Argumentationsteknik Tips och exempel för dig som ska argumentera

För den som vill förbättra sin argumentationsteknik finns inom retoriken en skatt likt den Smaug ruvar på i Bilbo. En enorm skatt alltså, ackumulerad och förfinad under, faktiskt, årtusenden av mänsklig kommunikation, träning och utvärdering. God retorik bygger på att hitta de bästa argumenten för att övertyga – här får du exempel på hur du planerar inför en argumentation och tips för att ge dina argument extra styrka.

Hur ska jag argumentera?

  1. Tydliggör målet med din argumentation, vad är din tes? Vad vill du bevisa, förklara eller försvara? Sammanfatta kort och kärnfullt för att klargöra vad målet är
  2. Definiera en grund som talar om varför argumentet är hållbart
  3. Lyft fram en garant som talar om varför ett argumentet är relevant för tesen
  4. Ta hjälp av en täckning som visar vilken kunskapskälla du baserar argumentet på
  5. Ta hjälp av ethos, logos och pathos för att förstärka effekten
  6. Inled med ett starkt argument, lägg ditt svagaste i mitten och använd ditt starkaste på slutet

Begreppsförklaring, exempel och tips om de olika punkterna hittar du längre ned.

Vad är en argumentation?

Argumentation är en ”interaktion där det råder en omfattande och öppen oenighet” (O´Keefe, 1982, s. 9) och som innebär att vi utför en viss kommunikativ handling. Vi lägger fram ett eller flera argument. Det har alla nytta av att kunna likväl som att analysera. Hur ska vi annars kunna övertyga vår chef om det förnuftiga med att investera i en OBM-utbildning? Eller hur ska vi som ledare annars göra för att på bästa sätt hantera svåra samtal med personal i förändringar?

Föreläsning om argumentationsteknik

Benny tipsar om hur du använder retorik vid förhandlingar

Vad är ett bra argument?

För att överhuvudtaget kunna tala om argumentation måste vi ha ett argumentativt syfte. Det måste finnas ett påstående, en utsaga som kräver ett ställningstagande. En argumentation består i klassisk retorik av en tes, ett påstående som vi behöver stärka upp med våra argument. Bra argument ska vara både hållbara och relevanta som gör att de har stark beviskraft.

Inom den klassiska retoriken finns statusläran som även är bekant för de som läst juridik. Just inom juridiskt argumenterande utgår man i regel från i huvudsak fyra grunder:

  • fakta – är något faktiskt sant eller har vi felaktiga data, befann sig verkligen den åtalade på mordplatsen?   
  • definition – var det faktiskt mord eller var det självförsvar?
  • värde – fanns det förmildrande omständigheter, den åtalade hade länge varit utsatt för hot?
  • förslag – är en lekman rätt person att uttala sig om detta eller ska vi avgöra saken i högre instans?

Vi kan egentligen, logiskt, inte vara oense och argumentera utifrån något annat än ovanstående.

Tips 1 för bättre argumentationsteknik – grund, garant och täckning

Gör tesen kort och koncis och lyft upp vilket eller vilka problem som tesen kan lösa. Beskriv gärna en situation som har lett till lett problem och vad en lösning kan bidra till. Och lyft gärna upp de problemaspekter som du anser vara särskilt viktiga för din tes.

Vi kan också dela in våra argument i olika delar om de är ett huvudargument eller stödargument. De förra backas upp av de senare. Lennart Hellspong, professor i retorik skriver om dessa:

-en grund som talar för att argumentet är hållbart
-en garant som talar för att argumentet är relevant för tesen
-en täckning som visar vad du baserar argumentet på för kunskapskälla

Tes: Vi bör gå en kurs i OBM hos Astrakan

Argument: för att bättre kunna styra mot våra effektmål och korta våra ledtider och projektstarter och därmed spara pengar (grund och garant). Att förändra beteenden och främja självbestämmande (SDT) är enligt psykologer (täckning) ett mycket effektivt sätt att styra mot ett mål (garant).

Tips 2 med exempel – argumentera utifrån ethos, logos och pathos

Vill vi göra det hela än effektivare, skapa din argumentation utifrån ethos, logos och pathos (se retorikens historia).

Vilka ethos-argument kan du använda som stöd för din tes, hur ökar du din och tesens trovärdighet?
Exempel: ”Erik Matton, legitimerad psykolog och lärare hos Astrakan genomförde en OBM-utbildning hos Fortum Värme med syfte att få ned arbetsplatsolyckorna genom att arbeta med beteendeförändring. Med goda resultat.” Om vi själva saknar eller har låg trovärdighet, ehtos, kan vi låna av någon med ett högre ethos. I det här fallet lånar vi trovärdighet från en akademiskt utbildad och legitimerad psykolog vilket stärker även trovärdigheten för att OBM är ett bra verktyg att arbeta med.

Vilka logos-argument kan du använda som stöd för din tes? Kan du använda sakskäl och resonemang?
Exempel: ”Att kunna förändra våra medarbetares beteende så att de förstår vad de ska göra för att vi ska komma till vårt projekt- eller effektmål gör att vi sparar pengar, mycket pengar!”  Logosargument är som bekant även kända som plånboksargument och rationella argument. Genom en tydlig, klar och kopplande argumentation kan vi också skapa trovärdighet.

Vilka pathos-argument kan du motivera tesen med?
Kan du skapa engagemang hos mottagaren genom att vädja till känslorna hos mottagaren? Exempelvis: ”Ökar vi personalens känsla av självbestämmande och sammanhang medför det en ökad stolthet och trivsel på arbetsplatsen.” Vi vill som bekant få våra lyssnare, våra mottagare av vår argumentation att känna något för att öka sannolikheten att vi lyckas övertyga.

Tips 3 – välj rätt argument

Hur ska vi då lägga fram vår argumentation och hur många argument ska vi egentligen ha med? Vi kanske har skakat fram 11 fantastiska argument för tesen och även några skäl till varför vi ska låta bli. Bonustips: ta gärna med ett vederläggande argument ”det är dyrt att gå på kurs men vad är kostnaden för att låta bli?”.

Är det relevant att använda alla 11 argument? Nej, hemligheten med att vara tråkig är som bekant att säga allt.

Inom klassisk retorik är istället rådet att inleda med ett starkt skäl och avsluta med ett ännu starkare. Mellan dem kan vi lägga ett eller flera svagare argument. Och att då följa triaden ethos, logos, pathos ger en bra vägledning. Det är viktigt att vi i ett anförande skapar förtroende för vår person för att därefter övertyga med rationella logos- eller plånboksargument. Och för att avsluta och sätta känslorna i svall, använd pathos-argument.

Vill du veta mer om OBM – organisationsutveckling genom beteendeförändring eller hur du kan lära dig och din organisation mer om presentationsteknik eller konflikthantering med 4L – kommunicera med oss på Astrakan.

Benny Persson

Benny Persson

Retorisk säljare som skriver om säljutveckling, retorik och ledarskap