarens skriftliga godkännande.

12 Överlåtelse av Avtalet

12.1 Motpartens godkännande

Part får inte helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal utan motpartens skriftliga godkännande.

13 Ogiltighet

13.1 Jämkning av Avtalet

Skulle någon bestämmelse i detta Avtal helt eller delvis befinnas vara ogiltig ska detta inte innebära att Avtalet i sin helhet är ogiltigt utan, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar Avtalet och Parternas rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal, så ska skälig jämkning av Avtalet ske.

14 Lagval och tvist

14.1 Lagval

Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal.